Liikennealan turvallisuuskulttuurimatriisin kehitystyö

Hanketiedot

Hankenumero
113320

Hakija
Suomalainen Liikennetutkimuskeskus Oy

Toteuttaja
Suomalainen Liikennetutkimuskeskus Oy

Lisätietoja
Timo Lajunen
timo.lajunen@ntnu.no

Toteutusaika
1.1.2014 - 1.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
11.12.2013
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
23 960 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2014

Tiivistelmä

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on verrata turvallisuuskulttuurin mittaus- ja arviointimenetelmiä ja selvittää, mitkä näistä menetelmistä sopivat parhaiten liikennealan organisaatioiden ja yritysten turvallisuuskulttuurin mittaamiseen.

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään kattava turvallisuuskulttuurin mittaus- ja arviointimenetelmiä koskeva kirjallisuushaku. Toisessa vaiheessa eri menetelmiä verrataan ja pyritään löytämään liikennealalle parhaiten soveltuva arviointimenetelmä. Tulosten perusteella laaditaan suunnitelma jatkotutkimuksen toteuttamiseksi.

Kirjallisuuskatsauksen tulokset ovat käytettävissä vuonna 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Timo Lajunen

Tiedote

Ammattiautoiluun paremmat turvamittarit

1.8.2014

Suomalainen Liikennetutkimuskeskus Oy laati
ammattiautoliikenteen turvallisuuskulttuurista
kirjallisuuskatsauksen ja kehitti uuden menetelmän
turvallisuuskulttuurin mittaamiseksi: Liikennealan
turvallisuuskulttuurimatriisin. Kirjallisuuskatsauksen ja matriisin
ansiosta ammattiliikenteen turvallisuus on aiempaa paremmin
arvioitavissa.

 

Ammatti- ja työliikenteen osuus liikenneonnettomuuksista on iso,
ja raskaan liikenteen onnettomuuksissa kuolleiden määrä ei ole
laskenut kymmenenä viime vuonna. Tilastojen mukaan
ammattikuljettajan työ on sekä vaativuutensa että mahdollisen
virheen seurausten takia eräs riskialtteimmista ammateista.
Onnettomuuksien vähentämisessä korostuu yrityksen
turvallisuuskulttuuri.

Työsuojelurahaston rahoittama tutkimushanke käynnistyi
kirjallisuuskatsauksella. Liikennetutkimuskeskuksen tutkija löysi
julkaisutietokannoista 18 olennaista tutkimusta ammattiliikenteen
turvallisuuskulttuurista. Näissä kaikissa käytettiin
kyselylomaketta ja kaikissa mitattiin lähinnä
turvallisuusilmapiiriä eli yleensä työnjohdon sitoutumista
turvallisuuteen.

 

Kirjallisuuskatsaus osoitti, että turvallisuuskulttuurin ja
-ilmapiirin määritelmät vaihtelevat, mikä näkyy myös mittareissa.

 

Matriisi: määrällisesti ja laadullisesti

 

Liikennetutkimuskeskuksen kehittämä Liikennealan
turvallisuuskulttuurimatriisi perustuu Isossa-Britanniassa ja
Turkissa kerättyihin aineistoihin. Matriisi yhdistää haastattelujen
ja ryhmäkeskustelujen sekä kyselylomakkeen edut. Matriisi koostuu
viidestätoista turvallisuuskulttuurin ulottuvuudesta ja viidestä
turvallisuuskulttuurin tasosta.

 

Turvallisuuskulttuurimatriisilla voidaan räätälöidä kullekin
toimialalle ja organisaatiolle soveltuva mittausmenetelmä.
Menetelmällä voidaan sekä kuvata yrityksen turvallisuuskulttuuria
että mitata muutoksia määrällisesti. Jos
turvallisuuskulttuurimatriisia hyödynnetään työpajoissa, näinkin
parannetaan turvallisuuskulttuuria.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Lajunen Timo. (2015). Turvallisuuskulttuurin mittaaminen ammattiliikenteessä: kirjallisuuskatsaus ja ammattiliikenteen turvallisuuskulttuurimatriisin esittely. 38 sivua. Helsinki: Suomalainen Liikennetutkimuskeskus Oy, ISBN 978-952-68323-0-2. ISBN 978-952-68323-1-9 (pdf). Avaa