Mikrobialtistuksen arviointi sisäympäristöissä huonepölynäytteillä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115243

Hakija
Hanna Leppänen

Toteuttaja
Hanna Leppänen

Lisätietoja
Hanna Leppänen
leppanehanna@gmail.com

Toteutusaika
1.1.2016 - 30.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.8.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksen pääasiallinen tavoite on määrittää asuin-, elintapa- ja ympäristötekijät, jotka vaikuttavat mikrobialtistumiseen sisä- ja työympäristöissä, kuten kouluissa, kodeissa sekä maatiloilla työskentelevillä. Tarkoituksena on verrata eri menetelmiä, joiden avulla altistumista voidaan arvioida entistä tarkemmin ja näin ollen kehittää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Mikrobialtistumista tutkitaan määrittämällä huonepölystä mikrobilajien – ja ryhmien pitoisuuksia qPCR-menetelmällä, sekvensointitekniikalla ja viljelyllä sekä määrittämällä mikrobien kemiallisten markkereiden pitoisuuksia. Mikrobipitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä kuten myös eri näytteenottomenetelmien korrelaatiota, toistettavuutta ja vuodenaikaisvaihtelua selvitetään tilastollisilla analyyseillä.

Väitöskirjan kolmas osatyö lähetetään kansainväliseen alan lehteen loppuvuodesta 2015 ja neljäs osatyö kesällä 2016. Tulokset tullaan myös esittämään kansallisissa ja kansainvälisissä alan konferensseissa. Keskeisimmistä tuloksista tullaan kirjoittamaan tiedotteita, jotta tulokset saadaan myös työnantajien tietoisuuteen. Kaikki tulokset tullaan julkaisemaan väitöskirjassa, joka on suunniteltu valmistuvaksi loppuvuonna 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Leppänen

Tiedote

Paikka ja aika selittävät sisäilman laatua

30.8.2017

Hanna Leppänen tutki ympäristöterveyden väitöskirjassaan mikrobialtistusta sisä- ja työympäristöissä. Tutkittaviin kuului maatiloja sekä suomalaisia, espanjalaisia ja hollantilaisia kouluja. Leppänen havaitsi, että mikrobipitoisuuksissa on selvää maantieteellistä ja ajallista vaihtelua.

Leppänen suosittaa, että ilmasta laskeutuneen pölyn ja mattopölyn näytteitä otettaisiin usein, jotta mikrobialtistusta voi arvioida kattavasti.

Jos tutkimushenkilö viettää aikaansa navetoissa tai muissa maatilojen mikrobirikkaissa ympäristöissä, näytteitä tulisi ottaa näistä paikoista.

Altistumisessa pahaa ja hyvää

Ihmiset viettävät noin 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa, joten sisäilman laatu on terveydelle tärkeä. Altistuminen kosteusvaurioituneessa rakennuksessa on yhdistetty esimerkiksi hengitystieoireisiin ja -tulehduksiin sekä astman syntyyn.

Toisaalta mikrobialtistumisen on havaittu edistävän muun muassa maatiloilla varttuneiden terveyttä.

Leppänen päätteleekin, että tarvitaan perusteellista tietoa niin mikrobikannan koostumuksesta ja lähteistä kuin mikrobeille altistajista.

Suomen kouluissa ei juuri altistuttu

Leppäsen tutkimuksessa mitatut mikrobipitoisuudet vaihtelivat suuresti tutkimusmaiden koulurakennusten välillä. Mikrobipitoisuudet olivat selvästi suurempia Espanjassa ja Hollannissa kuin Suomessa.

Niin ikään vaihtelu näytteenottokertojen välillä oli isoa. Tämä selittyy vuodenaikaisvaihtelulla vain osin.

Tutkimusmaiden välillä havaittiin eroja myös siinä, kuinka koulurakennusten kosteusvauriot vaikuttivat mitattujen mikrobipitoisuuksien määrään ja laatuun. Kosteusvauriot altistuttivat eniten hollantilaisissa kouluissa, jotkut mikrobimarkkerit taas Espanjassa. Tutkituissa suomalaiskouluissa tätä vaikutusta ei havaittu.

Mikrobisuhde: maatila 80 – kaupunkikoti 1

Ilmasta laskeutunut pöly kuvasi hyvin sisäilman mikrobijakaumaa ja vuodenaikojen vaihtelua. Pitkäaikaiset pölykertymät esimerkiksi matoilla ja sängyssä olivat puolestaan toistettavimpia mittauksissa vuoden aikana.

Mikrobipitoisuuksissa oli selviä eroja maatalous- ja kaupunkikotien välillä. Suurimmillaan erot olivat henkilökohtaisissa ilmanäytteissä, joissa maatilojen mikrobipitoisuudet kohosivat jopa 80-kertaisiksi verrattuna kaupunkikoteihin.

Leppäsen väitöskirja tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa, Kuopion kampuksella 25. elokuuta 2017. Väitöskirjan neljästä osatyöstä kolmas ja neljäs osatyö sekä yhteenveto valmistuivat Työsuojelurahaston tutkijastipendin tuella.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Hanna Leppänen (2017). . Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Forestry and Natural Sciences, no 276. ISSN: 1798-5676, ISBN: 978-952-61-2565-7 Avaa

Täubel, Martin; Leppänen, Hanna; Korkalainen, Merja; Hyvärinen, Anne. 2017. Microbial exposure in moisture damaged schools – an occupational health risk for teachers? : Final report of the MIKOKO project. THL 36/2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-930-9