Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä – Interventiotutkimus (RCT)

Hanketiedot

Hankenumero
200317

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Mervi Ruokolainen
mervi.ruokolainen@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
20.10.2020
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
243 597 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2023

Tiivistelmä

Lähiesimiehillä on keskeinen ja haastava rooli ikääntyvien työntekijöiden työurien tukemisessa. Päätavoitteenamme on selvittää, voidaanko voimavaralähtöisellä esimiesvalmennuksella vahvistaa esimiesten luottamusta omiin kykyihin tukea ikääntyviä työntekijöitä sekä esimiesten myönteistä ja voimavarakeskeistä asennoitumista ikääntyviä työntekijöitä kohtaan. Kenttäkokeessa tutkimme myös valmennuksen vaikutuksia esimies-työntekijäsuhteen laatuun sekä esimiesten ja työntekijöiden työhyvinvointiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Ruokolainen

Tiedote

Kokemus käyttöön työyhteisössä − esihenkilöiden ikäjohtamisvalmennuksen vaikutukset (RCT)

15.6.2023

Tiivistelmä

Tutkimuksessa kehitettiin esihenkilöiden osaamista ikäjohtamisessa vahvistava ryhmävalmennus ja tutkittiin sen vaikutuksia satunnaistetussa kenttäkokeessa 10 työpaikalla. Valmennus vahvisti esihenkilöiden valmistautuneisuutta ikäjohtamiseen, muutti heidän asenteitaan vanhempia työntekijöitä kohtaan myönteisemmiksi, lisäsi johtamismotivaatiota ja vähensi esihenkilötyöhön liittyvää huolestuneisuutta. Valmennuksesta hyötyivät erityisesti yksityisen sektorin esihenkilöt, matalammin koulutetut esihenkilöt sekä esihenkilöt, joiden työpaikoilla ikäjohtamiskäytännöt eivät huomioineet eri-ikäisten työntekijöiden tilanteita ja tarpeita. Tutkimus uudisti ikäjohtamiskoulutusta tuottamalla vaikutustutkitun menetelmän työpaikkojen käyttöön.

Lähtökohdat

Väestörakenteen muutos ja työvoimapula haastavat työpaikkojen ikäjohtamista. Toisaalta vanhemmat työntekijät kohtaavat työpaikoilla ikäsyrjintää. Työpaikoilta puuttuvat vaikuttavat menetelmät vahvistaa esihenkilöiden osaamista ikäjohtamisessa. Suunnitellun käyttäytymisen teoriaan nojaten tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko vertaisryhmävalmennuksella vahvistaa esihenkilöiden osaamista ikäjohtamisessa, muuttaa ikäasenteita sekä vaikuttaa myönteisesti työmotivaatioon ja -hyvinvointiin.

Aineisto

Tutkimuksessa toteutettiin vuosina 2021–2023 satunnaistettu kenttäkoe isännöinti- ja kiinteistöalan, ICT-alan, elintarvike-, lääke- ja maaliteollisuuden, julkisen terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen organisaatioista. Esihenkilöt (n=216) ja heidän työntekijänsä (n=1127) vastasivat kolmeen kyselyyn. Lähtötilannekyselyn jälkeen esihenkilöt satunnaistettiin koe- ja verrokkiryhmiin. Molemmat ryhmät osallistuivat samanlaiseen, yhdeksän tuntia kestävään valmennukseen tutkimuksen eri vaiheissa.

Menetelmät

Kyselyihin perustuvaa seuranta-aineistoa analysoitiin hyödyntäen toistettujen mittausten t-testiä, toistomittausten varianssianalyysiä sekä hierarkkista regressioanalyysiä. Esihenkilöiden satunnaistaminen koe- ja verrokkiryhmiin onnistui hyvin: ryhmät eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi lähtötilanteessa tausta- tai vastemuuttujissa. Osallistuneita työntekijöitä ei voitu satunnaistaa.

Tulokset ja johtopäätökset

Valmennus vahvisti esihenkilöiden valmistautuneisuutta ikäjohtamiseen, muutti asenteita vanhempia työntekijöitä kohtaan myönteisemmiksi, lisäsi johtamismotivaatiota ja vähensi esihenkilötyöhön liittyvää huolestuneisuutta. Paremmasta valmistautuneisuudesta seurasi vähemmän koettua työuupumusta. Esihenkilöt kokivat valmennuksen hyödylliseksi, ja antaneen heille lisää valmiuksia ikäjohtamiseen. Valmennus ei kuitenkaan vaikuttanut työntekijöiden arvioihin esihenkilötyöstä tai työhyvinvoinnista.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti vaikutustutkitun ikäjohtamisen valmennusmenetelmän, joka toimii työpaikoilla sekä lähi- että verkkototeutuksena. Menetelmän käyttöönottoa työpaikoilla edistävät hankkeessa laaditut valmentajan opas ja osallistujan työkirja. Valmennus vahvisti esihenkilöiden osaamista, motivaatiota ja hyvinvointia − tekijöitä, jotka vaikuttavat pidemmällä aikavälillä sekä esihenkilöiden halukkuuteen hakeutua ja jatkaa esihenkilötehtävissä että työntekijöiden työurien laatuun ja kestoon.

Aineisto

Mervi Ruokolainen, Marjaana Pöyry, Terje Leivategija, Telma Rivinoja, Jaakko Airaksinen, Ritva Horppu, Jukka Vuori. Kokemus käyttöön työyhteisössä. Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä. Loppuraportti. Työterveyslaitos. 2023.
ISBN 978-952-391-116-1 (nid.)
ISBN 978-952-391-117-8 (PDF) Avaa

Julkaisuluettelo Avaa