Mielenterveyssairastavuus työelämän eri aloilla 1970-luvulta nykypäivään

Hanketiedot

Hankenumero
113335

Hakija
Lauri Kokkinen

Toteuttaja
Lauri Kokkinen

Lisätietoja
Lauri Kokkinen
lauri.kokkinen@ttl.fi

Toteutusaika
1.3.2014 - 30.4.2014

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
8 100 euroa

Kokonaiskustannukset
8 100 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2014

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata mielenterveyssairastavuutta työelämän eri aloilla, sekä eri alojen mielenterveyssairastavuudessa vuosien 1976–2010 välillä tapahtuneita muutoksia. Yleisemmällä tasolla tavoitteena on tuottaa tieto siitä, auttaako työelämän alakohtainen tarkastelu ymmärtämään mielenterveyssairastavuuden ja työelämän muutoksen välistä suhdetta Suomessa.

Tutkimuksessa hyödynnetään rekisteriaineistoa, johon on poimittu tilastokeskuksen ylläpitämästä väestötietokannasta 25 prosentin satunnaisotos työikäisistä (18–65 v) suomalaisista (n=3 769 355) seitsemänä itsenäisenä toisiaan seuraavana kohorttina (1976–1980, 1981–1985, 1986–1990, 1991–1995, 1996–2000, 2001–2005, 2006–2010). Mielenterveyssairastavuuden osoittimena tutkimuksessa käytetään ensisijaisesti diagnoosispesifejä sairaalahoitojaksoja, jotka kerättiin kansallisesta hoitoilmoitusrekisteristä ja linkattiin aineistoon yksilötasolla.

Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä 1.10.2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Lauri Kokkinen

Tiedote

Ihmispalveluammatit kuormittavat mielenterveyttä

30.4.2014

Mielenterveyssairastavuus on muita toimialoja yleisempää
aloilla, joilla tehdään paljon ihmispalvelutyötä. Tällaisia aloja
ovat terveydenhuolto-, sosiaali- ja koulutuspalvelut sekä muut
yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut.

Tähän on päätynyt Työterveyslaitoksen tutkija
Lauri Kokkinen. Hän työskenteli Työsuojelurahaston
stipendin turvin post doc -tutkijana Toronton yliopiston
kansanterveystieteen yksikössä.

Kokkinen tutki mielenterveyssairastavuutta työelämän eri aloilla
ja mielenterveyssairastavuuden muutoksia vuosina 1976–2010.

Vuosikymmenten ajan yleisempää ihmispalveluissa

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että toimialojen väliset erot
mielenterveyssairastavuudessa olivat Suomessa suuria 1970-luvulla,
pienenivät 1980-luvulla, säilyivät pieninä 1990-luvulla ja
kasvoivat taas 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.

Mielenterveyssairastavuus oli koko tutkimusjakson ajan muita
toimialoja yleisempää aloilla, joilla tehdään paljon
ihmispalvelutyötä eli terveydenhuollossa, sosiaali- ja
koulutusalalla sekä muissa yhteiskunnallisissa ja
henkilökohtaisissa palveluissa.

Neljän vuosikymmenen aikana ihmispalveluammateissa
työskentelevien työntekijöiden määrä on Suomessa kasvanut
huomattavasti. Siten tutkimuslöydös mielenterveyssairastavuuden
yleisyydestä ihmispalvelualoilla selittää osaltaan
mielenterveyssairastavuuden lisääntymistä suomalaisessa
työväestössä.

Huomiota riskialttiisiin aloihin

Tutkimus tarjoaa täsmällisen kuvauksen
mielenterveyssairastavuudesta työelämän eri aloilla sekä eri alojen
mielenterveyssairastavuuden muutoksista ja rohkaisee siten eri
aloilla toimivia työpaikkoja kehittämään mielenterveysriskeihin
ratkaisumalleja omasta perspektiivistään.

Lisäksi tutkimus auttaa tunnistamaan mielenterveyssairastavuuden
kannalta riskialtteimmat työelämän alat ja on siten hyödyllinen
myös yleisemmälle työelämän kehittämistoiminnalle, poliittisille
päätöksentekijöille, työntekijä- ja työnantajajärjestöille sekä
terveydenhuollon ammattilaisille.

Kokkinen on kirjoittanut ja lähettänyt tutkimuksesta artikkelin
kansainväliseen tiedelehteen: Annals of Epidemiology.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Lauri Kokkinen, Anne Kouvonen, Aki Koskinen, Pekka Varje, Ari Väänänen. 2014. Differences in hospitalizations between employment industries, Finland 1976 to 2010. Annals of Epidemiology 24 (8), 598-605 DOI: 10.1016/j.annepidem.2014.05.013

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104727971400194X