Linja-autonkuljettajien työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
190226

Hakija
Länsilinjat Oy

Toteuttaja
Valmennustalo Viritys Oy

Lisätietoja
Harri Liimatainen
harri.liimatainen@lansilinjat.fi

Toteutusaika
1.6.2019 - 31.3.2020

Työsuojelurahaston päätös
6.5.2019
13 607 euroa

Kokonaiskustannukset
27 214 euroa

Tulokset valmistuneet
14.4.2020

Tiivistelmä

Työn lähtökohtana on Työterveyslaitoksen Länsilinjoilla 2018 tekemä laaja Linja-autonkuljettajien työhyvinvointiselvitys. Kuljettajien itsenäinen ja liikkuva vuorotyö aiheuttaa haasteita erityisesti tiedonkulussa, lähiesimiestyössä sekä yhteisten pelisääntöjen luomisessa. Työsuojelutoimikunnassa on päätetty kehittää alueita, joiden tulokset kyselyssä olivat matalimmat: tiedonkulkua sekä tasapuolisuuden ja arvostuksen kokemusta.

Kehitystyöstä on hyötyä muissakin itsenäisen, liikkuvan vuorotyön ammateissa.

Hankkeella tavoitellaan kohonnutta työtyytyväisyyttä ja arvostuksen kokemusta sekä vähentynyttä kuormittuneisuutta. Lisäksi hanke tähtää määrittämään uudelleen kohtaamisen ja viestinnän foorumeita keskustelukulttuurin laadun parantamiseksi. Myös esimies- ja tiimijärjestelyihin etsitään uusia ratkaisuja.

Tavoitteisiin pyritään yhdessä kuljettajien kanssa osallistavin menetelmin: mobiilikyselyjä ja -viestintää sekä ketterän muutosjohtamisen työpajoja ja kokeiluja hyödyntäen.

Hanke kohdistuu erityisesti kuljettajiin, ja heidän edustajiaan kutsutaan sen aktiivisiksi toimijoiksi. Myös työsuojelutoimikunta ja esimiestehtävissä toimivat toimihenkilöt ovat keskeisiä osallistujia.

Hanke käynnistyy kehityskohteiden tarkennuksella ja etenee kehittämistyöpajojen työn kautta noin kolmeen piloottiin, joissa yhdessä jalostettuja viestinnän ja johtamisen toimenpiteitä kokeillaan ja arvioidaan rajatusti. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan ennen toimien jalkauttamista koko yritykseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Harri Liimatainen

Tiedote

Länsilinjojen linja-autonkuljettajien työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehityshanke

14.4.2020

Tiivistelmä

Hankkeessa tavoiteltiin kuljettajien kohonnutta työtyytyväisyyttä ja arvostuksen kokemusta. Menetelmiä olivat mobiilikyselyt/viestintä, työpajat, video sekä digitaalinen yhteistyöalusta. Kyselyihin vastasi 150 ja työpajoihin osallistui 50 kuljettajaa. Kuljettajakyselyn suosittelukysymyksen NPS-arvo nousi 18:sta tasolle 35. Arvostuksen kokemuksen vastausten keskiarvo parani 1,0 (asteikko 0-10). Viestinnän keskeinen merkitys korostui itsenäisen, liikkuvan vuorotyön tukemisessa.

Lähtökohdat

Lähtökohtana oli TTL:n Länsilinjoilla 2018 tekemä laaja Linja-autonkuljettajien työhyvinvointiselvitys ja siinä havaitut epäkohdat. Hankkeella tavoiteltiin kohonnutta työtyytyväisyyttä ja arvostuksen kokemusta sekä vähentynyttä kuormittuneisuutta. KTM Leena Rautiainen on tamperelainen konsultti ja valmentaja, joka aiemman valmennusyhteistyön pohjalta tuntee Länsilinjojen toimintaa hyvin. Kehittämismenetelmiä olivat mobiilikyselyt/viestintä, työpajat, video sekä digitaalinen yhteistyöalusta.

Kohderyhmät

Kaikki kuljettajat: noin 240 kuljettajasta 150 vastasi kyselyyn/kyselyihin ja noin 50 eri kuljettajaa hankkeen 6 työpajaan (jotkut heistä useampaan spesifiin ”minityöpajaan”).
Kaikille 14 toimihenkilölle järjestettiin arvostuksen kokemukseen ja viestintään keskittyvä työpaja.
Työsuojelutoimikuntaa ja yrityksen hallitusta informoitiin hankkeen tilanteesta säännöllisesti.

Menetelmät

Kehittämismenetelminä käytettiin kuljettajien kanssa mobiilikyselyjä ja -viestintää ja kehittämistyöpajoja. Työpajojen tulosten esittämisessä hyödynnettiin videotallenteita, koska kaikilla kuljettajilla on yrityksen mobiililaitteet muttei välttämättä omaa tietokonetta. Kohdejoukolle tämä oli uutta.
Toimihenkilöt hyödynsivät digitaalista Howspace-yhteistyöalustaa ideoiden yhteiseen arviointiin ja kehittämiseen. Tämä kohdejoukolle uusi menetelmä koettiin hyödylliseksi ja innostavaksi.

Vaikuttavuus

Hankkeella oli selvästi vaikuttavuutta, vaikka paljon keskeneräistä jäi työn alle. Kuljettajakyselyssä kaikkien viiden kysymyksen tulokset paranivat.
Tavoite 1, kohonnut työtyytyväisyys:
Kysymykseen ”miten todennäköisesti suosittelisit työnantajaa ystävällesi” saatiin loppukyselyn NPS-luvuksi 35, kun se alkukyselyssä oli 18.
Tavoite 2, arvostuksen kokemus:
Väite ”työnantaja arvostaa työtäni” sai alkukyselyssä keskiarvon 6,0 ja loppukyselyssä 7,0 (asteikko 0 – 10).

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti kohdeorganisaatioon uusia, hyödyllisiä työtapoja ja auttoi toteuttamaan suuren ohjeistus-intranet-uudistuksen.
Suoraan muualle sovellettavia asioita on vaikea identifioida. Riittävän, kaksisuuntaisen viestinnän keskeinen merkitys korostui itsenäisen, liikkuvan vuorotyön tukemisessa.
Hankkeen toimihenkilöpajassa ja samanaikaisissa esimiesvalmennuksissa käytettiin digitaalista yhteistyöalustaa, mikä koettiin hyvin hyödylliseksi jatkossakin.

Aineisto

Leena Rautiainen, Valmennustalo Viritys Oy. Länsilinjojen linja-autonkuljettajien työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehityshanke. Loppuraportti 2.4.2020. Avaa