Lääkärin autonomia ja työnhallinta perusterveydenhuollon julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115488

Hakija
Aino Rubini

Toteuttaja
Aino Rubini

Lisätietoja
Aino Rubini
amhakkar@student.uef.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 31.1.2017

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
36 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2017

Tiivistelmä

Tutkimus koostuu kolmesta artikkelista, joiden tutkimuskohteena on terveyskeskuslääkärin työn hallinta ja autonomia. Tutkimukseen pyritään sisällyttämään vertailua kunnan itse ylläpitämien sekä yksityiselle sektorille ulkoistettujen terveysasemien välillä. Terveyskeskuslääkäreiden työhön sitoutuminen on ollut vähäisempää kuin muilla lääkäreillä ja yhtenä keskeisenä vaikuttavana tekijänä on pidetty vähäisempää työn hallintaa. Tavoitteena on löytää tutkimusnäyttöä terveyskeskuslääkärin työn hallinnan ja työhön sitoutumisen parantamiseksi.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa pureudutaan terveyskeskuslääkärin ajanhallintaan, millä keinoin terveyskeskuslääkärit pyrkivät aikaa hallitsemaan ja minkälaisia vaikutuksia näillä keinoilla on. Seuraavassa vaiheessa tarkastellaan terveyskeskuslääkärin työnrikastamisen keinoja ja näiden vaikutuksia osaamiseen. Viimeisessä osiossa tarkastellaan terveyskeskuslääkäreiden näkemyksiä työnjaosta eli mikä olisi mahdollisesti lääkärin rooli jatkossa perusterveydenhuollossa.

Tutkimuksen aineisto koostuu 5 kunnan terveyskeskuslääkäreiden haastatteluista. Aineisto analysoidaan soveltaen Grounded Theory- menetelmää.

Tavoiteaikatauluna on saada väitöskirja valmiiksi 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aino Rubini

Tiedote

Terveyskeskuslääkärin työmotivaatio ja ajanhallinta kulkevat käsi kädessä

31.1.2017

Tukemalla terveyskeskuslääkärin ajanhallintaa parannetaan hoidon laatua ja lääkärin pysymistä perusterveydenhuollossa.

Kun terveyskeskuslääkärin ajanhallinta on joustavaa, siitä hyötyvät sekä potilaat, organisaatio että itse lääkäri. Oman työn tavoitteilla on merkittävä vaikutus myös ajanhallintaan, sillä se määrittää myös ajankäyttötarpeita.

Tutkija Aino Rubinin tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa (Lääkärin autonomia ja työnhallinta perusterveydenhuollon julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa) on haastateltu viiden kunnan terveyskeskuslääkäreitä. Itä-Suomen yliopiston lääketieteen väitöstutkimus koostuu kolmesta artikkelista, joissa tutkitaan terveyskeskuslääkärin työtä.

Tutkimuksessa tunnistetaan ja nostetaan esiin organisaatioon liittyviä tekijöitä, jotka antavat raameja lääkärin ajanhallinnalle sekä tuodaan esiin millaisia ajanhallintastrategioita lääkärit näissä raameissa käyttävät.

Tarkastelussa ajanhallinnan ja oman työn hallinnan tekijät

Tutkimuksen toisen osatutkimuksen aineisto pohjautuu Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen ja Tampereen yliopiston Valint-hankkeessa kerättyyn terveyskeskuslääkäreiden haastatteluaineistoon. Osatutkimuksessa tarkastellaan tarkemmin käytännön tasolla terveyskeskuslääkäreiden ajanhallinnan ja oman työn hallinnan muodostumista tukevia ja häiritseviä tekijöitä.

Väitöstutkimuksessa pureudutaan myös organisaation omistajan vaikutuksesta lääkärin rooliin. Tutkimuksessa vertaillaan ulkoistetun ja kunnallisen terveysaseman näkemyksiä omasta roolistaan ja tehtävistään terveyskeskuslääkärinä.
Tutkimuksen tavoitteena on löytää tutkimusnäyttöä terveyskeskuslääkärin työn hallinnan ja työhön sitoutumisen parantamiseksi.

Aino Rubinin väitöskirjatutkimus tarkistetaan Kuopion yliopistossa vuoden 2018 aikana. Työsuojelurahasto on tukenut väitöstyön tekemistä tutkijastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman