Maatalouslomittajien riskienhallinnan motivaatiotekijät oman työturvallisuuden kehittämisessä

Hanketiedot

Hankenumero
118206

Hakija
Jarkko Leppälä

Toteuttaja
Jarkko Leppälä

Lisätietoja
Jarkko Leppälä
jarkko.leppala@luke.fi

Toteutusaika
10.9.2018 - 17.9.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 323 euroa

Tulokset valmistuneet
17.9.2018

Tiivistelmä

Matkastipendin tuella esitellään kansainvälisessä Nordic Meeting of Agricultural Occupational Health Safety (NMAOHS) – konferenssissa Norjassa Maatalouslomittajien riskienhallinnan motivaatiotekijät oman työturvallisuuden kehittämisessä – hankkeen tuloksia. Hankkeessa tutkittiin, mitkä tekijät vaikuttavat maataloustyöntekijöiden motivaatioon kehittää omaa työturvallisuuttaan. Maataloustyöntekijöiden turvallisuuden kehittämiseksi tarvitaan lomitustoimen, työntekijöiden ja maatalousyrittäjien välistä yhteistyötä. Hankkeessa sovellettiin Jarkko Leppälän väitöskirjatutkimuksessa tekemää maatilan riskikarttaa lomitustyöntekijöiden turvallisuusmotivaation tutkimiseksi ja tehtiin lomittajille suunnattu kysely työ- ja työturvallisuusmotivaatioon vaikuttavista tekijöistä. Konferenssin pitopaikka on Hurdal, Norja 11.-13.9.2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jarkko Leppälä

Tiedote

Kiire piinaa maatalouslomittajaa

17.9.2018

Tekniikan tohtori, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Jarkko Leppälä osallistui maatalousalan työturvallisuuskonferenssiin, joka järjestettiin Norjan Hurdalissa 11.–13. syyskuuta 2018. Leppälä, Luonnonvarakeskuksen tutkija, esitteli konferenssissa maatalouslomittajien turvallisuuskyselyn tuloksia ja työsuojelun motivaatiotekijöitä (TSR 116485).

Leppälän tekemän kyselyn mukaan lomittajan suurimmat työturvallisuusriskit johtuvat kiireestä, työajan mitoituksista ja haasteista työympäristössä. Parannettavaa on myös vuorovaikutuksessa sekä työvälineiden ja koneiden kunnossa. Lisäksi lomittaja yleensä ajaa päivittäin pitkiä työmatkoja.

Lomittajat toivovat lisää perehdytystä maatilojen oloihin ja työmenetelmiin. Tämä korostuu erityisesti, kun automaatio yleistyy maatiloilla.

Erityistä huolellisuutta tarvitaan viestinnässä, kun lomittajalla ja maatalousyrittäjällä ei ole yhteistä äidinkieltä.

Leppälän kyselyn mukaan lomittajan heikko terveys ennustaa heikentynyttä työmotivaatiota, mutta toisaalta heikko terveys vahvistaa motivaatiota työsuojeluun.

Konferenssin Leppälä kertoo antaneen monipuolisesti tietoa alan työturvallisuudesta. Hän sai myös uusia tutkimusideoita, joita voi jatkossa hyödyntää maatalouden ja luonnonvara-alan työturvallisuustutkimuksissa.

Leppälä keskusteli maatalouden turvallisuustoimijoiden ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen edustajan kanssa tulostensa soveltamisesta. Hankeyhteistyöstä hän neuvotteli eurooppalaisen maatalouden turvallisuuskulttuuriverkoston jäsenten kanssa.

Leppälä oli saanut konferenssimatkaan Työsuojelurahastolta matkastipendin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Jarkko Leppälä.

Pilot study of farm relief workers safety culture and motivation. https://www.tsr.fi/https://www.tsr.fi/documents/20181/1361304/118206-kalvoesitys-Farm+relief+worker+safety+culture+study.pdf

. Esityskalvot. Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health & Safety, NMAOHS, September11–13, 2018, Hurdal, Norway