Metateoreettisen perustan rakentaminen tietotyöntekijöiden itseuudistumisen hahmottamisen tueksi

Hanketiedot

Hankenumero
113354

Hakija
Timo Näppilä

Toteuttaja
Timo Näppilä

Lisätietoja
Timo Näppilä
timo.nappila@sci.fi

Toteutusaika
1.12.2013 - 30.11.2014

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
18 000 euroa

Kokonaiskustannukset
18 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2014

Tiivistelmä

Tutkimukseni ongelmanasettelu ja tausta on lähtöisin tilanteesta, jossa tietotyöntekijöiden itselähtöisen uudistumisen edellytysten parantaminen on tullut erittäin tärkeäksi. Tietotyöntekijöiltä odotetaan entistä enemmän erityisesti itsensä johtamista, jatkuvaa oppimista ja opettamista, omien tehtävien määrittelyä ja oman työn ohjelmointia sekä innovointia. Kehittyvissä olevat tieteenparadigmat tarjoavat mahdollisuuden tarkastella tiedon ja informaation prosessointia, oppimista, säätelyä, hallintaa ja uudistumista uudella tavalla ja uusista näkökulmista.

Tutkimusaineistona käytän kybernetiikan, systeemiteorian sekä tieto- ja oppimisteorian kehityskulkuihin liittyvää kirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita ajanjaksolla 1970–2013. Sisällönanalyysin avulla tarkastelen ja analysoin valmiita tekstiaineistoa eritellen, yhdistäen ja tiivistäen. Sisällönanalyysin avulla pyrin muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyn kuvauksen ja mallinnuksen, joka kytkee tulokset myös ilmiön laajempaan yhteyteen ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin.

Tavoitteenani on kehittyvissä olevien tieteenparadigmojen hyödyntäminen ja syntetisointi subjektin eli yksilösysteemin näkökulmasta. Metateoreettisen perustan mallinnus tapahtuu jo olemassa olevien teoreettisten ajatusrakennelmien keskinäisellä hyödyntämisellä. Tavoitteinani ovat tietotyöntekijöiden itseuudistumisen tukeminen ja heidän arkiajattelunsa laajentaminen sekä stimuloiminen tiedeperusteisilla ajatusrakennelmilla. Tutkimukseni loppuraportti valmistuu marraskuussa 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Timo Näppilä

Tiedote

Teoria-avaus tietotyöntekijän avuksi

30.11.2014

Tietotyöntekijöiltä odotetaan alati enemmän itsensä johtamista
ja jatkuvaa oppimista. Ilmiöstä puhutaan paljon, vaan epäselväksi
on jäänyt, kuinka tietotyöntekijä tähän pystyisi. Niinpä
hallintotieteiden tohtori
Timo Näppilä laati tietotyöntekijöiden
itseuudistumiselle metateoreettisen perustan. Työsuojelurahasto
rahoitti Näppilän työtä stipendillä.

Näppilän työ on teoreettinen kirjallisuus- ja artikkelikatsaus.
Se perustuu 1970–2013 julkaistuille systeemiparadigmojen
(autopoiesis ja itseorganisoituminen), toisen asteen kybernetiikan
sekä radikaalin konstruktivismin avainteoksille.

Näppilä laati lukemastaan järjestelmällisen sisällönanalyysin.
Tulokseksi syntyi tiivistetty kuvaus, joka sisältää teoreettisia
ajatusrakennelmia tietotyöntekijöiden arkiajattelun
laajentamisesta. Sen avulla voi yrittää ymmärtää, mitä kunkin
tietotyöntekijän sisäsyntyinen uudistuminen tarkoittaa.

Sisäinen syrjäyttää ulkoisen

Timo Näppilän mukaan tietotyöntekijöiden itselähtöinen
uudistuminen syrjäyttää ulkopuolelta mekaanisesti tuotetun
objektiivisen uudistamisen. Työntekijä peilaa myös ympäristöä
uudistumisen lähteenä ensisijaisesti sisäisessä maailmassaan.
Tietotyöntekijöiden uudistuminen on siis sisäinen ja aktiivinen
prosessi.

Uudistuminen tarkoittaa sekä toiminnallisesti tavoitteiden
saavuttamista että henkilökohtaisesti valintojen, vastuun ja
vaihtoehtojen huomioon ottamista. Uudistumisessa tietotyöntekijä
alati sekä laskelmoi että ottaa huomioon arvonsa, käyttäytymisensä
ja tilansa.

Itselähtöiselle uudistumiselle tärkeitä ovat itseintressi,
aktiivisuus ja kunkin sisäänrakennettu tarkoitus. Vastuu
uudistumisesta on ensisijaisesti työntekijöillä itsellään.

Uudistumisessa korostuvat kunkin tietotyöntekijän sisäiset tilat
eli erityiset kognitiiviset rakenteet ja yksilölliset psyykkiset
kiinnostuksen kohteet, mukaan lukien henkilökohtaiset
tavoitteet.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Näppilä Timo. 2014. Tietotyöntekijöiden itseuudistumisen metateoreettinen perusta. Tutkimushankkeen loppuraportti 24.11.2014. Työsuojelurahasto. Lempäälä 2014, 75s. ISBN 978-952-93-4756-8 (pdf). https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fennica.1058868 Avaa

Näppilä Timo. 2015. Yliopistojen tulosohjaus ja -johtaminen akateemisen työn ja kehittymässä olevien tieteenparadigmojen valossa. Tiedepolitiikka 40,(2015) :1, s. 19-32.