Liikunta-aktiivisuus ja istuminen: yhteisvaikutukset toiminta- ja työkykyyn sekä lyhyiden sairauspoissaolojen kustannuksiin

Hanketiedot

Hankenumero
210238

Hakija
Jouni Lahti

Toteuttaja
Jouni Lahti

Lisätietoja
Jouni Lahti
jouni.mm.lahti@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 1.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
7.12.2023

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia vapaa-ajan liikunnan ja istumisen määrän yhteisvaikutuksia toiminta- ja työkykyyn sekä sairauspoissaoloihin ja arvioida niihin liittyviä kustannuksia työnantajalle. Tutkimusaineisto koostuu Helsingin kaupungin alle 40-vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa vuonna 2017 kerätystä kyselyaineistoista sekä rekisteritiedoista. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää mm. päätöksenteossa harkittaessa liikunta-aktiivisuuden tukemiseen käytettäviä taloudellisia resursseja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jouni Lahti

Tiedote

Liikunta-aktiivisuus vahvemmin yhteydessä toiminta- ja työkykyyn kuin istumisen määrä

7.12.2023

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkittiin istumisen ja liikunta-aktiivisuuden määrän yhteyksiä henkiseen hyvinvointiin, fyysiseen toimintakykyyn ja työkykyyn. Aineistona käytettiin Helsingin kaupungin alle 40-vuotiaita työntekijöitä koskevaa kyselyaineistoa vuodelta 2017. Aktiivinen liikunta ja etenkin rasittava liikunta oli yhteydessä parempaan henkiseen hyvinvointiin, fyysiseen toimintakykyyn ja työkykyyn ja runsas istuminen oli yhteydessä huonompaan henkiseen hyvinvointiin. Ne jotka harrastivat vähän liikuntaa ja istuivat runsaasti kokivat etenkin henkisen henkisen hyvinvoinnin huonommaksi kuin aktiiviset liikkujat ja vähemmän istuvat. Runsaan istumisen välttäminen ja etenkin liikunta-aktiivisuuden tukeminen on tärkeää työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta.

Lähtökohdat

Vähäinen liikunta ja runsas istuminen on yleistä. Jo nuorilla aikuisilla havaitaan ongelmia työkyvyssä ja etenkin mielenterveysongelmat ovat kasvava ongelma. Liikunta-aktiivisuus on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty parempaan henkiseen ja fyysiseen terveyteen ja työkykyyn, mutta runsaan istumisen yhteyksistä tiedetään vähemmän. Hankkeessa tutkittiin eroaako liikunta-aktiivisuuden yhteydet fyysiseen ja henkiseen toimintakykyyn ja työkykyyn istumisen määrän mukaan.

Aineisto

Aineistoina käytettiin Helsingin kaupungin alle 40-vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa vuonna 2017 kerättyä Helsinki Health Study -tutkimushankkeen laajaa kyselyaineistoa. Hanke toteutettiin Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolla ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa toimivassa Helsinki Health Study – tutkimusryhmässä.

Menetelmät

Helsinki Health Study -kyselytutkimuksessa kerättiin kattavasti tietoa työntekijöiden vapaa-ajalla ja työmatkalla tapahtuvasta liikunta-aktiivisuudesta sekä istumisesta kotona, töissä, kulkuneuvossa ja muualla. Tutkittavilta kysyttiin tietoja terveydestä ja toiminta- ja työkyvystä sekä muista analyyseissä huomioitavista tekijöistä kuten työoloista. Tutkimuksessa kerättyä aineistoa analysointiin tilastollisin menetelmin.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että etenkin rasittava liikunta on yhteydessä parempaan henkiseen hyvinvointiin, fyysiseen toimintakykyyn ja työkykyyn ja runsas istuminen on yhteydessä huonompaan henkiseen hyvinvointiin. Liikunta-aktiivisuuden yhteydet olivat samansuuntaiset fyysiseen toimintakykyyn ja työkykyyn istumisen määrän mukaan kun taas henkiseen hyvinvointiin vaikutti sekä liikunta että istuminen. Liikunnan tukeminen on tärkeää työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimushanke tuotti merkittävää uutta tietoa liikunnan ja istumisen yhteyksistä työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin, fyysisen toimintakyvyn ja työkyvyn kannalta. Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa suunniteltaessa liikuntainterventioita- ja kehittämishankkeita sekä jatkotutkimuksia aihepiirin ympärillä.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa