Lupa onnistua

Hanketiedot

Hankenumero
210285

Hakija
Perusturvakuntayhtymä Akseli

Toteuttaja
JUJU Works Oy

Lisätietoja
Johanna-Maria Toivonen
johanna-maria.toivonen@soteakseli.fi

Toteutusaika
1.9.2021 - 30.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
2.9.2021
12 835 euroa

Kokonaiskustannukset
25 670 euroa

Tulokset valmistuneet
8.8.2022

Tiivistelmä

Hankkeen ydin on vahvistaa työntekijöiden kokemusta mahdollisuudesta vaikuttaa oman työhönsä ja toimintaympäristöönsä hyödyntäen työyhteisöjen arkipäivän kekseliäisyyttä. Uuden strategian vahvimpana elementtinä on tuottaa työntekijöille kilpailukykyinen työnantajakokemus sote-alalla jatkuvasti kiristyvässä kilpailutilanteessa osaavasta henkilöstöstä. Työn merkityksellisyyden kokemus ja aito itseohjautuvuus rakentuvat tiiviissä koko organisaation onnistumista vahvistavassa kulttuurissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna-Maria Toivonen

Tiedote

Lupa onnistua! Työyhteisöjen toimivuuden kehittäminen Perusturvakuntayhtymä Akselissa

8.8.2022

Tiivistelmä

Tavoitteena oli kehittää psykologisesti turvallinen työyhteisö, jossa työntekijä saa onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia työssään myös muutostilanteissa. Koko henkilöstölle suunnatut työpajat ja sparraustilaisuudet digitaalisine oppimisympäristöineen toteutettiin Teams-yhteydellä. Tuloksena hankkeesta on lähityönjohdolle kehitettävä työhyvinvoinnin vuosikello. Toteutustapa ja työhyvinvoinnin vuosikello ovat sovellettavissa muilla työpaikoilla.

Lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana olivat syksyllä 2020 toteutettujen resilienssi– ja työhyvinvointikyselyjen tulokset. Tavoitteena oli luoda psykologisesti turvallinen organisaatio, jossa osallistavan kehittämisen kautta työntekijät kokevat onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia työssään. Asiantuntijana oli JuJu Works Oy. Hanke sai rahoitusta Työsuojelurahastolta.

Kohderyhmät

Kohderyhmänä oli koko Perusturvakuntayhtymä Akselin henkilökunta, esihenkilöt ja ylin virkamiesjohto. Hankkeesta tiedotettiin myös kuntayhtymälle työterveyspalvelut tuottavaa tahoa.

Menetelmät

Kehittämismenetelminä olivat esihenkilöiden ja johdon sekä erikseen henkilöstön, esihenkilöiden ja ylimmän virkamiesjohdon yhteiset työpajat ja kaikille yhteiset ”oivallutusmessut”/sparraustilaisuudet välitehtävineen. Teams-yhteyden kautta tapahtuva valmennus ja digitaalisten oppimisalustojen (esim. Flinga) käyttö oli valmennuksellisesti innovatiivista, samoin koko henkilöstön – mukaan lukien esihenkilöt ja ylin johto – kokoaminen yhteisiin työpajoihin.

Vaikuttavuus

Kehityshanke osoitti työntekijöiden ja organisaation esihenkilöiden ja johdon yhteisen keskustelun tärkeyden. Tällöin luotiin pohja yhteiselle vuoropuhelulle ja toinen toisensa tuntemiselle sekä eri palvelualueiden (ikääntyneiden ja vammaisten palvelut, työikäisten palvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut) henkilöstön väliselle vuoropuhelulle. Tuloksellisuus ja vaikuttavuus ilmenevät hankkeen tulosten jatkokehittämisenä (työhyvinvoinnin vuosikello).

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen tuloksia sovelletaan kehittämällä lähiesihenkilöille lähiesihenkilöiden ja henkilöstön yhteisen kehittämistoiminnan kautta lähijohtamisen työhyvinvoinnin edistämisen työkalu (työhyvinvoinnin vuosikello). Tätä menetelmää voidaan hyödyntää myös muilla työpaikoilla. Myös Teams-yhteydellä tietoverkossa toteutettu valmennus digitaalisine oppimisalustoineen on hyödynnettävissä muilla työpaikoilla.

Aineisto

Johanna-Maria Toivonen. Lupa onnistua! Työyhteisöjen toimivuuden kehittäminen Perusturvakuntayhtymä Akselissa. Loppuraportti. 2022. Avaa