Menestystekijöiden mittaaminen ja kehittäminen -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
111002

Hakija
Janne Sinisammal

Toteuttaja
Janne Sinisammal

Lisätietoja
Janne Sinisammal
janne.sinisammal@oulu.fi

Toteutusaika
1.3.2011 - 30.6.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.1.2011
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
11 500 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2011

Tiivistelmä

Stipendihakemuksen tarkoituksena on hyvin edenneen väitöskirjatyön loppuun saattaminen. Työ koostuu neljästä osajulkaisusta, joita yhdistäviä piirteitä ovat henkilöstöä tai loppukäyttäjiä osallistava työskentelytapa sekä työturvallisuuden, työn sujuvuuden ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen.

Väitöskirjatyön tavoitteena on neljän esimerkin avulla tutkia erilaisten tuotteen ominaisuuksia tai yrityksen toimintaa kuvaavien tunnuslukujen käyttömahdollisuuksia menestystekijöiden kehittämisessä. Neljä tapaustutkimusta muodostaa jatkumon teollisen tuotteen yhden kriittisen menestystekijän (kierreportaan käsijohteen optimikorkeus) kehittämisestä aina kokonaiselle toimialalle soveltuvan strategisen kehittämisen viitekehykseen asti. Väitöskirjan neljästä osajulkaisusta kaksi on jo julkaistu ja yksi on lähetetty arvioitavaksi.

Stipendin avulla kirjoitetaan artikkeli työnimellä ”Yrityksen strategisten menestystekijöiden kehittäminen”. Artikkelin aineisto saadaan kahteen eri tutkimushankkeeseen osallistuneilta työpaikoilta. Tutkimusmenetelmänä käytetään avainhenkilöiden teemahaastattelua, jonka onnistuminen varmistetaan esihaastattelujen avulla. Työpaikoilta valitaan kahdeksan haastateltavaa siten, että toinen edustaa työnantajan ja toinen työntekijöiden näkökulmaa. Lisäksi stipendin avulla kirjoitetaan neljän osajulkaisun keskinäistä suhdetta kuvaava väitöskirjan yhteenveto-osa. Artikkeli ja väitöskirja valmistuvat vuoden 2011 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Janne Sinisammal

Tiedote

Suorittajia tarvitaan mittarihankkeissa

30.6.2011

Jos tehtaalla henkilöstö osallistuu suorituskykymittareiden
rakentamiseen, tämä helpottaa työturvallisuusasioiden liittämistä
kokonaisuuteen. Henkilöstön mukaan otto myös helpottaa
suorituskykymittareiden käyttöönottoa, toimii koulutuksena ja
parantaa tiedonkulkua yrityksessä. Näin havainnoi
Janne Sinisammal työtieteen väitöskirjassaan.
Työsuojelurahasto tuki väitöskirjan valmistumista stipendillä.

 

Sinisammal päättelee, että työntekijä, lähityöyhteisö, työ,
johtaminen ja työyhteisön ulkopuoliset tekijät ovat työhyvinvoinnin
keskeiset osat. Johdon tulisi osata tasapainottaa nämä.

 


Osallisuus, turvallisuus, sujuvuus ja tuottavuus


 

Janne Sinisammal kokoaa väitöskirjansa neljästä osajulkaisusta.
Niissä hän käsittelee henkilöstöä tai loppukäyttäjiä osallistavaa
työtapaa sekä työn turvallisuuden, sujuvuuden ja tuottavuuden
samanaikaista kehittämistä.

 

Stipendin turvin Sinisammal kirjoitti artikkelin yrityksen
strategisten menestystekijöiden kehittämisestä ja väitöskirjan
yhteenveto-osaa. Sinisammal hankki aineistonsa kahteen
tutkimushankkeeseen osallistuneilta työpaikoilta.

 

Sinisammal haastatteli neljää työnantajan ja neljää työntekijän
edustajaa. Hän käytti myös määrällisiä tutkimusmenetelmiä.

 

Sinisammal tutki mahdollisuuksia kehittää tuotantoyksikön
työhyvinvoinnin johtamista. tuotantoyksikössä. Tutkittavina olivat
niin tuotteiden ominaisuudet kuin yrityksen toimintaa kuvaavien
tunnuslukujen käyttömahdollisuudet.

 

Tuotteen optimoinnista toimialan strategiaan

 

Ensiksi Janne Sinisammal paneutui kierreportaan käsijohteen
korkeuden optimointiin. Tämä on esimerkki siitä, miten
työympäristön yksityiskohtia voi tehdä parhaiksi mahdollisiksi
siten, että ne vastaavat henkilöstön tarpeisiin.

 

Toiseksi Sinisammal tarkasteli työhyvinvoinnin kehittämistä
mittauskeskeisesti. Tämä konkretisoi, miten työpaikan toimintaa voi
ohjata yhdessä sovitusti, suoritustasoa mittaamalla.

 

Kolmanneksi Sinisammal nostaa strategisten menestystekijöiden
kehittämisen esimerkiksi siitä, miten työryhmää voi hyödyntää
siten, että samalla kehitetään sekä työhyvinvointia että
tuottavuutta.

 

Neljäs esimerkki on tilanneherkkä työhyvinvoinnin johtamismalli,
joka tukee linjajohtoa muutosten ennakoinnissa ja johtamisessa.

 

Kehittäminen on jatkumo

 

Näin Sinisammal rakensi neljästä tapaustutkimuksesta kehittämisen
jatkumon, joka alkoi teollisen tuotteen myönteisestä
erottautumisesta ja päätyi koko toimialalle soveltuvaan
strategiaan. 

 

Tulokset ovat hyödynnettävissä sekä yksityisellä että julkisella
sektorilla, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
Sinisammal patistaa, että johto hahmottaisi käynnissä olevat
sisäiset ja ulkoiset muutokset, pohtisi niiden vaikutusta
työhyvinvointiin sekä tarpeen mukaan muuttaa
johtamiskäytäntöjään.

Väitöskirja on tarkastettu Oulun yliopistossa 10. joulukuuta
2011.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Janne Sinisammal. 2011. Työhyvinvoinnin ja työympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen – tuloksia osallistuvista tutkimus- ja kehittämisprojekteista sekä asiantuntijahaastatteluista. Acta Universitatis Ouluensis, Technica 409. 102 sivua. ISSN:0355-3213, ISSN-E:1796-2226, ISSN-L:0355-3213, ISBN: 978-951-42-9707-6. ISBN Print: 978-951-42-9706-9. http://urn.fi/urn:isbn:9789514297076 Avaa