Kymenlaakson Opistosta Onnellisin Opisto

Hanketiedot

Hankenumero
200278

Hakija
Kymenlaakson Opiston Kannatusyhdistys ry

Toteuttaja
Taite Organisaatiokonsultointi Oy

Lisätietoja
Jaana Kokkala
jaana.kokkala@kyme.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2020
21 040 euroa

Kokonaiskustannukset
42 080 euroa

Tulokset valmistuneet
4.1.2023

Tiivistelmä

Hankkeen tavoite on maakunnallisen Kymenlaakson Opiston vision ”Suomen Onnellisin Opisto” toteuttaminen osallistavasti ja yhteisöllisesti opiston henkilöstön toimesta. Onnellisin opisto -visio viedään käytännön toimintaan ja arjen työhön. Tavoitteena on, että visio antaa suunnan, pohjan ja laajemman viitekehyksen opiston toiminnalle ja päätöksenteolle. Visio tekee toiminnasta ja jokaisen työstä myös arvokasta ja merkityksellistä. Hankkeessa vahvistetaan vision toteutumista henkilöstön keskuudessa jokaisen omassa työtehtävässä ja tuetaan henkilöstön työhyvinvointia sekä ammatillista kehittymistä monipuolisin osallistavin menetelmin. Hankkeeseen osallistuu opiston koko henkilöstö, ja työskentely on työyhteisön yhteisöllisyyttä lisäävää.
Hanke etenee nykytilanteesta toimintaympäristön muutosten, arvojen, skenaarioiden ja vision määrittelyn, käytönnön tason valintojen kautta jatkuvan uusiutumisen tielle. Hankkeella tavoitellaan tilannetta, jossa Kymenlaakson Opistossa työskentelee Suomen onnellisin henkilöstö. Opistosta rakennetaan yhdessä tavoittelemisen arvoinen työelämäunelma. Kaiken perustana on henkilöstön hyvinvointi, joka heijastuu toimintaan. Onnellisen opiston unelma saavutetaan määrittelemällä merkityksiä ja toteuttamalla käytännön parannuksia työyhteisössä henkilöstön toimesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jaana Kokkala

Tiedote

Onnellisin opisto -hankkeessa henkilöstö tulevaisuussuunnittelun keskiössä ja voimavarana

4.1.2023

Tiivistelmä

Visiona Suomen onnellisin opisto
Työhyvinvoinnin, tyytyväisyyden ja rakentavan yhteisöllisyyden huomiointi oli perusta Suomen onnellisimman opiston toiminnalle ja oleellinen osa tulevaisuustyötä. Tulevaisuustyöskentely eteni hankkeessa elävänä, jatkuvaan toimintaympäristön ja kokeiluiden reflektointina, vaihtoehtojen hahmottamisena ja toinen toisensa kuunteluun pohjautuvana yhteisöllisenä tiedonmuodostuksen dialogisena prosessina.

Lähtökohdat

Suomen onnellisin opisto -hanke käynnistyi tilanteessa, jossa kaksi identiteetiltään vahvaa, itsenäistä ja pitkän perinteen omaavaa vapaan sivistystyön opistoa yhdistyi yhdeksi opistoksi. Hankkeen lähtökohtana oli henkilöstön yhdessä toteuttama, kaikkia osallistava työ. Hankkeella tavoiteltiin tilannetta, jossa Kymenlaakson Opisto on tavoittelemisen arvoinen unelmatyöpaikka työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden näkökulmasta.

Kohderyhmät

Hanke toteutettiin Kymenlaakson Opistossa. Ulkopuolisena asiantuntijatahona oli Taite Oy. Mukana olivat kaikki toimipisteet (Kouvola, Hamina). Hanke kohdistui koko organisaatioon. Kohderyhmänä olivat henkilöstö (opetus-, hallinto-, tukipalveluhenkilöstö yhteensä noin 85 hlö). Opiston johdolle raportoitiin hankkeesta. Hankkeeseen osallistuvien pääpaino on kokoaikaisessa ja vakinaisessa työsuhteessa olevassa henkilöstössä (noin 25 hlö).

Menetelmät

Hankkeen lähtökohtana oli kutsua henkilöstöä laajasti mukaan tulevaisuustyöhön, pohtimaan vaihtoehtoja, erilaisten visioiden muotoilua, vetovoimaa ja kiinnostavuutta sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten merkityksellisyyttä. Tämä merkitsi erilaisten luovien menetelmien runsasta käyttöä sekä lähitapaamisina toteutetuissa henkilöstöpäivissä että verkossa tapahtuvien työpajojen työskentelyissä. Menetelminä oli kuvat, tarinat, piirrokset, vinjetit, symbolit ja metaforat.

Vaikuttavuus

Hankkeen vaikuttavuutta arvioitiin hankkeen kuluessa sekä sen jälkeen. Mittareina käytettiin
1. Henkilöstökyselyitä
2. Sairauspoissaolojen seurantaa.
3. Säännöllisiä kehityskeskusteluja
4. Henkilöstökoulutusten suunnittelua
5. Työn tuottavuus: prosessien ja käytäntöjen yhtenäistäminen, nopeus ja toiminnan sujuvuus

Kaikkiin mitattaviin kohtiin saatiin parannusta ja yhdenmukaisuutta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Syntyi “me”-kulttuuri, “minä”-kulttuurin sijaan. Henkilöstön ja johdon työhyvinvointia ja kokemuksia merkityksellisyydestä ja työtyytyväisyydestä, arjen henkilökohtaisesta onnellisuudesta vahvistettiin yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista lisäämällä ja mahdollistamalla käytäntö- ja intressiyhteisöjen, sosiaalisten ekosysteemien ja sillanrakentaja-roolien muodostumista osaksi omaa työtä.

Aineisto

Visiona Suomen onnellisin opisto. Loppuraportti. 2022. Avaa