Lastentarhanopettajien äänen kuormitus – tarkasteltuna subjektiivisesti, perkeptuaalisesti ja objektiivisesti (elekrtoglottografialla ja laryngoskopialla) -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113347

Hakija
Elina Kankare

Toteuttaja
Elina Kankare

Lisätietoja
Elina Kankare
eliina.kankare@gmail.com

Toteutusaika
1.12.2013 - 31.7.2014

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
5 000 euroa

Kokonaiskustannukset
5 010 euroa

Tulokset valmistuneet
31.7.2014

Tiivistelmä

Tämä hanke keskittyy väitöstyön viimeistelyyn. Väitöstutkimuksessa on kartoitettu lastentarhanopettajien äänen työperäistä kuormittumista. Yhtenä tutkimuksen tavoitteena on ollut noninvasiivisen äänenkuormittumista ja äänentuottotapaa mittaavan menetelmän kehittäminen.Äänen työsuojelu on edennyt muuta työsuojelua hitaammin ja tämän vuoksi tarvitsemme lisää tutkimusta äänityöntekijöiden äänen kuormittumisesta.

Tutkimusmenetelminä on tässä tutkimuksessa käytetty kyselytutkimusta, instrumentaalista tutkimusta (videolaryngoskopia, elektroglottografia = EGG, akustiset mittaukset) ja kuunteluanalyysia. Tutkimuksen osallistujina oli 186 naispuolista lastentarhanopettajaa, joista 119 osallistui foniatrin laryngoskopia-tutkimukseen ja ääninäytteiden tallennukseen.

Kansainvälisessä tutkimustiimissämme on työskennellyt osaajia äänentutkimuksen, lääketieteen sekä insinööritieteen alalta (professorit Anne-Maria Laukkanen ja Erkki Vilkman sekä tohtorit Irma Ilomäki ja Ahmed Geneid, diblomi-insinööri jatko-opiskelija Dong Liu sekä vokologian ja puhetekniikan opiskelijoita Tampereen yliopistosta). Tutkimuksen tuloksista on julkaistu neljä artikkelia kansainvälisissä tieteellisissä aikakausilehdissä. Tutkimukseen perustuva väitöstyö valmistuu kevään 2014 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Kankare

Tiedote

Meluntorjunta säästäisi lastentarhanopettajan ääntä

31.7.2014

Päiväkotien meluntorjunta vähentäisi ratkaisevasti
lastentarhanopettajien äänen kuormitusta, toteaa puheterapeutti
Elina Kankare väitöstutkimuksessaan.

Kankare ehdottaa päiväkotien meluntorjuntaan ja äänihäiriöiden
torjuntaan laajaa yhteistyötä, johon osallistuisivat työntekijät,
työnantaja, ammattiyhdistysliike, poliittiset päättäjät ja
lastentarhanopettajia kouluttavat yliopistot. Tanskassa tällaista
mallia on sovellettu menestyksekkäästi.

Kankareen puhetekniikan ja vokologian alan väitöskirja
tarkastettiin Tampereen yliopistossa 7. kesäkuuta 2014.
Työsuojelurahasto tuki väitöskirjan valmistumista stipendillä.

20 prosenttia erityishuomion tarpeessa

Lastentarhanopettajat työskentelevät ääntä kuormittavalla alalla
ja kärsivät muiden opettajien tapaan muita ammattiryhmiä enemmän
ääniongelmista.

Tutkimuksen mukaan lastentarhanopettajista 71 prosenttia
raportoi toistuvia, runsaita äänen väsymisoireita. Erityishuomion
tarpeessa on 20 prosenttia lastentarhanopettajista. Runsaalla 10
prosentilla todettiin selkeä orgaaninen muutos äänihuulissa.

Osa tarvitsee ääniterapiaa työterveyslääkärin lähetteellä, mutta
osalle riittää ääniergonominen ohjaus ja mahdollisuus oman äänensä
harjoittamiseen.

Kyselytutkimuksen mukaan lastentarhanopettajat kokivat
äänentuottoa kohtalaisesti tai paljon haittaavina myös sisäilman
epäpuhtaudet, äänenkäytön ulkona, suuret ja rauhattomat lapsiryhmät
sekä kiireen ja työn henkisen kuormittavuuden.

Alkusyksy otollisen meluntorjunnan hetki

Tärkein hetki meluntorjunnalle lastentarhanopettajan kannalta on
alkusyksy, jolloin uudet lapset saapuvat päivähoitoon ja uudet
ryhmät muodostetaan.

Meluntorjuntaa tukevat käytänteet ja ryhmän säännöt luodaan
monesti uuden kauden alussa syksyn aikana.

Meluntorjunta hyödyttää myös lapsia, sillä hekin kärsivät
melusta. Melun on todettu vaikuttavan lasten kognitiivisiin
prosesseihin ja sitä kautta kielen ja lukemisen oppimiseen.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Elina Kankare. Elektroglottografia (EGG) äänen laadun tutkimuksessa funktionaalisesti terveäänisillä puhujilla – Vertaileva tutkimus EGG:n sekä akustisen, perkeptuaalisen ja laryngoskopiatutkimuksen välillä lastentarhanopettajilla. Acta Universitatis Tamperensis; 1937, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9456-7, ISSN 1455-1616. Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1421. ISBN 978-951-44-9457-4, ISSN 1456-954X. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9457-4 Avaa

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.