Mielenterveysturvallinen työpaikka – Tiedotuskampanja työhönpaluun tukemiseksi työyhteisöissä

Hanketiedot

Hankenumero
110068

Hakija
Mielenterveyden keskusliitto

Toteuttaja
Mielenterveyden keskusliitto

Lisätietoja
Inkeri Aalto
inkeri.aalto@mtkl.fi

Toteutusaika
1.5.2010 - 1.12.2010

Työsuojelurahaston päätös
13.4.2010
50 000 euroa

Kokonaiskustannukset
101 300 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2010

Tiivistelmä

Valtakunnalliset mielenterveysjärjestöt Mielenterveyden keskusliitto, Suomen mielenterveysseura ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto toteuttavat yhteistyössä tiedotuskampanjan, joka tukee masennukseen sairastuneiden henkilöiden työhön paluuta.

Kampanja kohdistuu masennuksesta johtuneen sairauspoissaolon jälkeisen työhön paluun tukemiseen sosiaali- ja terveysaloilla. Kampanjan kohderyhmänä ovat näiden alojen esimiehet ja henkilöstöhallinnon vastuuhenkilöt.

Kampanjan tavoite on edistää työelämään paluun hyviä käytäntöjä koskevan tutkimustiedon hyödyntämistä, levittämistä ja kansanomaistamista sekä käyttöön ottamista konkreettisina toimenpiteinä työyhteisöissä.

Kampanjalla vaikutetaan työyhteisöjen asennoitumiseen mielenterveysongelmiin ja tarjotaan käytännön työvälineitä mielenterveyden ongelmista johtuvien työstä poissaolojen jälkeisen työhön paluun tukemiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Inkeri Aalto

Tiedote

Voitamme masennuksen – töihin paluu turvallisin mielin

1.12.2010

Mielenterveyden keskusliitto toteutti tiedotuskampanjan, jonka
tarkoituksena on tukea masennuspotilaan työhönpaluuta. Tavoite on,
että masennuspotilas voi palata työpaikalle turvallisin mielin.
Työsuojelurahasto tuki tiedotuskampanjaa.

Työntekijän masennussairaus koskettaa koko työyhteisöä.
Sairauden avoin ja asiallinen käsittely lisää yhteisön
hyvinvointia. Hyvä työyhteisö osaa tukea eri keinoin
masennustoipilaan onnistunutta työhön paluuta ja työssä
pysymistä.

Työpaikalla voidaan tehdä järjestelyjä, joilla helpotetaan
vaikeita elämänkriisejä kohdanneen työntekijän työhön paluuta ja
työssä pysymistä. Masennussairauden käsittely avoimesti ja
asiallisesti vähentää työyhteisöä kuormittavien sosiaalisten
ongelmien esiintymistä.

Mielenterveysturvallinen työpaikka tukee
työhönpaluuta

Kampanjan perusviestinä oli, että työyhteisön toimenpiteillä
voidaan tukea masennuspotilaan työhön paluuta.
Mielenterveysturvallisessa työpaikassa jokainen on vakuuttunut,
että masennusperäisen poissaolon jälkeen on tervetullut takaisin
työpaikalle.

Kampanjan kohderyhmänä oli naisvaltainen sosiaali- ja
terveysalan ammattihenkilöstö. Kampanja edisti työhön paluuta
jakamalla tietoa eri vaihtoehdoista työhön paluussa masennuksen
jälkeen. Samalla tarkoitus on vaikuttaa työyhteisön asenteisiin,
jotta paluu on mahdollisimman onnistunut.

Kampanjan aikana tuotetut internetsivut palvelevat tiedon
tarvitsijoita. Sivujen osoitetta pidetään esillä Mielenterveyden
keskusliiton tiedotuksessa. Palautteen perusteella aihe on
ajankohtainen ja tiedon tarve suuri.

Oma visuaalinen ilme kertoo kampanjasta

Kampanjalle luotiin heti aluksi oma valoisa ja toiveikas
visuaalinen ilmeensä. Ilmettä käytettiin painotuotteissa, jutuissa
ja internetsivuilla. Kampanjasivusto toteutettiin osana
Masto-hankkeen työpaikkakampanjasivustoa. Mielenterveysturvallinen
työpaikka -kampanja erottuu kuitenkin omaksi kokonaisuudekseen.

Kampanjasivuille kerättiin sisältöä tutkimusaineistojen
levittämiseksi ja kansanomaistamiseksi. Sivuilla pyydettiin
kertomaan hyvistä työnantajista ja julkaistiin blogeja.

Kampanjan perusviesti painatettiin postikortteihin. Kortteja
jaettiin työpaikoilla, eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä
yhteistyökumppaneiden kautta.

Työyhteisölle tehtiin lisäksi juliste, jonka toivotaan leviävän
taukohuoneisiin. Julisteen viestinä on, että jokainen voi vaikuttaa
työilmapiiriin.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

http://www.mtkl.fi/liiton_toiminta/yhteistyohankkeet/paluutyohon

Aalto Inkeri. Mielenterveysturvallinen työpaikka. Tiedotuskampanja työhön paluun tukemiseksi työyhteisöissä. Loppuraportti. 13.1.2011. Avaa

Avaa

Avaa