Matalan kynnyksen psykososiaalinen tuki sosiaalialan työntekijöiden työhyvinvoinnin kasvattamiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
220147

Hakija
Tampereen ensi- ja turvakoti ry

Toteuttaja
SIRIA Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy

Lisätietoja
Maria Länsiö
maria.lansio@tetuko.fi

Toteutusaika
15.3.2022 - 30.11.2022

Työsuojelurahaston päätös
5.4.2022
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tulokset valmistuneet
8.2.2023

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on pilotoida uutta palvelukonseptia, jossa valitulle kohderyhmälle hakijaorganisaation työntekijöitä tarjotaan matalan kynnyksen psykososiaalista tukea työhyvinvoinnin edistämiseksi. Konseptissa rakentuu 1) vertaisryhmämentoroinnin ja pienryhmätyöskentelyn 2) yksilöllisten coaching-sessioiden sekä 3) itsenäisesti toteutettavien harjoitteiden ympärille. Hankkeen taustalla on mielenterveysliitännäisten sairauspoissaolojen voimakas kasvu hakijaorganisaatioissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Länsiö

Tiedote

Matalan kynnyksen psykososiaalinen tuki Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksien työntekijöille

8.2.2023

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tarjota matalan kynnyksen psykososiaalista tukea kolmen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksen työntekijöille. Tuki toteutettiin Siria-sertifioitujen ratkaisukeskeisten lyhytterapeuttien tarjoamina yksilö-coaching- ja pienryhmätapaamisina (etänä) sekä osallistujielle annettuina itsenäisinä harjoituksina. Osallistujat kokivat saaneensa hankkeesta työkaluja työhyvinvointiinsa. Työsuojelurahasto antoi rahallista tukea hankkeelle mahdollistaen sen toteuttamisen.

Lähtökohdat

Hanke käynnistettiin, sillä Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä oli havaittu mielenterveyteen liittyneiden sairaspoissaolojen määrän moninkertaistuneen. Tämän pohjalta organisaatioiden työntekijöille toteutettiin anonyymi kysely heidän työhyvinvoinnistaan ja keinoista sen tukemiseksi. 90,1 % kyselyyn vastanneista koki joko selkeää tarvetta tai oli vähintään valmis kokeilemaan ulkopuolisen asiantuntijan tuottamaa keskusteluapua psyykkisen resilienssin ylläpitämiseksi.

Kohderyhmät

Hankkeessa oli mukana Ensi- ja turvakotien liiton Turun, Tampereen ja Jyväskylän alueyhdistykset. Näistä organisaatioista valittiin yhteensä 30 työntekijää (osa esihenkilöitä) saamaan matalan kynnyksen tukea työhyvinvointiinsa.

Menetelmät

Matalan kynnyksen tuki toteutettiin:
1) Yksilötapaamisina (etä)
2) Pien-/vertaisryhmätapaamisina (etä)
3) Itsenäisinä harjoitteina
Kohtia 1 ja 2 toteuttivat 2-vuotisen koulutuksen (50 op) saaneet ratkaisukeskeiset lyhytterapeutit, jotka ovat perinteisesti olleet alihyödynnetty ammattiryhmä mielenterveyttä edistävässä tuessa (vrt. erityisesti psykoterapeutit ja psykologit).

Vaikuttavuus

Vaikuttavuutta tutkittiin sekä a) kyselyllä, johon hankkeeseen osallistuneet työntekijät vastasivat hankkeen alussa ja lopussa b) ryhmähaastatteluilla, joissa kuultiin sekä osallistuneita työntekijöitä että tuen toteuttaneita lyhytterapeutteja 3) toiminnanjohtajien haastatteluilla ja jatkoreflektoilla. Hankkeeseen osallistuneet työntekijät kokivat saaneensa konkreettista apua työhyvinvointiinsa – asteikolla 1-5 työntekijöiden tyytyväisyys prosessiin oli keskiarvoisesti 4,4.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke osoitti, että ratkaisukeskeiset lyhytterapeutit ovat merkittävä voimavara suomalaisen työhyvinvoinnin kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Jo lyhyet, viiden kerran ratkaisukeskeiset prosessit johtivat työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kohenemiseen – sekä tarjosivat työkaluja myös jatkoa silmällä pitäen. Tapaamisten toteuttaminen etätyövälineillä koettiin toimivana ja ajankäytöllisesti tehokkaana työskentelytapana.

Aineisto

Sirkku Ruutu ja Maria Länsiö. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöiden matalan kynnyksen psykososiaalinen tuki. Loppuraportti. 2022. Avaa