Liiketoimintaa uudistamassa: toiminnanteoreettinen tutkimus strategisesta oppimisesta ICT yrityksessä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
114419

Hakija
Päivi Ristimäki

Toteuttaja
Päivi Ristimäki

Lisätietoja
Päivi Ristimäki
paivi.ristimaki@helsinki.fi

Toteutusaika
1.4.2015 - 31.3.2016

Työsuojelurahaston päätös
18.11.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2016

Tiivistelmä

Työskentelen myönnetyn tutkijastipendin turvin 1.4.2015-31.3.2016 monitieteisen, pitkittäiseen laadulliseen aineistoon pohjautuvan väitöskirjatutkimuksen parissa.

Tutkimukseni tehtävänä on laajentaa ymmärrystä strategisesta oppimisesta. Väitöskirjani tulokset tulevat osoittamaan johdon oppimisen merkityksen yrityksen liiketoiminnan käännekohdassa, mikä johtaa sekä yrityksen toiminnallisia rajoja laajentavaan että rajoja ylittävään muutosprosessiin.

Toiminnanteoreettiseen lähestymistavan pohjalta väitöskirjan lopullinen rajaus on tehty viisi vuotta kestäneen aineistonkeruun ja siitä muodostuneen aineiston analysoinnin pohjalta. Varsin poikkeuksellinen tutkimusaineisto sisältää kohteena olevan ICT-yrityksen historiaan liittyvän haastatteluaineiston sekä etnografisin menetelmin kerätyn tutkimustiedon vähitellen näkyväksi tulevasta, ristiriidasta vanhan liiketoiminnan logiikan ja kehitettävän uuden liiketoimintaratkaisun välillä. Tämä vaihe yrityksessä mielletään liiketoiminnan epäjatkuvuustilaksi.

Aineiston avulla pyrin paitsi kuvaamaan yrityksen elinkaaren loppuvaihetta, mutta erityisesti selittämään sitä, miksi liiketoiminta aktiivisista kehittämistoimenpiteista huolimatta ei säily eli miksi uutta kestävää perustaa liiketoiminnalla ei pystytä rakentamaan riittävän ajoissa.

Tavoitteena on, että artikkeleihin pohjautuva väitöskirja valmistuu vuoden 2016 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Ristimäki

Tiedote

Oppiiko yritysjohto firman käännekohdassa?

31.3.2016

Päivi Ristimäki tekee yritysjohdon oppimisesta aikuiskasvatustieteiden artikkeliväitöskirjaa. Toimintateoreettinen ja monitieteinen työ valmistuu Helsingin yliopistoon. Tutkimus eteni vuoden verran, huhtikuusta 2015 maaliskuun loppuun 2016, Työsuojelurahaston tutkijastipendillä.

Ristimäki on kerännyt haastattelu- ja havainnointiaineiston tietotekniikkayrityksen epäjatkuvuustilasta. Tämä tila tarkoittaa vähitellen näkyväksi tulevaa ristiriitaa vanhan liiketoiminnan logiikan ja kehitettävän liiketoimintaratkaisun välillä. Ristimäki pyrkii osoittamaan yritysjohdon oppimisen merkityksen tässä yrityksen liiketoiminnan käännekohdassa.

Kaksi artikkelia johdon toiminnasta

Ristimäki työsti stipendikaudella väitöskirjansa disposition eli jäsennyksen. Siihen sopivasti hän kirjoitti artikkelia johdon toimijuudesta. Siitä on tulossa väitöskirjan kolmas artikkeli. Ristimäki teki toimijuuden kehityksestä kesällä 2015 pitkittäisanalyysin, joka pohjaa kolmen tutkimusintervention laadulliseen aineistoon. Hän analysoi aihetta elokuussa Work2015-konferenssissa Turussa. Varsinaista artikkelia hän kirjoittaa toukokuussa 2016 Organization Studies -teemanumeroon.

Ristimäki on kirjoittanut myös neljättä artikkelia. Siinä Ristimäki selvittelee johdon oppimisprosessin ja organisaation kehitysprosessin vaikutuksia. Tästä Ristimäki kirjoitti esityksen OLCK2016-konferenssiin 26.–28. huhtikuuta. Saamansa palautteen perusteella hän kirjoittaa artikkelin Management Learning -julkaisuun.

Selvä suunnitelma maaliin 2017

Stipendijakson loputtua Ristimäellä on siis kaksi loppusuoralla olevaa artikkelia, selkeä suunnitelma niiden julkaisemiseen, suunnitelma väitöksen aiheesta ja siinä hyödynnettävästä teoreettisesta viitekehyksestä sekä kirjoittamisesta.

Kesällä 2016 Ristimäki alkaa tehdä väitöskirjansa yhteenvetoa Liikesivistysrahaston 3,5 kuukauden apurahalla.

Ristimäki kaavailee, että TSR-stipendiaikana tehdyt artikkelit julkaistaan viimeistään keväällä 2017. Väitöstilaisuus toteutunee myöhemmin vuonna 2017.

Toimittaja
Hannu Kaskinen