Litiumioniakun elinkaari – työturvallisuusriskit ja riskien hallinta työpaikalla​ (Safera)

Hanketiedot

Hankenumero
200375

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Pia Perttula
pia.perttula@ttl.fi

Toteutusaika
1.12.2020 - 30.11.2022

Työsuojelurahaston päätös
20.10.2020
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
250 000 euroa

Tulokset valmistuneet
10.1.2023

Tiivistelmä

Litiumioniakkuja (Li-ion) käytetään monissa eri sovelluksissa ja niiden käytön odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa merkittävästi. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa Li-ion-akkujen arvoketjussa esiintyviä työturvallisuusriskejä sekä tuottaa ohjeistusta ja hyviä käytäntöjä työturvallisuuden parantamiseen. Aineistoa kerätään työhygieenisin mittauksin, biomonitoroinnilla, haastatteluilla sekä aineistoanalyyseillä. Tutkimus toteutetaan SAF€RA-hankkeena espanjalaisen GAIKERin kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Perttula

Tiedote

Litiumioniakkujen (Li-ion) elinkaari – työturvallisuusriskit ja riskien hallinta

10.1.2023

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella kirjallisuuden, mittaustietojen ja haastatteluiden perusteella kokonaisvaltaisesti työturvallisuutta litiumioniakkujen arvoketjussa sekä määritellä hyviä käytäntöjä turvallisuusriskien hallintaan. Lisäksi tutkimuksessa tehtiin elinkaariarviointi (LCA) ympäristönäkökulmien ja kaasumaisten päästöjen huomioimiseksi. Tutkimuskohteena oli akkuarvoketjun yrityksiä Suomesta ja Espanjasta sekä sidosryhmiä ja viranomaisia. Tutkimus toteutettiin SAF€RA-hankkeena espanjalaisen GAIKERin kanssa.
Litiumioniakkujen valmistuksessa, käytössä ja käsittelyssä panostetaan siihen, että turvallisuusosaaminen ja varautuminen on kunnossa. Yhteistyö pelastusviranomaisen kanssa on kannatettavaa varautumisen varmistamisessa.

Lähtökohdat

Litiumioniakkujen käyttö on viime aikoina lisääntynyt merkittävästi ja niiden käytön oletetaan lisääntyvän maailmanlaajuisesti tulevina vuosinakin. Vaikka Litiumioniakkujen käytöstä on lukuisia hyötyjä, sisältyy niiden elinkaaren eri vaiheisiin myös riskejä arvoketjun eri vaiheissa työskentelevien työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tämän vuoksi on hyödyllistä tunnistaa koko arvoketjun osalta työturvallisuusriskit sekä esittää niihin liittyviä riskinhallintakeinoja.

Aineisto

Tutkimuskohteena oli yhteensä yhdeksän yritystä Suomesta ja Espanjasta, ja ne edustivat litiumioniakkujen arvoketjun eri vaiheita. Tarkastelun kohteena olevassa arvoketjussa oli trukki, jossa on litiumioniakku. Lisäksi tutkimuskohteena oli näiden yritysten sidosryhmiä (työsuojeluorganisaatio, työterveyshuolto ja kuljetusyrityksiä) sekä viranomaisia.

Menetelmät

Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuuskatsausta, dokumenttianalyysia ja puolistrukturoituja haastatteluita. Haastateltavat olivat ylimmän johdon edustaja, esihenkilö, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Haastatteluaineisto analysoitiin keräämällä haastateltujen näkemykset haastatteluteemoista yhteen analysointikehikkoon.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeessa tarkasteltiin akkuarvoketjua, jossa trukeissa käytettävä litiumioniakku. Litiumioniakkujen osalta on tarpeen tunnistaa myös kemikaaliriskit. Vaikka litiumioniakkujen valmistuksessa, käytössä ja käsittelyssä kiinnitetään jo nykyäänkin huomiota varautumiseen ja osaamisen varmistamiseen, on silti kannatettavaa entisestäänkin enemmän lisätä yhteistyötä palo- ja pelastusviranomaisen kanssa. Lisäksi turvallisuutta voidaan edistää parantamalla arvoketjun eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimustulosten perusteella tuotettiin hyviä käytäntöjä litiumioniakkujen arvoketjun turvallisuuden edistämiseksi. Litiumioniakkujen käytön määrän oletetaan entisestään lisääntyvän, joten hyviä käytäntöjä voi hyödyntää laajasti. Tutkimuskohteista kerätyn aineiston pohjalta luotiin malli turvallisuusjohtamisen kehittämiseen Li-ion akkujen arvoketjussa.

Aineisto

Perttula Pia, Rodríguez Llopis Isabel, Säämänen Arto, Barruetabeña Leire, García Leire, Kannisto Henriikka, Vorne Jarmo, Kangas Anneli, Valbuena Sergio, Santonen Tiina, Lantto Eero, Lannetta Timi, Viitanen Anna-Kaisa. Finnish Institute of Occupational Health, Gaiker. Lithium-ion battery’s life cycle: safety risks and risk management at workplaces. Loppuraportti. 2023.
ISBN 978-952-391-040-9 (pdf) Avaa

Task Report 1.2: Description of the occupational safety risk management
Avaa

Task report 3.2: Assessment of workers exposure to chemicals Avaa

Task report 3.3: Safety risk assessment Avaa

Task report 4.1: Guidance and best practices for occupational safety along the life cycle of Li-ion batteries Avaa