Mikki kiinni! Keholliset ja visuaaliset vuorovaikutustaidot etätapaamisissa

Hanketiedot

Hankenumero
220310

Hakija
Raami kehittämispalvelut Oy

Toteuttaja
Raami kehittämispalvelut Oy

Lisätietoja
Elina Tapio
raami@raamioy.fi

Toteutusaika
2.1.2023 - 29.2.2024

Työsuojelurahaston päätös
11.10.2022
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
31 400 euroa

Tulokset valmistuneet
9.4.2024

Tiivistelmä

Verkkovalmennusmenetelmä kehittää etätapaamisissa tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Valmennettavat omaksuvat taitoja ja käytänteitä viittomakielisiltä valmentajilta henkilökohtaisessa valmennuksessa. Hanke jalkauttaa marginaalissa syntyneitä ja kehittyneitä vuorovaikutustaitoja, joille työelämässä on akuutti tarve. Menetelmä vahvistaa etänä tapahtuvan vuorovaikutuksen läsnäoloa ja vähentää kuormitusta. Samalla annetaan välineitä kommunikoinnin optimointiin ja työn tuottavuuden lisäämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Tapio

Tiedote

Mikki kiinni! Keholliset ja visuaaliset vuorovaikutustaidot etätapaamisissa

9.4.2024

Tiivistelmä

Mikki kiinni! -etävalmennus kehittää etätapaamisissa tarvittavia kehollisia ja visuaalisia vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja ovat esimerkiksi katseen ja eleiden tarkoituksenmukainen käyttö. Valmennusmenetelmä perustuu viittomakielisten henkilöiden erityisosaamiseen etävuorovaikutuksessa. Näitä vuorovaikutuksen käytänteitä on kartoitettu kielen ja vuorovaikutuksen tutkimuksessa. Hankkeen kehittäjätiimi täydensi aiempaa tutkimustietoa kartoittamalla opittavia käytänteitä monin tavoin. Tämän pohjalta luotiin henkilökohtainen valmennus. Valmennuksessa omaksuttu tapa olla etänä läsnä sujuvoittaa kommunikointia, antaa keinoja psykologisen turvallisuuden luomiseen ja vahvistaa osallistumista ja luottamuksen syntymistä etänä.

Tausta

Etätapaamiset koetaan edelleen kuormittavina ja laadultaan huonompina kuin kohtaamiset fyysisesti samassa paikassa. Syyksi tunnistetaan vaikeus havainnoida ja käyttää kehollisia kommunikoinnin keinoja (esim. katse ja eleet). Valmennusmenetelmä perustuu viittomakielisten henkilöiden erityisosaamiseen. Viittomakieliset ovat käyttäneet videokuvaa välittävää teknologiaa keskinäiseen yhteydenpitoonsa jo 90-luvulta saakka, joten kommunikoinnin keinoilla on ollut aikaa hioutua huippuunsa.

Aineisto

Hankkeessa hyödynnettiin aiempia tutkimustuloksia viittomakielisten etäkohtaamisten vuorovaikutuskäytänteistä. Lisäksi kuuden henkilön tiimi viittomakielisiä kielen ja viestinnän asiantuntijoita keräsi ja analysoi aineistoa etnografisin menetelmin. Tutkimus on tuonut esille tapoja, joilla viittomakieliset mukauttavat kehollista ilmaisua, esim. eleitä ja katsetta, digitaaliseen ympäristöön sopivaksi. Tämä sujuvoittaa esimerkiksi puheenvuorojen antamista ja ottamista.

Menetelmät

Menetelmä soveltaa sosiokulttuurista ja ekologista näkemystä kielen oppimisesta. Sen mukaan oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa ympäristössä, jossa hän toiminnan edetessä havaitsee uusia mahdollisuuksia, tarjoumia, toiminnalle. Valmennettava ohjataan havainnoimaan ja käyttämään kehollisia kommunikoinnin keinoja puheeseen ja tekstiin perustuvien käytänteiden sijaan. Valmennus perustuu perinteiselle mestari-kisälli-menetelmälle, jossa oppiminen perustuu havainnoille ja imitoimiselle.

Tulokset

Hankkeessa luotiin ja pilotoitiin etävalmennus, jossa nimen mukaisesti pidetään mikki kiinni. Kommunikointi viittomakielisen valmentajan ja viittomakieltä taitamattoman asiakkaan välillä tapahtuu kehollisia ja visuaalisia keinoja käyttäen eli eleillä, ilmeillä, kuvilla jne. Valmennus sisältää yhteensä noin 7 tapaamista. Valmennuksen muutosvoima perustuu kokemukseen, jonka valmennettava saa kommunikoidessaan viittomakielisen valmentajan kanna. Tilaa annetaan myös kokemuksen reflektoinnille.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Menetelmä pureutuu etävuorovaikutusta hallitsevaan puhutun kielen valta-asemaan. Keskittyminen puheeseen rajoittaa kommunikointia ja osallistumista. Hanke tekee näkyväksi marginalisoitua, viittomakielisten keskuudessa syntynyttä vuorovaikutusosaamista. Taustalla on uusin tutkimukseen perustuva näkemys kielestä ja vuorovaikutuksesta. Luentojen sijaan osaaminen kehittyy havainnoimalla, imitoimalla ja tekemällä. Uusi tapa olla etänä läsnä herättää pohtimaan kommunikointia uudesta näkökulmasta.

Aineisto

Blogi: Etätapaamiset – auvoa vai ahdinkoa? Avaa

Blogi: Mikki kiinni! Aika orientoitua uudelleen etäkohtaamisissa Avaa

Esite: Mikki kiinni! Läsnäoloa ja sujuvaa vuorovaikutusta etäkohtaamisiin Avaa

Mikki kiinni! -hanke. Keholliset ja visuaaliset vuorovaikutustaidot etätapaamisissa. Loppuraportti Avaa