Miesten affektiivinen suhde työn ruumiillisuuteen, työsuojelutoimenpiteisiin ja työpaikkojen terveyttä edistäviin hankkeisiin

Hanketiedot

Hankenumero
200493

Hakija
Henri Hyvönen

Toteuttaja
Henri Hyvönen

Lisätietoja
Henri Hyvönen
henrithyvonen@gmail.com

Toteutusaika
1.5.2021 - 30.4.2022

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2020
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Tarkastelen miesten asenteita ja tunnereaktiota, jotka kohdistuvat työpaikkojen terveyttä edistäviin toimenpiteisiin. Tutkimuksen aineisto koostuu 18 teemahaastattelusta, joita analysoin laadullisin menetelmin. Hankkeen tuloksista kirjoitetaan kaksi tutkimusartikkelia. Tutkimus haastaa miesten työhyvinvoinnin tutkimuksen vakiintuneen näkökulman, jossa sekä terveysvalistuksen laiminlyömistä että terveiden elintapojen omaksumista tarkastellaan miesten välisen statuskamppailun ilmentyminä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Henri Hyvönen