Luottamusjohtajuus työhyvinvoinnin välineenä ja keinona organisaatioissa

Hanketiedot

Hankenumero
116454

Hakija
Sari Lindblom-Häkkinen

Toteuttaja
Sari Lindblom-Häkkinen

Lisätietoja
Sari Lindblom-Häkkinen
sari.hakkinen@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2017 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
21.11.2016
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
35 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on selvittää kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla (haastattelut, narratiivit, havainnointi ja mahdollisesti myös näitä täydentävät menetelmät) kuinka Luottamusta työyhteisössä voidaan rakentaa ja kehittää esimiestyön/johtamistyön avulla. Erityisenä tarkastelun kohteena on luottamuksellisen ilmapiirin ja työhyvinvoinnin välinen yhteys psykososiaalisen työhyvinvoinnin kontekstissa. Näin ollen keskeiseksi työelämän tutkimuskohteeksi muodostuukin henkisen työhyvinvoinnin osa-alueet.

Aikaisempien tutkimustulosten perusteella luottamuksellisessa ilmapiirissä ihminen on motivoituneempi, sitoutuneempi ja valmis jakamaan tietoa ja kehittymään itse. Nämä tekijät edesauttavat yrityksen menestymistä tehokkaan ja hyvinvoivan henkilöstön avulla. Luottamusrikas työyhteisö kätkeekin sisäänsä runsaasti sosiaalista pääomaa, jota yrityksen tulisi osata käyttää hyväkseen ja ymmärrettävä johtamistyössä luottamuksen tärkeys. Tutkijana olen erityisen kiinnostunut, miten psykososiaalinen työhyvinvointi kehittyy jos johtamistyössä on luottamusta. Pyrkimyksenä on tuoda arjen työkaluja johtajille, esimiehille, vaativassa ihmisten johtamistyössä.
Tutkimus toteutetaan kolmessa eri organisaatiossa, joissa on meneillään omat haasteensa ja jotka haastavat johtajia ja koko organisaatiota muun muassa yritysjärjestelyjen puitteissa ja muutosjohtajuudessa. Työn tuloksia sovelletaan ja testataan läpi tutkimusprojektin; vuorovaikutus organisaatioiden kanssa on interaktiivista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Lindblom-Häkkinen