Lihavuuden ja tupakoinnin yhdysvaikutus keski-ikäisten työntekijöiden sairauspoissaolohin

Hanketiedot

Hankenumero
117176

Hakija
Eira Roos

Toteuttaja
Eira Roos

Lisätietoja
Eira Roos
eira.roos@aava.fi

Toteutusaika
17.5.2017 - 26.6.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 250 euroa

Tulokset valmistuneet
26.6.2017

Tiivistelmä

Tavoitteet: Matkastipendin tarkoitus on mahdollistaa hakijan osallistuminen European Obesity Congres 2017 -kokoukseen Portossa 17.-20.5.2017. Kongressi kokoaa yhteen runsaasti lihavuustutkijoita sekä lihavuuden käytännön hoitoon osallistuvia asiantuntijoita. Hakija esittää kokouksessa posterimuodossa tutkimustuloksia aiheesta Lihavuuden ja tupakoinnin yhdysvaikutus keski-ikäisten työntekijöiden sairauspoissaoloihin. Kokous on myös hyvä verkostoitumistilaisuus. Menetelmät: Kokouksessa esitellään posteri, joka perustuu tutkimukseen, jossa selvitettiin Helsingin kaupungin työntekijöiden elintapojen yhdysvaikutusta myöhempiin sairauspoissaoloihin. Aineistona oli 6847 keski-ikäistä työntekijää, joille lähetettiin postitse laaja kyselylomake liittyen työoloihin, terveydentilaan ja sosioekonomisiin olosuhteisiin. Kyselyn kautta kerättyä tietoa yhdistettiin kaupungin sairauspoissaolorekisteritietoihin kyselyä seuranneen viiden vuoden aikana. Tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen lyhyitä (1-3pv) ja pitkiä (4+pv) sairauspoissaoloja. Tutkimuksessa todettiin, että työntekijöiden tupakointi ja lihavuus erityisesti samanaikaisesti esiintyessään lisäävät riskiä sekä lyhyisiin että pitkiin sairauspoissaoloihin. Tutkimustulosten perusteella olisi tärkeä tukea savuttomuutta, etenkin ylipainoisilla ja lihavilla. Posteri on hankekuvausta tehtäessä jo julkinen, aihepiiristä kirjoitettu laajempi artikkelikäsikirjoitus on parhaillaan vertaisarvioinnissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eira Roos

Tiedote

Tupakointi ja lihavuus lisäävät riskiä sairauspoissaoloihin

26.6.2017

Tupakointi ja lihavuus lisäävät riskiä sairauspoissaoloihin, todetaan tutkija Eira Roosin tutkimuksessa.

Tupakointi ja ylipaino lisäävät riskiä sekä lyhyisiin (1-3 päivän) että pitkiin (yli neljän päivän) sairauspoissaoloihin. Samanaikaisesti esiintyessään ne lisäävät toistensa epäedullista vaikutusta terveyteen.

Kun painoindeksi on suurempi kuin 30, tupakoitsijalla on selkeästi kohonnut riski niin lyhyisiin kuin pitkiin sairauspoissaoloihin.

Fimnetin tutkija Eira Roos esitteli tutkimustaan lihavuustutkijoiden kongressissa (ECO 2017 European Congress on Obesity) Portossa, Portugalissa toukokuussa 2017.

Roos on tutkinut tupakan ja lihavuuden yhteyttä sairauspoissaoloihin Helsingin kaupungilla. Työsuojelurahasto on tukenut Roosin osallistumista tutkijakongressiin matkastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman