Lähiesimiestyön kehittämisohjelma Etelä-Savon pelastuslaitoksen henkilöstöjohtamisen osaamisen parantamiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
114477

Hakija
Mikkelin kaupunki Etelä-Savon pelastuslaitos

Toteuttaja
Mikkelin kaupunki Etelä-Savon pelastuslaitos

Lisätietoja
Seppo Lokka
seppo.lokka@espl.fi

Toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
18.12.2014
12 162 euroa

Kokonaiskustannukset
24 325 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on parantaa lähiesimiesten henkilöstöjohtamisen taitoja kehittämällä uusia johtamistapoja ja samalla vaikuttaa lähiesimiesten työhyvinvointiin organisaation avainhenkilöinä. Lähiesimiehille siirretään enemmän vastuuta henkilöstöhallinnon käytännön toteuttamisesta. Tähän liittyy uusia osaamisvaatimuksia jotka kehittämisohjelmalla pyritään täyttämään. Uusina asioina kehittyy uudenlainen johtamiskulttuuri pelastuslaitoksen perinteisen kriisijohtamisen rinnalle.

Kehittämisohjelma koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta: 1. Henkilöstöjohtamisen toimintatapojen kehittäminen ja uusien esimieskäytäntöjen rakentaminen, 2. Esimiehen käsikirjan rakentaminen sekä 3. Esimiesten pienryhmätoiminta henkilökohtaisen esimiesosaamisen vahvistamiseksi ja esimiesten työhyvinvoinnin tukemiseksi.

Menetelminä käytetään kaikille yhteisiä, ohjattuja työpajoja 5 htp/osallistuja, pienryhmiä 3 htp/osallistuja ja eri paloasemilta sekä tehtävistä koottua työryhmää joka koostaa Esimiehen käsikirjan.

Kehittämisohjelma päättyy 31.12.2016 jolloin uudet toimintamallit ja Esimiehen käsikirja julkaistaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Seppo Lokka

Tiedote

Lähiesimiestyön arvo nostettiin

31.12.2016

Etelä-Savon pelastuslaitoksella tunnustetaan nyt lähiesimiestyön merkitys. Johtamisen kehittämishankkeella siirryttiin kriisijohtamisesta kohti henkilöstöjohtamista. Muutos edellyttää jokaiselta oman johtamiskäsityksen arviointia.

Työsuojelurahasto rahoitti hanketta, jonka ulkopuolisena asiantuntijana toimi mikkeliläisen konsulttiyrityksen, VMK valmennuksen, kehittämisasiantuntija Veli-Matti Kokkonen.

Hankkeen keskeinen tulos on esimiehen käsikirja. Yleensäkin esimiestyötä kehitettiin entistä tavoitteellisemmaksi. Hankalien johtamistilanteiden hallintaa parannettiin luomalla mallit puheeksi ottamisesta ja luovasta ongelmanratkaisusta.

Työtä organisoitiin muun muassa rakentamalla vastuumatriiseja ja henkilöstöjohtamisen tavoitekortti. Paloasemilla aktivoitiin henkilöstöä kehittämään toimintojaan.

Pelastajien tehovaatimukset nousevat

Valtakunnallisesti pelastustoiminnassa tavoitellaan muuntumista yksilöiden pelastajista yhteiskunnan toiminnan turvaajaksi. Strategiamuutos edellyttää henkilöstön tehokasta käyttöä.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella havahduttiin siihen, että on pystyttävä tuottamaan jopa aiempaa laadukkaampia palveluja, vaikka kuntatalous niukkenee.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen johto päätti valtuuttaa lähiesimiehet keskeisiksi henkilöstöjohtajiksi. Kehittämishankkeella vastattiin uusiin osaamisvaatimuksiin.

Pienryhmissä vertaiskehittämistä

Kehittämisohjelma aloitettiin helmikuussa 2015 ja päätettiin marraskuussa 2016. Yhteisiä neljän tunnin tilaisuuksia pidettiin kymmenen, joissa osallistujia oli keskimäärin 24. Osallistujat jaettiin kuuteen pienryhmään, jotka kokoontuivat viidesti. Ryhmät koostuivat eri ammattiryhmien ja toimipaikkojen henkilöistä.

Pienryhmissä päästiin perinteistä kehittämistä syvemmälle. Ryhmissä kartoitettiin kunkin esimiehen työn kehittämistarpeet, joiden mukaisesti laadittiin esimiehille kehittymissuunnitelma.

Pienryhmätyö oli ohjattua vertaiskehittämistä, jolla tuettiin esimiesten työhyvinvointia. Näin syntyivät alueen kaikille paloasemille vastuumatriisit, jotka selkeyttävät työtoiminnan organisointia.

Esimiehelle käsikirja

Paloasemilta koottiin työryhmät, joihin kuuluivat palomiesten luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Työryhmä laati Etelä-Savon pelastuslaitoksen esimiehen käsikirjan, joka on tarkoitettu koko henkilöstölle.

Esimiehen käsikirja on verkkojulkaisu, joka on helposti käytettävissä pelastuslaitoksen sisäisillä internetsivuilla. Verkkojulkaisu on myös helppo päivittää.

Käsikirja helpottaa esimiehen työntekoa ja auttaa uuden työntekijän perehdyttämisessä. Käsikirja sisältää tieota muun muassa henkilöstösuunnittelusta, varhaisen puuttumisen toimintamalleista, työterveydestä, työturvallisuudesta ja ammattiyhdistysasioista.

Hyvään henkilöstöjohtamiseen yhteisvoimin

Hankkeen loppuraportin kirjoittaja, Etelä-Savon pelastuslaitoksen koulutuspäällikkö Isto Heikkinen, arvioi, että saavutetut tulokset käyvät esimerkeiksi muille organisaatioille.

Henkilöstöjohtamista on syytä kehittää avoimesti yhdessä tekemällä. Jo hankkeen suunnittelussa kaikki henkilöstöryhmät olivat edustettuina.

Vuoropuhelu oli hankkeessa jatkuvaa. Opittuja asioita on viety heti käytäntöön ja lähiesimiehet ovat saaneet arvokasta tietoa alaisiltaan.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Isto Heikkinen. Avaa

. 2016.