Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä

EARLI SIG14 Conference 2022, 17.-19.8.2022, Saksa Paderborn.

Hanketiedot

Hankenumero
220212

Hakija
Sara Keronen

Toteuttaja
Sara Keronen

Lisätietoja
Sara Keronen
sara.e.keronen@jyu.fi

Toteutusaika
11.5.2022 - 20.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 230 euroa

Tulokset valmistuneet
25.8.2022

Tiivistelmä

Työelämän tuottamien oppimisvaatimusten kasvaessa organisaatioiden henkilöstö sekä motivoituu että kuormittuu jatkuvasta oppimisesta. Poster-esitykseni käsittelee menneillään olevan JoKo-tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia kestävästä työssä oppimisesta ja sen tukemisesta valmentavan johtamisen keinoin kolmessa kohdeorganisaatiossa. Esityksessä tuodaan esille kolme näkökulmaa tarkastella ihmisten ja sosiaalisten yhteisöjen kestävyyttä työn kontekstissa tapahtuvassa oppimisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sara Keronen

Tiedote

Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä

25.8.2022

Tiivistelmä

Työelämän tuottamien oppimisvaatimusten kasvaessa organisaatioiden henkilöstö sekä motivoituu että kuormittuu jatkuvasta oppimisesta. Tässä hankkeessa tuotetaan uutta ymmärrystä kestävästä työssä oppimisesta ja sen tukemisesta valmentavan lähijohtamisen keinoin. Hankkeessa hyödynnetään johtajien ja työntekijöiden kuvauksia, keskusteluja ja kokemuksia sekä toteutetaan lähijohtajille suunnattu interventio teknologia, turvallisuus ja terveydenhuollon aloilla.

Tausta

EARLI Sig 14-konferenssi keskittyy oppimiseen ja osaamisen kehittämisen tutkimuksiin asiantuntijatyön ja koulutuksen konteksteissa. Näkökulmana kestävyys työssä tapahtuvassa oppimisessa on uusi ja mielenkiintoinen, joten aiheen esitteleminen ja ilmiön määritteleminen kuin myös arvokkaiden keskustelujen käyminen alan tutkijoiden kanssa nähtiin tärkeänä ja tutkimushanketta eteenpäin vievänä tekijänä.

Aineisto

Konferenssissa esitellyn tutkimuksen aineisto koostuu johtajien ja työntekijöiden haastatteluista, heidän kirjoittamistaan päiväkirjoista sekä keskusteluista. Tutkimuksen aineisto kerättiin kolmelta eri toimialalta Suomesta, teknologia-, turvallisuus- ja terveydenhuollon alalta. Aineisto on analysoitu hyödyntäen laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä. Konferenssissa esittelin hankkeen alustavia tuloksia kestävästä työssä oppimisesta ja sen tukemisesta lähijohtamisen keinoin.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimushankkeen tuloksena on laajennettu kestävän työssä oppimisen määritelmää. Kestävää oppimista asiantuntijatyön kontekstissa voidaan lähestyä yksilöiden hyvinvoinnin näkökulmasta, tiedon laajana hyödynnettävyytenä sekä uuden tiedon nopeana soveltamisena niin yksilö kuin ryhmätasolla työyhteisöissä. Tällöin lähijohtaminen keskittyy käytäntöihin, jotka tukevat niin yksilöiden kuin ryhmien hyvinvointia oppimisen näkökulmasta tarkasteltuna.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Oppiminen on linkittyy hyvin vahvasti työtehtäviin ollen siten hyvin kontekstikohtaista. Tutkimushanke tuottaa tietoa kestävästä työssä oppimisesta kolmella suurella toimialalla Suomessa: terveydenhuollossa, teknologia-alalla sekä turvallisuusalalla. Tutkimuksessa esiin tuodut näkökulmat oppimisen kestävyydestä ja sen tukemisesta eri aloilla ovat merkityksellisiä ja ajankohtaisia myös etätyön ja koronakriisin tuottamien vaikutusten näkökulmasta tarkasteltuna.

Aineisto

Leading sustainable learning at work. Konferenssiesitys Avaa