Lähijohtaminen ja työntekijöiden yksilöllinen hyvinvointi: psykologinen näkökulma

Hanketiedot

Hankenumero
114205

Hakija
Kaisa Perko

Toteuttaja
Kaisa Perko

Lisätietoja
Kaisa Perko
kaisa.perko@uta.fi

Toteutusaika
1.5.2015 - 30.4.2016

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
22 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2016

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksen tavoitteena on syventää tietoa lähijohtamisen ja työntekijöiden hyvinvoinnin välisestä yhteydestä eri näkökulmista. Kyselytutkimusaineistoa hyödynnetään erilaisista rakenneyhtälömallinnukseen lukeutuvista menetelmällisistä lähtökohdista. Tutkimuksessa käytetään sekä pahoinvoinnin (uupumusasteinen väsymys, depressio) että positiivisen hyvinvoinnin (työn imu) kuvaajia. Lähijohtamista tutkitaan transformationaalisten, autenttisten ja oikeudenmukaisten käyttäytymispiirteiden sekä loukkaavan johtajakäyttäytymisen näkökulmasta.

Väitöskirjan ensimmäinen osatutkimus käsittelee lähijohtamisen ja työntekijän depressio-oireiden välistä yhteyttä välittäviä tekijöitä. Toisessa osatutkimuksessa käytettiin henkilöorientoitunutta lähestymistapaa ja etsittiin kahden vuoden seuranta-aineistosta latentteja työhyvinvoinnin muutosryhmiä. Näiden ryhmien havaittiin eroavan lähijohtamista koskevissa arvioissaan. Kolmas osatutkimus vertailee transformationaalisen ja oikeudenmukaisen lähijohtamisen merkitystä työntekijän työhyvinvoinnissa ja käsittelee myös työntekijöiden arvioiden yhtenevyyttä, kun he arvioivat keskenään samaa esimiestä. Seurantatutkimuksen ensimmäiseen kyselyyn vastasi 557 kunta-alan työntekijää, joista 262 työntekijää vastasi myös toiseen kyselyyn.

Väitöskirjan tulokset ovat käytettävissä keväällä 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaisa Perko

Tiedote

Hyvä lähijohtaminen lisää työn imu

30.4.2016

Hyvä lähijohtaminen lisää työn imua ja tukee työhyvinvointia, todetaan tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa.

Hyvä lähijohtaminen on työntekijän voimavaratekijä. Hyvää lähijohtamista kuvaa ennen kaikkea oikeudenmukaisuus, mutta myös autenttisen ja transformationaalisen johtamisen piirteet sekä konfliktien hallinta tukevat työntekijöiden työhyvinvointia.

Näin todetaan tutkija Kaisa Perkon Tampereen yliopiston väitöstutkimuksessa Lähijohtaminen ja työntekijän hyvinvointi: psyykkinen näkökulma.

Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 557 kunta-alan työntekijää, joista 85 prosenttia oli naisia. He työskentelivät muun muassa opetustyössä ja lastenhoidossa.

Valtaosa voi töissä hyvin

Lähijohtaminen on oikeudenmukaista, kun siihen liittyy kunnioittava ja puolueeton kohtelu, tasapuolisuus töiden jakamisessa sekä suorituksen arvioinnin oikeudenmukaisuus. Esimiehet voivat tukea työntekijöiden hyvinvointia esimerkiksi antamalla myönteistä palautetta työstä.

Lähijohtaminen koetaan loukkaavaksi esimerkiksi silloin, kun esimies kohtelee epäreilusti ja esimerkiksi nolaa alaisiaan. Tulokset osoittivat, että valtaosa tutkimukseen osallistuneista työntekijöistä voi työssään kohtalaisen hyvin runsaan vuoden seuranta-ajalla.

Hyvinvoivaan ryhmän kuuluneet osallistujat raportoivat enemmän transformationaalista ja autenttista johtamista kuin työntekijät, joiden työhyvinvointi oli heikompi. Niissä ryhmissä, joissa työhyvinvointi vaihteli, myös arviot lähijohtamisesta vaihtelivat.

Vatvominen ja huono lähijohtaminen kietoutuvat toisiinsa

Myös työasioiden vatvomista tutkittiin pitkittäisseurannalla. Työasioiden vatvomisella tarkoitetaan toistuvia, sitkeitä, työn ongelmiin liittyviä ajatuksia vapaa-ajalla.

Noin puolet tutkittavista vatvoi työasioita vapaalla. Vatvomista oli eniten niillä työntekijöillä, jotka kokivat lähijohtamisessa epäoikeudenmukaista kohtelua ja myös heikkoa konfliktinhallintaa ja loukkaavaa johtamiskäyttäytymistä.

Tietopainotteista työtä tekevät vatvovat usein työasioita vapaa-ajalla.  

Tutkimuksen mukaan on tärkeä irrottautua työasioista ja palautua työkuormituksesta. Kun vapaa-ajalla palaudutaan, työssäkin jaksetaan paremmin. Työsuojelurahasto on tukenut Perkon väitöstutkimusta tutkijastipendillä.

 

 

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Kaisa Perko. Leadership and Employee Well-Being. A psychological perspective based on resource theories. Acta Universitatis Tamperensis 2288. Tampere University Press. Tampere 2017

ISBN 978-952-03-0462-1 (print)       ISSN-L 1455-1616 ISSN 1456-954X ISSN 1455-1616

http://tampub.uta.fi/handle/10024/101509

Konferenssin verkkosivut, https://www.waset.org/conference/2016/05/tokyo/ICLM/home