Luotsi – Hyvinvointijohtamisen ja alueellisen toimijayhteistyön mallien kehittäminen oppilaitosympäristössä

Hanketiedot

Hankenumero
220276

Hakija
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Minna Salakari
minna.salakari@skhole.fi

Toteutusaika
2.1.2023 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
11.10.2022
45 000 euroa

Kokonaiskustannukset
64 612 euroa

Tulokset valmistuneet
12.3.2024

Tiivistelmä

Hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen johtaminen edellyttää oppilaitosten johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden sekä alueellisten hyvinvointitoimijoiden yhteistyötä. Hyvinvointi ja osaaminen vaikuttavat suoraan ammatillisen tutkinnon läpäisyyn, keskeyttämisten vähenemiseen ja työelämään kiinnittymiseen.Hankkeen tavoite on oppilaitoksen hyvinvointijohtamisen ja alueellisen hyvinvointiyhteistyön kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta laadullisin menetelmin ja Bikva-arviointimallia hyödyntäen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Salakari

Tiedote

Kohti holistista hyvinvointijohtamista ja alueellista yhteistyötä ammatillisessa oppilaitoksessa

12.3.2024

Tiivistelmä

Luotsi-hanke tähtäsi ammattiin opiskelevien sekä heidän parissaan toimivien ammattilaisten hyvinvoinnin tukemiseen sekä urapolkujen ja alueellisten yhteistyökäytänteiden kehittämiseen. Tuotoksina luotiin hyvinvointijohtamisen, alueellisen hyvinvointiyhteistyön ja väyläopintoprosessin mallit. Uudenlaiset konseptit mahdollistavat ammattiin opiskeleville ja heidän parissaan työskenteleville ammattilaisille edellytykset toimia osaamisen kehittämisen ja työelämään siirtymisen tukena. Mallien kivijalkana nähdään oppilaitoshyvinvointiin liittyvä kansallinen terveystieto, joka ohjaa hyvinvointijohtamista. Oppilaitoshyvinvointi on organisaation vahva kivijalka – hyvinvoiva opiskelija kiinnittyy työelämään ja ammattilainen motivoituu työssään.

Lähtökohdat

Hankkeen taustalla on havainto ammattiin opiskelevien opintojen keskeyttämisestä ja osallisuuden kokemuksen vähenemisestä sekä huoli valmistuvien ammattilaisten työhyvinvoinnista. Hyvinvointijohtaminen edistää oppimista ja hyvinvointia. Hyvinvointijohtamisen ja alueellisen yhteistyön keinoin voidaan huolehtia oppilaitoshyvinvoinnista sekä oppimisympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Oppilaitoshyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus opintojen läpäisyyn, urapolkuihin ja työhyvinvointiin.

Aineisto

Tutkimusaineisto muodostettiin Turun ammatti-instituutin opiskelijoista ja henkilökunnasta. Laadullisiin tutkimuksiin osallistui kaikkiaan 60 nuorta, väyläopintotypajoihin kaikkiaan 10 niihin perehtynyttä tai niissä aiemmin mukana ollutta vastuuopettajaa sekä kolme opiskelijajäsentä, määrällisiin kyselyihin 319 nuorta ja 146 henkilökunnan jäsentä. Terveyskioski-kartoitukseen saatiin 319 vastausta. Koulutalojen terveyskioski-toimintaan osallistui kaikkiaan yli 1300 opiskelijaa hankkeen aikana.

Menetelmät

Tutkimustyö toteutui Bikva-arviointimallin avulla. Bikva-malli sisälsi kohderyhmähaastatteluja sekä määrällisiä kartoituksia ja kyselyjä. Määrälliset aineistot on analysoitu tilastollisesti ja laadulliset sisällön analyysia soveltaen. Kaikki lopulliset tulokset ja mallinnukset pohjautuvat nuorten haastatteluihin ja työpajoihin, väyläopintotyöpajoihin, terveyskioski-kartoituksiin ja -kyselyihin, henkilöstön työhyvinvointikyselyyn sekä johdon hyvinvointijohtamisen kyselyyn.

Tulokset ja johtopäätökset

Tuotettujen mallien kivijalkana on oppilaitoshyvinvointiin liittyvä indikaattoritieto, joka ohjaa hyvinvointijohtamista. Malleissa huomioidaan yksilön hyvinvointi oppimis- ja työympäristöissä. Uudet mallit mahdollistavat vaikuttavan menetelmän käytännön työhön, ammatilliseen kehittymiseen ja alueellisten oppilaitosten yhteistyöhön sekä koulutusrajat ylittävien verkostojen luomiseen. Ne luovat pohjan työssä jaksamiselle sekä osallistavalle ja hyvinvointiin tähtäävälle organisaatiokulttuurille.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Luotujen mallinnusten uutuusarvo suomalaiselle työelämälle on uudenlainen, holistinen ja osallistava lähestymistapa tukea oppilaitoshyvinvointia ja työhyvinvointia, työssä jaksamista ja urakehitystä. Uutuusarvoina ovat myös oppilaitoslähtöinen hyvinvoinnin edistäminen sekä osaamisen jakamisen kulttuurin luominen, ammatti-insitituutin ja ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö sekä ammattiin opiskelevien urapolkutietoisuuden lisääminen. Tuloksia on mahdollisuus laajentaa muihin oppilaitoksiin.

Aineisto

Blogiartikkeli Avaa

Blogiartikkeli Avaa

Blogiartikkeli Avaa

Julkaisuluettelo Avaa

Juliste 1. Avaa

Juliste 2. Avaa

Minna Salakari, Anu Vaihekoski. Luotsi – Työhyvinvoinnin väylillä. Loppuraportti. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 295.
Turun ammattikorkeakoulu. 2023.
ISBN 978-952-216-863-4 (pdf)
ISSN 1459–7764 (elektroninen)
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-216-863-4 Avaa