Minuus kohtaa työelämän. Narratiivinen kymmenen vuoden seurantatutkimus työssä jaksamisesta ja uupumisesta -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
111353

Hakija
Pirkko Järvenpää

Toteuttaja
Pirkko Järvenpää

Lisätietoja
Pirkko Järvenpää
pirkko.jarvenpaa@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2012 - 31.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
16.11.2011
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
18 800 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2012

Tiivistelmä

Valtaosa työuupumuksen tutkimuksesta perustuu tilastomenetelmiin ja poikkileikkausaineistoihin, minkä johdosta työssä jaksamisen ja uupumisen kehityskulkuja tunnetaan niukasti.

Tässä tutkimuksessa näitä prosesseja tarkastellaan pitkän työuran tehneiden, työssään jaksamisvaikeuksia kokeneiden työntekijöiden työuraa kuvaavien jaksamiskertomusten kautta. Varhaisin haastatteluaineisto on kerätty vuonna 1999, ja samoja henkilöitä on haastateltu uudelleen vuonna 2009. Tutkimuksessa on kerätty myös uusi työuraa käsittelevä haastatteluaineisto sellaisilta työntekijöiltä, jotka jaksavat työssään hyvin ja kokevat työn imua.

Tutkimuksessa kysytään, millaisena jaksamisvaikeuksia kokeneet työntekijät tuottavat minuuden ja työelämän suhteen. Tavoitteena on vertailla kymmenen vuoden välein kerrottuja jaksamiskertomuksia tarinallisen identiteetin näkökulmasta. Samoin vertaillaan myös työssään jaksamisen vaikeuksia kokevien ja työn imua kokevien henkilöiden kertomuksia. Kertomuksissa esiin nousevia, identiteettiä määrittäviä arvoja suhteutetaan kulttuurimme keskeisiin arvoihin ja niiden muutostrendeihin.

Harvinainen laadullinen pitkittäisasetelma tuottaa tietoa, jota voidaan soveltaa työelämän kehittämisessä, jaksamisvaikeuksia kokevien työntekijöiden tutkimuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa sekä arvioitaessa sitä, miten yhteiskunnalliset muutosprosessit heijastuvat yksilöiden kokemuksiin, identiteettiin ja arvoihin.

Hankkeessa julkaistavat tieteelliset artikkelit valmistuvat vuonna 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirkko Järvenpää

Tiedote

Minuuden kokemus kietoutuu työssä jaksamiseen

31.12.2012

Valtaosa työuupumuksen tutkimuksesta perustuu
tilastomenetelmiin ja poikkileikkausaineistoihin, minkä takia
työssä jaksamisen ja uupumisen kehityskulkuja tunnetaan niukasti –
juuri tutkimusmenetelmien yksipuolisuuden takia.

 

VTM
Pirkko Järvenpää tutkii väitöskirjaansa varten
työssä jaksamisen ja uupumisen prosessia narratiivisen
pitkittäisasetelman kautta, tarinallisen kiertokulun näkökulmasta.

 

Järvenpää kysyy, millaisena jaksamisvaikeuksia kokeneet työntekijät
tuottavat minuuden ja työelämän suhteen.

 

Työsuojelurahaston tutkijastipendin turvin Järvenpää keskittyi
vuoden ajan väitöstutkimukseensa.

 

Harvinainen laadullinen pitkittäisasetelma tuottaa tietoa, jota
voidaan soveltaa työelämän kehittämisessä, jaksamisvaikeuksia
kokevien työntekijöiden tutkimuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa
sekä arvioitaessa sitä, miten yhteiskunnalliset muutosprosessit
heijastuvat yksilöiden kokemuksiin, identiteettiin ja arvoihin.

 

Stipendiaikana Järvenpään tutkimuksen analyysit ovat kehittyneet,
ja hän on työstänyt ja terävöittänyt minuuden pysyvyyttä
käsittelevää artikkelia yhteistyössä tutkimuksensa toisen ohjaajan,
professori
Vilma Hännisen kanssa. Artikkeli on saatettu
julkaisuprosessiin.

 

Järvenpää on analysoinut kymmenen vuoden välein kerättyä
pitkittäisaineistoa uudelleen työhyvinvoinnin ja identiteetin
osalta, kuten myös yhden haastatteluajankohdan käsittävää, työn
imua kokevien henkilöiden aineistoa.

 

Hän on työstänyt kahta muutakin artikkelia kansainvälisiin
tieteellisiin julkaisuihin. Tähänastiset analyysit ovat tuoneet
esille sen, miten haastateltavien työssä jaksamisen kokemukset ovat
kietoutuneita minuuden kokemuksiin työuran eri vaiheissa.

Akavan hallitus myönsi Pohjolan lahjoittaman tutkimusstipendin
Pirkko Järvenpäälle hänen väitöstutkimuksensa loppuunsaattamista
varten. Järvenpää tekee väitöstutkimusta Helsingin yliopiston
sosiaalitieteiden laitokselle yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa.
Tutkimustulokset valmistuvat keväällä 2014. 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Artikkeli Akavalainen-lehdessä 1/2013 sivulla 32: Muutunko minä työelämän mukana?