Mikrobiologisten riskien hallinta metsäteollisuudessa

Hanketiedot

Hankenumero
110049

Hakija
Stora Enso Oyj

Toteuttaja
Stora Enso Oyj

Lisätietoja
Mikko Välimaa
mikko.valimaa@storaenso.com

Toteutusaika
1.2.2010 - 15.10.2010

Työsuojelurahaston päätös
2.2.2010
28 500 euroa

Kokonaiskustannukset
57 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2010

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää omavalvontajärjestelmän tyyppinen työkalu Suomen massa- ja paperitehtaiden mikrobiologisten riskien tunnistamiseen ja hallintaan. Lisäksi työkalun avulla määritetään hankkeen kohdetehtaan mikrobiologiset riskit ja määritetään keinot riskien hallintaan.

Riskienhallintatyökalu tulee koostumaan oppaasta, jossa kuvataan mikrobiologiset altisteet ja mikrobialtistumisen terveysvaikutukset. Lisäksi metsäteollisuuden prosesseista kuvataan kohde kerrallaan (esim. puun käsittely, massan ja paperin valmistus sekä jäteveden ja lietteen käsittely) altistumistiedot, riskienhallintakeinot, näytteenotto ja kunnossapito. Opasosuuden lisäksi työkalu sisältää tarkistuslistan mikrobiologisten riskien kartoittamiseksi ja hallitsemiseksi massa- ja paperitehtailla.

Hanke päättyy lokakuussa 2010, jolloin riskienhallintatyökalu julkaistaan ja sen käytöstä järjestetään koulutustilaisuus.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Välimaa

Tiedote

Metsäteollisuuden mikrobihallintaan opas

15.10.2010

Metsäteollisuus ry teetti Työterveyslaitoksella Työympäristön mikrobiologisten riskien hallintaan massan ja paperin valmistuksessa -oppaan. Se on tarkoitettu kaikkien Suomen massa- ja paperitehtaiden käyttöön. Opas vahvistaa tehtaiden riskienarviointia ja luo menettelyn, jolla mikrobiologiset riskit saadaan kokonaisvaltaisesti hallintaan. Työsuojelurahasto rahoitti kehittämistyötä.

Massa- ja paperitehtaiden työntekijät voivat altistua monenlaisille haitallisille mikrobeille paperinvalmistuksen monissa vaiheissa. Mikrobit ovat ihmissilmälle näkymättömiä eliöitä, joiden esiintymiseen vaikuttavat monet tekijät. Niinpä mikrobien tunnistaminen ja hallinta kysyvät ammattimaisuutta.

Oppaassa kuvataan työvaiheiden mikrobialtisteet

Oppaassa käydään läpi mikrobiologiset altisteet. Niillä tarkoitetaan sieniä (eli homeita ja hiivoja), bakteereita, viruksia, alkueläimiä ja leviä.

Mikrobiologisten altisteiden terveysvaikutuksista ja altistumisen vähentämisestä käsitellään ärsytys- ja yleisoireet, allergiat, infektiot ja ammattitaudit.

Lisäksi oppaassa on kuvaukset mikrobialtisteista ja niiden vähentämisestä massan ja paperin valmistuksen näissä työvaiheissa: puun käsittely, massan valmistus, paperin ja kartongin valmistus, jäteveden ja lietteen käsittely sekä mikrobialtistuminen ja sen hallinta voimalaitoksilla.

Oppaaseen on koottu riskienarviointitaulukot, joilla massa- ja paperitehtailla voidaan arvioida työympäristön mikrobiologiset riskit ja keinot niiden hallintaan.

Taustana legionellatutkimus

Metsäteollisuudessa oli 2000-luvun puolivälissä tutkittu etenkin työntekijöiden altistumista legionella-bakteerille sekä legionellan esiintymistä ja torjumista paperiprosessissa. Näiden jälkeen haluttiin laajentaa mikrobiologisten riskien tunnistamista.

Hankkeen tarkoitus oli saada työympäristön mikrobiologiset riskit entistä paremmin hallintaan Suomen massa- ja paperitehtailla. Tavoite oli kehittää omavalvontajärjestelmän kaltainen työkalu.

Hanke aloitettiin kokoamalla aiempien tutkimusten tulokset raporteista ja muista kirjallisuuslähteistä ja Työterveyslaitoksen työhygieenisten altistumismittausten rekisteristä. Luonnollisesti käytettiin myös Metsäteollisuus ry:n ja tehtaiden omia tietolähteitä, kuten prosessi- ja vesikiertokaavioita, työpisteiden olosuhdekuvauksia sekä mikrobimittausten tuloksia. Tämän jälkeen tutustuttiin hankkeen kohteisiin ja työoloihin.

Työversio testattiin tehtailla
 
Seuraavaksi luotiin työkalun työversio. Se tehtiin hyödyntämällä olemassa olevia riskienarvioinnin ja -hallinnan työkaluja. Työversiolla kartoitettiin koekohteiden mikrobilähteet, arvioitiin työntekijöiden altistumista ja altistumisen aiheuttamaa riskiä. Kuhunkin kohteeseen sopivia riskienhallintakeinoja kehitettiin toteutusryhmän kanssa. Kartoitusaikana työversiota muokattiin. Lisäksi kerättiin mikrobinäytteitä kohteista, joista ei ollut aiempaa mittaustietoa.
 
Laadittua työkalua testattiin hankkeen kohdetehtaalla sekä muutamalla muulla lähiseudun massa- ja paperitehtaalla. Tämän jälkeen työkalu viimeisteltiin saadun palautteen mukaisesti ja sen käyttöön koulutettiin.

Toteuttajina Työterveyslaitos ja tehtaiden ammattilaiset

Hankkeeseen osallistui Työterveyslaitoksen tutkijoiden lisäksi kohdetehtaan työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöammattilaisia. Lisäksi haastateltiin osastojen työntekijöitä. Projektiryhmä kokoontui säännöllisesti kohdetehtaalla ja kommentoi kehitettyä opasta.

Hankkeen seurantaryhmään kuului kohdeyrityksen työterveydestä, työturvallisuudesta ja ympäristöasioista vastaavia henkilöitä, työntekijöiden edustajia sekä hanketta rahoittaneen ympäristötutkimustoimikunnan edustajia metsäteollisuusyrityksistä ja Metsäteollisuus ry:stä. Seurantaryhmä käsitteli hankkeen asioita useassa kokouksessaan ja vieraili kahdesti kohdetehtaalla.

Hankkeesta järjestettiin koulutustilaisuus lokakuussa 2010. Siihen kutsuttiin massa- ja paperitehtaiden työterveys- ja työturvallisuus- sekä ympäristöasioista vastaavat henkilöt. Tilaisuuden materiaalit ovat Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten työntekijöiden käytössä internet-sivuilla. Lisäksi hankkeesta on tiedotettu Metsäteollisuuden jäsenkirjeessä.

Itse arvioinut sitoutuu

Työterveyslaitoksen raportissa todetaan, että hanke täytti sille asetetut tavoitteet, ja laadittu opas on saanut hyvää palautetta massa- ja paperitehtaiden asiantuntijoilta. Opas toimii tehtailla työkaluna, jolla työympäristön mikrobiologiset riskit saadaan kokonaisvaltaisesti hallintaan.

Hankkeessa kehitetty työkalu osallistaa tehtaan toimihenkilöitä ja työntekijöitä riskienhallintaan. Tämä voi helpottaa riskienhallintakeinojen käyttöönottoa tehtailla, sillä riskienarviointiin itse osallistuneet työntekijät voivat entisestään parantaa sitoutumistaan riskienhallintaan.

Hankkeessa tehtiin sujuvaa yhteistyötä usean yrityksen sekä tehtaan työntekijä- ja toimihenkilöryhmien kanssa. Yhteistyöllä toteutettuna hankkeesta saatiin enemmän irti kuin yhden tehtaan toimeksiantona. Niinpä tämäntyyppisiä hankkeita toteutetaan myös jatkossa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Mikrobiologisten riskien hallinta massan ja paperin valmistuksessa. Metsäteollisuus. 9.11.2010 Avaa