Millaisilla kasvumalleilla ja -strategioilla yhteiskunnalliset yritykset levittävät ja kasvattavat yhteiskunnalle tuottamiaan positiivisia vaikutuksia. Analyyttisen viitekehyksen soveltaminen kasvuprosessin tutkimukseen.

Hanketiedot

Hankenumero
115464

Hakija
Saila Tykkyläinen

Toteuttaja
Saila Tykkyläinen

Lisätietoja
Saila Tykkyläinen
saila.tykkylainen@gmail.com

Toteutusaika
2.2.2016 - 28.2.2016

Työsuojelurahaston päätös
6.11.2015
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 208 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2016

Tiivistelmä

Esittelen tutkimukseni yhteiskunnallisten yritysten kasvustrategioista ja -malleista yrittäjyystutkijoiden ACERE-konferenssissa Australiassa. Väitöskirjatyöhöni kuuluvan tutkimuksen lähtökohta on, että yhteiskunnallisten yritysten kasvua voi pitää menestyksekkäänä silloin kun ne onnistuvat kasvattamaan yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan kestävän yritystoiminnan periaatteita noudattaen. Artikkelissa selvitän, ohjaako yritysten yhteiskunnallinen missio ja tavoitteet niiden kasvusuunnitelmia ja -polkua, minkälaisilla malleilla ne tavoittelevat kasvua, ja kuinka tiiviisti sidosryhmät osallistuvat kasvun toteuttamiseen.
Yhteiskunnallisten yritysten kasvua on tutkittu vähän, joten alan teoriapohja on ohut ja pistemäinen. Artikkelissani testaan ja muokkaan kirjallisuuskatsausten perusteella luomaani teoreettista viitekehystä. Tavoitteena on löytää analyyttinen lähestymistapa ja työkalupakki, joka auttaa kuvaamaan ja tarkastelemaan yhteiskunnallisten yritysten kasvun erityispiirteitä. Aineisto koostuu seitsemän suomalaisen yhteiskunnallisen yrityksen toimitusjohtajan ja / tai omistajan temaattisista haastatteluista, ja se on osa laadullisen seurantatutkimuksen ensimmäistä datankeruukierrosta. Jatkossa kerään dataa myös havainnoimalla, tekstimateriaalina sekä osallistuvalla toimintatutkimuksella.
Tulokset ovat käytettävissä, kun artikkeli ilmestyy vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Saila Tykkyläinen

Tiedote

Kasvustrategiat puntariin monista eri näkökulmista

28.2.2016

Kasvustrategioita ja -malleja pitäisi arvioida myös
hyödynsaajien ja muiden sidosryhmien näkökulmasta, jotta
yhteiskunnallisten yritysten kasvun tuloksista saataisiin
kattavampi kuva, todetaan tuoreessa tutkimuksessa.

Yhteiskunnallisten yritysten kasvua ajavat sekä taloudelliset
että yhteiskunnalliset päämäärät. Kuitenkin niiden
yhteiskunnalliset tavoitteet rajaavat käytettävissä olevia
kasvustrategioita ja -malleja. Toiminnan keskiössä on
hyödynsaajille tuotettu arvo, ei kasvun yhteiskunnallisia
tavoitteita tai odotettuja yhteiskunnallisia hyötyjä useinkaan
osata mitata riittävän hyvin, todetaan tutkija
Saila Tykkyläisen tutkimuksessa.

Tutkija osallistui 11. kerran järjestettyyn Australian Centre
for Entrepreneurship Research Exchange ACERE –konferenssiin.

Hän esitteli väitöskirjatutkimustaan konferenssiin kuuluvassa
tohtoriopiskelijoille suunnatussa kaksipäiväisessä tapahtumassa ja
lisäksi hän osallistui yhteiskunnallisten yritysten kasvumalleja
käsitelevällä tutkimuksella artikkeleiden
kehittämisosuuteen. 

Tykkyläinen pitää Vaikuttava yritys -blogia
http://www.vaikuttavayritys.blogspot.fi
liittyen yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen ja sen
tunnetuksi tekemiseen. Blogissa on myös omia
tutkimustuloksia. 

Työsuojelurahasto on tukenut
Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijan osallistumista
kongressiin matkastipendillä. 

 

Toimittaja
Terhi Friman