Liiketoiminta-analytiikka johdon päätöksenteossa: monitapaustutkimus suomalaisyrityksissä

IFKAD 18th International Forum on Knowledge Assets Dynamics, 7.-9.6.2023, Matera, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
220359

Hakija
Johanna Orjatsalo

Toteuttaja
Johanna Orjatsalo

Lisätietoja
Johanna Orjatsalo
johanna.orjatsalo@lut.fi

Toteutusaika
6.6.2023 - 10.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2022
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 666 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2023

Tiivistelmä

Esittelen tutkimieni suomalaisyritysten johdon tapoja hyödyntää analytiikkaa strategisessa päätöksenteossa. Järjestämme konferenssissa myös liiketoiminta-analytiikkaa käsittelevän osaohjelman (special track). Toimin tämän osuuden puheenjohtajana ja ohjaan keskustelua osaohjelmaan valittujen esitysten tiimoilta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Orjatsalo

Tiedote

Liiketoiminta-analytiikka tukee johdon päätöksentekoa jatkuvasti kiristyvässä kilpailussa

15.6.2023

Tiivistelmä

Suomalaisten suuryritysten johdon halukkuus hyödyntää liiketoiminta-analytiikkaa on kasvanut samaa tahtia yritysten liiketoiminta-analytiikkakyvykkyyksien kehittymisen kanssa. Liiketoiminta-analytiikasta nähdään olevan erityistä hyötyä kokonaisvaltaisessa liiketoiminnan seurannassa ja kehittämisessä, mutta myös pidemmän tähtäimen suunnittelussa ja strategisessa päätöksenteossa. Liiketoiminta-analytiikan päätöksenteolle tarjoaman tuen nähdään auttavan tietopohjaisen päätöksenteon vahvistamisessa sekä kilpailukyvyn säilyttämisessä jatkuvasti kehittyvässä toimintaympäristössä. Liiketoiminta-analytiikkaan tulisikin suhtautua jatkuvasti kehitettävänä osa-alueena, joka voi parhaimmillaan tuoda merkittävää kilpailuetua.

Tausta

Joukko kansainvälisiä tietojohtamisen tutkijoita pääsi tutustumaan parhaillaan käynnissä olevan, Työsuojelurahaston rahoittaman ”Tuottavuutta liiketoiminta-analytiikasta (TULI)” -hankkeen ensimmäisen vaiheen alustaviin tuloksiin 7.-9.6.2023 Italiassa järjestetyssä International Forum on Knowledge Asset Dynamics -konferenssissa.

Aineisto

Konferenssissa esiteltiin TULI-hankkeen ensimmäisen vaiheen tutkimushaastattelujen havaintoja liittyen johdon näkemyksiin liiketoiminta-analytiikan hyödyntämisestä osana päätöksentekoa. Tutkimusaineisto on kerätty syksyn 2022 ja talven 2023 aikana haastattelemalla ylemmän johdon edustajia 12 suomalaisesta organisaatiosta.

Tulokset ja johtopäätökset

Alustavien tutkimustulosten pohjalta liiketoiminta-analytiikasta nähdään olevan erityistä hyötyä kokonaisvaltaisessa liiketoiminnan seurannassa ja kehittämisessä, mutta myös pidemmän tähtäimen suunnittelussa ja strategisessa päätöksenteossa. Liiketoiminta-analytiikan päätöksenteolle tarjoaman tuen nähdään auttavan tietopohjaisen päätöksenteon vahvistamisessa sekä kilpailukyvyn säilyttämisessä jatkuvasti kehittyvässä toimintaympäristössä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Suomalaiset suuryritysten johtajat hyödyntävät liiketoiminta-analytiikkaa päätöksenteon tukena jo varsin kattavasti. Konferenssissa tehtyjen havaintojen pohjalta kehittämispotentiaalia on edelleen olemassa esimerkiksi tekoälypohjaisen analytiikan hyödyntämisen saralla. Suomalaisten yritysten tulisikin suhtautua liiketoiminta-analytiikkaan jatkuvasti kehitettävänä osa-alueena, joka voi parhaimmillaan tuoda merkittävää kilpailuetua yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa