Mindfulnessin vaikutus päätöksentekoon ja proaktiivisuuteen työpaikalla

Hanketiedot

Hankenumero
117047

Hakija
Catarina Ahlvik

Toteuttaja
Catarina Ahlvik

Lisätietoja
Catarina Ahlvik
catarina.ahlvik@hanken.fi

Toteutusaika
1.3.2017 - 31.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
23.2.2017
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2017

Tiivistelmä

Väitöskirja ”THE POWER OF AWARNESS – Unlocking the potential of mindfulness in business” tutkin mindfulnessin vaikutuksia työpaikalla. Näitä vaikutuksia työpaikalla on tutkittu hyvin vähän ja olemassa olevissa tutkimuksissa fokus on usein pysynyt hyvinvointiin liittyvisså teemoissa.

Tuore mindfulnessin vastainen huoli on, että hyväksyvä läsnäolo aiheuttaisi työpaikoilla passiivisuutta. Tämän passiivisuuden pelätään aiheuttavan sen, että työntekijät hyväksyvät oman terveyden kannalta haastavia työilmapiirejä, sen sijaan että vaihtaisivat työpaikkaa tai pyrkisivät muuttamaan sitä. Teoreettisesta näkökulmasta mindfulnessin eli hyväksyvän läsnäolon, tulisi sen sijaan että se passivoi ihmisiä auttaa heitä näkemään ja tunnistamaan omat automaattiset reaktiiviset käytöstavat. Käytöstapojen näkeminen ja tunnistaminen ovat ensimmäinen askel niiden muuttamiseen. Täten teoreettisesta näkökulmasta mindfulnessin tulisi auttaa työntekijöitä muuttamaan asioita, jotka tarvitsevat muutosta.

Alustavat tulokset viittaavat siihen, että mindfulness auttaa työntekijöitä näkemään uusia mahdollisuuksia sekä oman työn että yrityksen uudistumisen kannalta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Catarina Ahlvik

Tiedote

Mindfulness tukee työhyvinvointia ja auttaa uuden synnyttämisessä

31.5.2017

Mindfulness auttaa työntekijöitä tekemään valintoja, jotka ovat linjassa oman itsensä kanssa. Menetelmä lisää monin tavoin työhyvinvointia ja tukee innovatiivisuutta, todetaan tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa.

Catarina Ahlvik tutkii väitöskirjassaan, The Power of Awareness – Unlocking the potential of mindfulness in business, mindfulnessin vaikutuksia työhyvinvointiin, uusien mahdollisuuksien havainnointiin ja proaktiivisuuteen. Ahlvik tekee väitöskirjaansa Hanken – Svenska handelshögskolanissa.

Väitöskirjaa varten hän teki laajan interventiotutkimuksen, jossa 130 johtajaa neljästä eri organisaatiosta osallistui kahdeksan viikon pituiseen mindfulness-koulutukseen.

Tietoa kerättiin kyselydatamuodossa sekä ennen että jälkeen koulutuksen. Tulokset osoittavat, että mindfulness toimii henkilökohtaisena resurssina joka vähentää stressiä, työuupumusta, lisää työnimua ja helpottaa työstä irtautumista työnpäivän jälkeen.

Mindfulness kirjallisuudessa jotkut tutkijat ovat olleet huolissaan siitä, miten mindfulness vaikuttaa tekemiseen, jos mindfulness mahdollisesti passivoi ihmisiä. Ahlvik tutki yhdessä väitöskirjansa artikkelissa tätä asetelmaa sekä teoreettisella että empiirisellä tasolla. Artikkelia varten hän keräsi kyselydataa yhden ison yrityksen R&D-yksiköstä.

Tutkimustulokset näyttävät, että mindfulness tukee autonomisten valintojen tekemistä, eli auttaa työntekijöitä tekemään sellaisia valintoja, jotka ovat linjassa oman itsensä kanssa. Tämä taas tukee proaktiivisuutta sekä uusien mahdollisuuksien havainnointia.

Ahlvikin artikkeli mindfulnessin vaikuttavuudesta uusien mahdollisuuksien havainnointiin on ensimmäisiä, joka on käsitellyt kyseistä teemaa. Ahlvikin mukaan tämä avaa aivan uuden tutkimussarakkeen mindfulness-tutkimukselle, esim. miten mindfulness voisi tukea yrittäjyyttä ja innovaatioprosessia.

Työsuojelurahasto on tukenut Ahlvikin väitöstutkimusta stipendillä.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Ahlvik, Catarina. 2019. Hanken School of Economics, Department of Management and Organisation, Management and Organisation. Svenska handelshögskolan, Institutionen för företagsledning och organisation. Ekonomi och samhälle / Economics and society – 330 Avaa

ISSN: 0424-7256 (printed) ISSN: 2242-699X (PDF) ISBN: 978-952-232-389-7 (printed) ISBN: 978-952-232-390-3 (PDF)

https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/255942