Metropolian systeeminen kehityshanke

Hanketiedot

Hankenumero
115335

Hakija
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Helena Kuusisto-Ek
helena.kuusisto-ek@metropolia.fi

Toteutusaika
9.6.2015 - 15.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2015
28 834 euroa

Kokonaiskustannukset
57 668 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2015

Tiivistelmä

Tavoitteet: hankkeessa sovelletaan ja kehitetään edelleen systeemiseen ymmärrykseen perustuvaa organisaatioiden kehittämisen mallia, tarkoituksena luoda kehittämiskonsepti/-prosessi.

Hankkeessa on kaksi osaa: 1) yhden yksikön kehittäminen ja samalla kehitysprosessin pilotointi ja 2) Metropoliatasoisesti tavoitteiden saavuttamisen tukeminen perustuen systeemiseen ymmärrykseen ja soveltaen systeemistä konstellaatiota. Tämä on uusi sovellusalue systeemiselle konstellaatiolle: tunnistaa organisaation dynamiikkoja, jotka estävät ja edistävät yksiköiden tavoitteiden saavuttamista.

Menetelmät: ensimmäisessä osassa menetelminä ovat mindfulness, dialogitaidot ja systeeminen konstellaatio. Toisessa osassa menetelmänä on systeeminen konstellaatio. Molempien hankkeiden taustalla on Jani Romanin dialogitutkimus ja systeemisen konstellaation tutkimukset. Nämä taas pohjautuvat dialogiteorioihin (esim. Schein, Isaacs), organisaatiokulttuurin teorioihin (esim. Schein, Argyris) ja systeemisen konstellaation teorioihin (Hellinger).

Ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat TkT (työpsykologia) Jani Roman ja KM Barbara Malmström.

Hanke päättyy joulukuussa 2015, jolloin niistä tehdään loppuraportit. Hankkeen pohjalta on tarkoitus tehdä julkaisu/kirja alkuvuodesta 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Helena Kuusisto-Ek

Tiedote

Konstellaatio sanallistaa yhteisön dynamiikkaa

15.12.2015

Metropolia Ammattikorkeakoulussa koetaan, että
konstellaatioryhmissä kyettiin sanoittamaan Metropolian
dynamiikkaa. Näin arvioivat kehityshankkeeseen osallistuneet.
Konstellaatio on kuin psykodraamaa, sillä konstellaation tekijä
hahmottaa ja taustoittaa kohteensa kipupisteitä. Työsuojelurahasto
tuki hanketta, jota ohjasivat Dialogi-instituutin
Jani Roman ja Nova Spectran
Barbara Malmström.

 

Kaikissa seitsemässä konstellaatiossa näkyi samankaltainen
dynamiikka, mikä vahvistaa uskoa menetelmän luotettavuuteen.
 

Ilmeisesti hanke tuki myönteistä keskustelua ja keskeisten
asioiden pöydälle nostoa. Tähän viittaa myös se, kun ainoasta
kielteistä palautetta antaneesta ryhmästä kuultiin myöhemmin
myönnetyn, että jotakin myönteistä tapahtui.  

Hanke tuki myös Metropolian strategian rakentamista: On saatu
selviä signaaleja, mikä lisää henkilöstön sitoutumista. Näitä
otetaan huomioon tekeillä olevassa strategiassa.

Hyvinvoinnin yksikköön työhyvinvointia

 

Metropolia Ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö Helena
Kuusisto-Ek on käyttänyt konstellaatiomenetelmää Metropolia
Akatemiassa jo vuodesta 2010. Palaute on ollut hyvää. Niinpä hän
toi helmikuussa 2015 yhteen kaksi Suomen johtavaa
konstellaatiomenetelmän osaajaa: kasvatustieteen maisteri Barbara
Malmströmin ja tekniikan tohtori Jani Romanin.

 

Konstellaatiomenetelmää laajennettiin Metropoliassa syksyllä 2015,
kun ammattikorkeakoulun sosiaalisen hyvinvoinnin osaamisalue haki
keinoja tukeakseen jäsentensä työhyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja
luottamusta.

 

Tässä osaamisalueen hankkeessa Jani Roman hyödynsi mindfulnessia,
dialogia ja systeemistä konstellaatiota. Romanille hanke oli myös
uuden kehitysprosessin pilotointi. Tarkoitus on rakentaa
organisaation kehittämiseksi malli, josta Roman tuotteistaa
koulutuksen.

 

Metropolian sosiaalisen hyvinvoinnin osaamisalueen päällikkö
selvitti hankkeen vaikutuksia kehityskeskusteluissa kaikkien 30
henkilöstöön kuuluvan kanssa. Henkilöstö sanoi arvostavansa Romanin
johtamaa hanketta ja henkilöstö tunsi yksikön hyvinvoinnin
kohentuneen.

Koko koulun dynamiikka esiin

 

Hankkeen toisessa osassa paneuduttiin koko Metropoliaan. Jani
Romanin ja Barbara Malmströmin johdolla etsittiin vastausta siihen,
mikä estää yksiköitä menestymästä. Kun nämä esteet
tunnistettaisiin, konstellaatiomenetelmällä autettaisiin yksiköitä
kehittymään Metropolian tavoitteiden suuntaisesti.

 

Roman ja Malmström etsivät vastauksia konstellaatiotyöpajoissa.
Niissä pyrittiin luomaan kattavaa ymmärrystä henkilöstön
kokemuksista. Selviteltiin sitä, mihin henkilöstö on suuntautunut,
sillä konstellaatio voi osoittaa sen, mitä henkilöstö pitää
tärkeänä ja mitä ei.

Kuudessa ryhmässä tehtiin seitsemän konstellaatiota, jotka
kartoittivat kattavasti Metropolian dynamiikkaa ja synnyttivät
ymmärrystä tekijöistä, jotka edistävät ja toisaalta estävät
onnistumista.

Tälle osalle kerättiin myös kirjallisia palautteita. Vain yhdessä –
selvästi muista erottuneissa – konstellaatiossa saatiin myös
kielteistä palautetta.

Koko hankkeen suunnittelivat Roman, Malmström sekä
ammattikorkeakoulun rehtori ja kehitysjohtaja. Molemmista
hankkeista tiedotettiin yksiköissä ja päällikkötapaamisissa.
Ohjausryhmään kuuluivat hankkeen vastuuhenkilöt ja
kehitysjohtaja.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Loppuraportti Avaa