Millainen organisaatio, sellainen työntekijä? Affektiivisen organisaatiositoutumisen yleisyys, selittäjät ja seuraukset

Hanketiedot

Hankenumero
114441

Hakija
Teemu Turunen

Toteuttaja
Teemu Turunen

Lisätietoja
Teemu Turunen
teemu.t.turunen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
10.12.2014
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeella on kaksi päätavoitetta. Ensinnäkin tutkitaan mahdollista muutosta työntekijöiden työhön sitoutumisessa. Toiseksi tutkitaan sitä, miten työntekijä-, organisaatio- ja yhteiskunta-tason tekijät ovat yhteydessä työntekijöiden työhön sitoutumiseen. Erityisesti ollaan kiinnos-tuneita siitä, miten organisaatio- ja yhteiskuntatason tekijät selittävät työntekijöiden työhön sitoutumista. Yhteiskuntatason tekijöillä tarkoitetaan kulttuurisia, institutionaalisia ja talou-dellisia tekijöitä. Tutkimuksen toiseen päätavoitteeseen liittyen tutkimuksessa tarkastellaan myös työntekijöiden tunneperäisen organisaatiositoutumisen yhteyttä yritysten taloudelliseen menestymiseen.

Tutkimuksen ensisijaisena aineistona käytetään Meadow-aineistoa Suomesta ja Tanskasta. (ks. http://meadow-project.eu/). Toiseksi tutkimuksessa käytetään vuonna 2010 kerättyä European Social Survey (ESS)-aineistoa. Aineistoa analysoidaan tilastollisilla menetelmillä.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä vuonna 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Teemu Turunen

Tiedote

Varmuus ja vapaus sitouttavat työhön

31.12.2015

Työntekijän kokemus turvatusta työsuhteesta ja vapaus vaikuttaa omaan työhön lisäävät työhön sitoutumista.

Tutkijatohtori Teemu Turunen tutki työntekijöiden sitoutumista työhön Työsuojelurahaston muu stipendi -rahoituksen tuella.

Turusen tutkimuksella oli kaksi päätavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli tutkia miten työntekijä-, organisaatio- ja yhteiskuntatason tekijät ovat yhteydessä työntekijöiden työhön ja organisaatioon sitoutumiseen. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli tutkia henkilöstöjohtamisen käytäntöjen mahdollista yhteyttä tuottavuuteen Suomen yksityisellä sektorilla.

Tutkimuksessa käytettiin vuonna 2010 kerättyä European Social Survey (ESS) -aineistoa, sekä Tilastokeskuksen vuonna 2012 Suomesta keräämää Meadow-aineistoa. Data analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Yksilötason tekijät selittävät sitoutumista

Hankkeessa huomattiin työhön sitoutumisen selittyvän enemmän yksilöiden kuin maiden välisillä eroilla.

Työntekijöiden työhön sitoutumista lisääviä yksilötason tekijöitä ovat muun muassa koulutustaso, mahdollisuus vaikuttaa oman työn suorittamiseen, varmuus omasta työstä ja tyytyväisyys palkkatasoon. Myös sukupuoli vaikuttaa sitoutumiseen: naiset ovat sitoutuneempia työhönsä kuin miehet. Maatason tekijöistä ainoastaan bruttokansantulo lisää työhön sitoutumista.

Työntekijän affektiivinen, eli tunneperäinen sitoutuminen työnantajaan oli yhteydessä muun muassa työntekijän työskentelyyn tiimeissä, työajalla kouluttautumiseen ja työntekijän työsuorituksen arviointiin kuluneena vuonna.

Sitoutumiseen voi vaikuttaa oikeilla käytännöillä

Työpaikoilla voidaan lisätä työntekijöiden työhön sitoutumista käytännöillä, jotka lisäävät työntekijöiden vapausasteita työnsä suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Työhön sitoutumista voidaan kohentaa myös reiluiksi ja asianmukaisiksi koetuilla palkkauskäytännöillä, sekä varmistamalla työntekijän kokevan työsuhteensa olevan turvattu.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suomalaisen työelämän kehittämisessä laajalti. Hankkeen tuloksia esitellään tieteellisissä julkaisuissa, seminaareissa ja konferensseissa – sosiaalista mediaa unohtamatta.

Kolmas osahanke työn alla

Turusen tutkimus on jaettu kolmeen osahankkeeseen, joista kaksi on nyt valmistunut. Kolmannessa osahankkeessa tutkitaan erityisesti henkilöstöjohtamisen käytäntöjen yhteyttä yritysten tuottavuuteen Suomessa. Tässäkin osahankkeessa hyödynnetään Tilastokeskuksen keräämää Meadow-aineistoa, lisätiedoilla muokattuna. Osahankkeesta on tekeillä artikkeli ’Ovatko tuloshakuiset henkilöstökäytännöt yhteydessä organisaatioiden tuottavuuteen yksityisellä sektorilla?’ (Turunen & Alasoini).

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Teemu Turunen, -loppuraportti. 6/2017 Avaa

Turunen, Teemu & Nätti, Jouko 2017: The effects of employee and country characteristics on employment commitment in Europe. European Societies, DOI: 10.1080/14616696.2017.1290268