Läsnäjohtaminen Kipassa – sujuvaa työtä läheltä ja kaukaa

Hanketiedot

Hankenumero
200398

Hakija
Kirkon Keskusrahasto

Toteuttaja
KOHO Consulting Oy

Lisätietoja
Marika Tauriainen
marika.tauriainen@evl.fi

Toteutusaika
13.10.2020 - 26.2.2021

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
11 997 euroa

Kokonaiskustannukset
23 994 euroa

Tulokset valmistuneet
26.2.2021

Tiivistelmä

Hankkeen tarve on syntynyt nopeasta siirtymisestä laajamittaiseen etätyöhön, johon Kirkon palvelukeskuksella ei ole ollut selkeää toimintamallia. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa etäjohtamisen osaamista ja luoda yhteiset käytännöt sujuvaan etätyöhön. Hanke toteutetaan esimiesten työpajoina, joiden välillä on työpajateemojen työstämistä työhyvinvointikoordinaattorityöparin kanssa omissa tiimeissä. Uusien työmenetelmien ja yhteisten pelisääntöjen luominen etätyöhön on välttämätöntä työyhteisön hyvinvoinnin ja laadukkaan työn varmistamiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marika Tauriainen

Tiedote

Läsnäjohtaminen Kipassa – sujuvaa työtä läheltä ja kaukaa

26.2.2021

Tiivistelmä

Hankkeen merkitys ja uutuusarvo suomalaiselle työelämälle nousee arki-innovaatioista. Organisaatiot saavat käyttöönsä kokemuksia ja vinkkejä valmentavasta läsnäjohtamisesta niin lähi- kuin etätyössä ja sitä kautta pystyvät räätälöimään toimintatapoja omaa johtamistaan, tiimiään ja työntekijöitään palvelevaksi. Erityisesti työhyvinvointikoordinaattoreiden hyödyntäminen esimiesten tukena työhyvinvoinnin tukemisessa on uusi mahdollisuus organisaatioissa.

Lähtökohdat

Hankkeen tarve on syntynyt nopeasta siirtymisestä etätyöhön, jonka seurauksena oli tarve luoda toimivat ja yhteneväiset johtamisen käytänteet Kirkon palvelukeskukselle. Asiantuntijatahona toimi KOHO Consulting Oy ja kehittämismenetelminä käytettiin työpajatyöskentelyä, välitehtäviä ja esimiesten henkilökohtaista coachingia. Taustana olivat mm. hyvän johtamisen kriteerit, johtamisen laadun ja henkilöstötuottavuuden tutkimukset, KEVA:n tutkimukset sekä palvelevan johtamisen viitekehys.

Kohderyhmät

Hanke toteutettiin Kirkon palvelukeskuksessa, joka on 1.1.2012 toimintansa aloittanut Kirkkohallituksen erillisyksikkö. Hanke kohdistui esimiehiin ja johtoon, työhyvinvointikoordinaattoreihin sekä välitehtävien kautta koko henkilöstöön Oulun ja Porvoon toimipaikoissa.

Menetelmät

Kehittämismenetelminä käytettiin työpajatyöskentelyä, workshop-tilaisuuksia, esimiesten yksilöcoachingia ja välitehtävätyöskentelyä niin lähi- kuin etätyöskentelynä. Lisäksi työskentelymenetelmänä hyödynnettiin virtuaalifasilitointia.

Hanke toteutettiin napakasti, keskitetysti ja asiat vietiin tiimeittäin käytäntöön kokeillen ja oivalluttaen tiimejä ja työntekijöitä ryhmä- ja yksilötasolla.

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena Kirkon palvelukeskuksen esimiehille rakennettiin selkeät ja yhdenmukaiset etä- ja lähijohtamisen käytänteet. He saivat valmiuksia ja tukea oman työnsä hallintaan sekä työyhteisön työhyvinvoinnin edistämiseen. Hankkeen vaikutukset ovat nähtävillä jo lyhyellä aikavälillä työntekijöiden työtyytyväisyyden lisääntymisenä ja koettuna esimiestyön parantumisena.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Uutuusarvo suomalaiselle työelämälle nousee hankkeen kokeiluista ja innovaatioista läsnäjohtamiseen sekä työhyvinvointikoordinaattoriresurssin vahvistamiseen liittyen. Hankkeen kautta muut organisaatiot saavat käyttöönsä kokemuksia ja vinkkejä valmentavasta läsnäjohtamisesta.Erityisesti työhyvinvointikoordinaattoreiden hyödyntäminen esimiesten tukena työhyvinvoinnin tukemisessa on uusi mahdollisuus muissakin organisaatioissa.

Aineisto

Kirkon palvelukeskus. Läsnäjohtaminen Kipassa – sujuvaa työtä läheltä ja kaukaa. Loppuraportti Avaa