Lakkoilu organisaatiokulttuurisena ilmiönä

Hanketiedot

Hankenumero
111163

Hakija
Maija Vähämäki

Toteuttaja
Maija Vähämäki

Lisätietoja
Maija Vähämäki
maija.vahamaki@utu.fi

Toteutusaika
1.9.2011 - 28.2.2012

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
14 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 800 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2012

Tiivistelmä

Tutkimus pureutuu lakkoherkkyyden ymmärtämiseen organisaatio- ja johtamistutkimuksen näkökulmasta. Lakkoherkkyyttä kuvaan kulttuurisena ilmiönä ja tietyn ryhmän (yritys ja sen alan ammattiliitot) omaksumana käytäntönä. Tuotettavan tiedon uskon hyödyttävän työriitojen sovittelutapauksia. Tutkimus sijoittuu työelämän käytäntöjen ja organisaatiokulttuurin tutkimusalaan, tarkemmin konfliktien tutkimuksen alueelle. Vuorovaikutuksen ja dialogin tutkimus yhdistettynä diskursiiviseen metodiin toimivat tienviittoina aineiston käsittelyyn. Tutkimus on aineistolähtöinen.
Tarkastelen ajankohtaisia lakkoilutilanteita yrityksessä, jossa lakkoilu on ollut yleistä, ja jossa lakkoilua esiintyy monessa eri ammattiryhmässä. Yrityksen ajan kuluessa rakentuneet tavat ja oletukset elävät sen toiminnan kulttuurissa niin toimihenkilöiden, esimiesten kuin työntekijöidenkin käytännöissä ja ajatusmaailmassa. Tutkin sekä työnantajapuolen, työntekijöiden että ammattiliittojen edustajien näkemyksiä lakkoilusta käytäntönä. Lakkoilua voisi tässä tapauksessa kutsua vuorovaikutuksen käytännöksi kyseisessä yrityksessä, jossa lakkoaseeseen tartutaan poikkeuksellisen herkästi.
Aineiston kerään haastatteluin. Tutkimuksen suunnittelu alkoi vuoden 2011 alussa, haastattelut kootaan syksyyn 2011 mennessä. Aineisto analysoidaan syksyllä 2011 aikana. Kirjallisuuskatsaus ja tulosten raportointi tapahtuu vuoden 2012 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maija Vähämäki