Liikuntatilojen sisäilman ja sisäympäristön laatu ja mahdolliset vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen (LIIKU-hanke)

Hanketiedot

Hankenumero
200068

Hakija
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Heidi Salonen
heidi.salonen@aalto.fi

Toteutusaika
1.5.2020 - 15.2.2023

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2020
125 000 euroa

Kokonaiskustannukset
395 545 euroa

Tulokset valmistuneet
23.3.2023

Tiivistelmä

Sisäliikuntatilat poikkeavat monin tavoin tavanomaisista julkisista työtiloista ja niiden sisäympäristön ja sisäilman laadusta on olemassa hyvin vähän tutkimustietoa. Hanke tarjoaa merkittävää uutta tietoa erilaisten sisäliikuntatilojen koetusta ja mitatusta sisäilman- (kemialliset, mikrobiologiset ja hiukkasmaiset altisteet) ja sisäympäristön (ilmanvaihdon toimivuus, ääniympäristö, tilojen käytettävyys) laadusta, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisista vaikutuksista työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen. Tutkimus sisältää kenttätutkimuksia erilaisissa sisäliikuntatiloissa, laboratorio- ja koekammiotutkimuksia, tilankäyttäjien kyselytutkimuksia sekä kirjallisuuskatsaustutkimuksen aihealueeseen liittyen. Kenttätutkimukset sekä kyselytutkimukset toteutetaan erilaisissa sisäliikuntakohteissa (erilaisia sisäliikuntatiloja kussakin 15:ssa tutkittavassa kohteessa). Lisäksi toteutetaan valtakunnallinen sisäilmastokyselytutkimus kattavana otantana erilaisten julkisten sisäliikuntatilojen työntekijöille. Hankkeen tuloksena saadaan käsitys julkisten liikuntatilojen sisäympäristön- ja sisäilman laadusta. Tutkimustulosten perusteella voidaan antaa suosituksia ja työkaluja liikuntatilojen sisäympäristön- ja sisäilman laadun sekä tilojen käytettävyyden parantamiseen ja siten edistää sisäliikuntatiloissa työskentelevien työntekijöiden samoin kuin muidenkin tilankäyttäjien terveyttä ja hyvinvointia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Salonen

Tiedote

Liikuntatilojen sisäympäristö ja sen kehittäminen

23.3.2023

Tiivistelmä

Sisäliikuntatilojen olosuhteet vaikuttavat laajan työntekijä- ja harrastajakunnan päivittäiseen hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. LIIKU-hankkeen tavoitteena oli tuottaa tutkimustietoa suomalaisten sisäliikuntatilojen mitatusta ja koetusta sisäympäristön laadusta monipuolisin menetelmin. Tulokset antavat monipuolisen kuvan niin mitattavissa olevista kuin käyttäjien raportoimista olosuhteista sisäliikuntatiloissa. COVID-19-pandemian kokoontumisrajoitusten aikana tehty tutkimus tuotti mielenkiintoisen vertailuaineiston tilojen normaalikäytönaikaisille sisäympäristön tutkimuksille, ja antoi viitteitä tekijöistä, joihin liikuntatiloissa tai niiden suunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Lähtökohdat

Sisäliikuntatiloissa on epäpuhtauksiin, ilmanvaihtoon, lämpöviihtyvyyteen ja ääniympäristöön vaikuttavia erityisiä tekijöitä, kuten ihmisten hengitystiheys ja lämmöntuotto, liike tilassa, käyttäjämäärä sekä liikuntavälineissä ja lattioilla käytetyt materiaalit. Sisäliikuntatilojen sisäympäristön laadusta on kuitenkin aiemmin julkaistu vain vähän tutkimustietoa. Kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen lisäksi hankkeessa tuotettiin monipuolinen tutkimusaineisto erilaisista sisäliikuntatiloista.

Aineisto

Tutkimus tehtiin yhteensä 14 eri julkisessa liikuntarakennuksessa pääkaupunkiseudulla. Lisäksi tehtiin erillinen kehittämishanke kolmessa yliopistoliikuntarakennuksessa Tampereella. Kaikissa rakennuksissa oli moniin eri liikuntalajeihin tarkoitettuja erilaisia tiloja. Tutkimus tehtiin COVID-19-pandemian kokoontumisrajoitusten aikana, joten tulokset kuvaavat hyvin rakennuksen olosuhteita ilman tai hyvin rajoitetulla määrällä tilankäyttäjiä.

Menetelmät

Hankkeessa tutkittiin sisäilman epäpuhtauksien pitoisuuksia, laskeutuneen pölyn bakteeri- ja sienipitoisuuksia sekä tilojen akustisia ominaisuuksia. Lämpöolosuhteita ja energiatehokkuutta selvitettiin mallinnuksella, ja laboratoriossa tutkittiin tyypillisten lattiamateriaalien kemiallisten yhdisteiden päästöjä. Työntekijöiden kokemuksia sisäympäristöstä ja tilojen käytettävyydestä selvitettiin tutkimuskohteissa ja valtakunnallisesti. Tampereella selvitettiin lisäksi myös asiakkaiden kokemuksia.

Tulokset ja johtopäätökset

Sisäympäristön laatu oli pääosin hyvä. Käyttäjämäärä ja tilojen ominaisuudet vaikuttivat merkittävästi eri tekijöihin, kuten mikrobipitoisuuksiin. Tilojen riittävään ja toimivaan ilmanvaihtoon ja sen käyttöön ja huoltoon, akustiikkaan, materiaalivalintoihin, varastotilojen riittävyyteen ja käytettävyyteen, tilojen yleisilmeen ja siisteyden parantamiseen, kuulutusten toimivuuteen kaikkialla rakennuksessa ja ilmeisten tapaturmariskien poistamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Liikuntatilojen sisäympäristön laadulla ei ole merkitystä vain tiloissa työskenteleville työntekijöille vaan myös tilojen asiakkaille. Hankkeen tulokset tukevat käsitystä, että suomalaiset sisäliikuntatilat ovat sisäympäristöltään laadukkaita, mutta antavat viitteitä tekijöistä, joihin liikuntatilojen suunnittelussa ja ylläpidossa tulisi kiinnittää huomiota. Tulokset ovat hyödynnettävissä kaikkiin sisäliikuntatiloihin. Normaalikäytönaikaisia olosuhteita tulisi selvittää jatkotutkimuksella.

Aineisto

Julkaisuluettelo Avaa

Vornanen, Camilla (toim.). Liikuntatilojen sisäilman ja sisäympäristön laatu ja mahdolliset vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen (LIIKU). Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 2/2023
ISBN: 978-952-64-1184-2 (electronic)
978-952-64-1183-5 (printed)
ISSN: 1799-4888 (electronic)
1799-487X (printed)
1799-487X (ISSN-L) Avaa