Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä (JoKo)

Hanketiedot

Hankenumero
200324

Hakija
Jyväskylän yliopisto

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja
Kaija Collin
kaija.m.collin@jyu.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
10.11.2020
135 000 euroa

Kokonaiskustannukset
217 198 euroa

Tulokset valmistuneet
13.2.2023

Tiivistelmä

Työelämän tuottamien oppimisvaatimusten kasvaessa organisaatioiden henkilöstö sekä motivoituu että kuormittuu jatkuvasta oppimisesta. Tässä hankkeessa tuotetaan uutta ymmärrystä kestävästä työssä oppimisesta ja sen tukemisesta valmentavan lähijohtamisen keinoin. Hankkeessa hyödynnetään johtajien ja työntekijöiden kuvauksia, keskusteluja ja kokemuksia sekä toteutetaan lähijohtajille suunnattu interventio teknologia, turvallisuus ja terveydenhuollon aloilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaija Collin

Tiedote

Kestävän oppimisen ja sen johtamisen avulla hyvinvointia työhön

13.2.2023

Tiivistelmä

JoKo-hankkeen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä työn kontekstissa tapahtuvasta oppimisesta ja sen kestävyydestä. Lisäksi tavoitteena oli löytää konkreettisia toimia ja keinoja kestävän oppimisen tukemiseksi ja johtamiseksi. Hankkeessa oli mukana kolme organisaatiota, jotka edustivat tekno-
logia-, turvallisuus-, ja terveydenhuollon aloja. Tutkimushanke toteutettiin laadullisena kehittämistutkimuksena eri vaiheissa, joissa kerättiin tutkimusaineistoa muun muassa haastatteluin ja oppimispäiväkirjoin. Hankkeessa toteutettiin myös ryhmävalmennus, jonka tavoitteena oli lisätä lähijohtajien ymmärrystä aikuispedagogiikasta, työssä oppimisesta, aikuisten oppimisesta ja lähijohtajan merkityksestä ja roolista oppimisen tukijana.

Lähtökohdat

Jatkuvan työssä oppimisen ja kehittymisen vaatimus sekä motivoi että uuvuttaa työntekijöitä. JoKo-hankkeen tavoiteena oli lisätä ymmärrystä kestävän oppimisen mallin, aikuisten oppimisen teorian ja valmentavan johtamisen viitekehyksen avulla työssä tapahtuvasta oppimisesta ja sen vaatimuksista. Kestävä oppiminen kytkeytyy hankkeessa opitun siirrettävyyteen ja jatkuvuuteen sekä oppimisen ja hyvinvoinnin yhteyteen tuottaen uutta tietoa oppimisen kestävyydestä ja sen tukemisesta työssä.

Aineisto

Joko-hankkeen tutkimuskontekstit olivat sairaala, poliisin ennalta estävä yksikkö ja ICT- alan organisaatio Pinja Oy. Tutkittavat kontekstit ja organisaatiot ovat valikoituneet tutkimuksen ja kehittämisen yhteistyötahoiksi niiden ajankohtaisuuden ja tutkimiemme ilmiöiden vuoksi. Näitä ovat terveydenhuollon johtamisongelmat ja SOTE-uudistus kuin teknologia-alan johtamisrakenteiden haasteet. Poliisin työtä tutkittiin erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ennakoidaksemme.

Menetelmät

Hankkeen ensimmäisessä aineistonkeruuvaihessa tutustuttiin kohdeorganisaatioiden henkilöstöön vierailemalla organisaatioissa ja kerättiin haastatteluaineisto (N= 87). Toisessa vaiheessa toteutettiin ryhmävalmennus, jossa tuotettiin kehittämishankesuunnitelmat ja oppimispäiväkirja-aineisto. Keräsimme palautetta valmennuksesta ja oppimisesta ryhmäkeskustelujen, kirjallisen palautteen ja loppuseminaarin avulla. Aineistoja analysoitiin mm. sisällön- keskustelu -ja temaattisen analyysin keinoin.

Tulokset ja johtopäätökset

Hanke tuotti suoraan suomalaiseen työelämään sovellettavaa ymmärrystä, kuvatessaan kestävää oppimista työssä 1) kokonaisvaltaisena yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasoilla liikkuvana prosessina, jonka seurauksia tulee ymmärtää osaamisen lisäksi myös
hyvinvoinnin näkökulmista, 2) lähijohtamisen ja työympäristön myötä tuettavana ilmiönä ja 3) kestävään oppimiseen jatkuvuuteen, ajallisuuteen ja siirrettävyyteen kiinnittyvänä ilmiönä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työssä tapahtuvan oppimisen jatkuvuus ja kestävyys ovat Covid-pandemian myötä osoittautuneet työpaikoilla merkittäviksi sekä tukea ja johtamista edellyttäviksi ilmiöiksi. Erityisesti oppimisen ja hyvinvoinnin kiinteä yhteys ja oppimisprosessien siirrettävyyden ja jatkuvuuden tarve työn kontekstissa osoittautui uudeksi ja jatkotutkimusta edellyttäväksi ilmiöksi. Hankkeen havaintoja kestävän oppimisen tärkeydstä ja sen tukemisen välttämättömyydestä voi hyödyntää missä tahansa työssä.

Aineisto

Kaija Collin, Soila Lemmetty, Marianne Jaakkola & Sara Keronen. Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä.
Loppuraportti. Jyväskylän yliopisto. 2023.
ISBN 978-951-39-9474-7 (PDF)
URN:ISBN:978-951-39-9474-7
DOI: 10.17011/jyureports/2023/18
ISSN 2737-0046 Avaa

Soila Lemmetty, Marianne Jaakkola ja Kaija Collin. Jatkuva työssä oppiminen – Lähtökohtia, edellytyksiä ja seurauksia. .TT-julkaisu jatkuvasta oppimisesta. Avaa

Soila Lemmetty, Kaija Collin. Co-Occurrence of Sociocultural Elements and Self-Direction in Learning Situations: A Police Organization Case Study. Adult Learning artikkeli Avaa

Soila Lemmetty, Kaija Collin. Jatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä. Oppikirja.
ISBN 978-951-39-9442-6 (painettu)
ISBN 978-951-39-9443-3 (PDF)
ISSN 1238-8025 Avaa

Juha Vilpas. Esihenkilöiden johtamisen yhteys työssä oppimiseen sairaalaympäristössä. Aikuiskasvatustieteen pro gradu –tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 2022.

Avaa

Aino-Maria Malin & Sini Lahti.Sairaalatyöntekijöiden kokemuksia informaaleista työssä oppimisen tilanteista sekä informaalin oppimisen tukemisesta. Aikuiskasvatustieteen pro gradu –tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 2022. Avaa

Annamaria Lumiala. There is no short-cut for sustainable workplace learning: Conceptions from Finnish police supervisors . Master’s thesis in adult education. Department of education. University of Jyväskylä. 2022.
Avaa

Linnea Saari. Poliisien asenteet jatkuvaa oppimista kohtaan työn kontekstissa. Aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 2021. Avaa