Miten kohdata häiritsevää palautetta työssä? Ratkaisut, toimintatavat ja vastuut.

Hanketiedot

Hankenumero
118065

Hakija
TJS Opintokeskus

Toteuttaja
TJS Opintokeskus

Lisätietoja
Sikke Leinikki
sikke.leinikki@tjs-opintokeskus.fi

Toteutusaika
1.4.2018 - 31.8.2019

Työsuojelurahaston päätös
23.4.2018
46 000 euroa

Kokonaiskustannukset
76 885 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2019

Tiivistelmä

Hankkeessa tuotetaan helposti saatavilla olevaa tukea ja ratkaisuja työntekijän mediavälitteisen eli sekä perinteisen että sosiaalisen median kautta kohtaaman häiritsevän palautteen, ns. vihapuheen aiheuttamiin haittoihin. Tuen helppo saatavuus varmistetaan tuottamalla verkko-oppimisaineisto. Verkko-oppimisaineisto tuodaan julkisesti kaikkien asiantuntijoiden saataville mm. TJS Opintokeskuksen sekä Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Vastuullinen tiede-verkkosivustolle. Tavoitteen varmistamiseksi aineisto toteutetaan kolmessa osassa. Verkko-oppimisaineiston ensimmäinen osa ”Häirinnän kohtaaminen” lähestyy aihetta yksilötasolla. Sen pedagogisena ideana on vertaisoppiminen ja oppijan minäpystyvyyden vahvistaminen. Toinen osa ”Työyhteisön tuki” on ratkaisukeskeinen opas, joka paneutuu yhteisön vastuuseen. Se selvittää, mikä on työyhteisön ja työsuojelun vastuu ja suositeltavat toimintatavat, ja korostaa yhdessä oppimista ja vuorovaikutusta. Kolmas osa ”Julkisuuskuva ja vihapuhe” pohtii, miten organisaation maineen kannalta olisi tarkoituksenmukaista toimia, kun somevihaa tai muuta häiritsevää palautetta kohdataan yllättäen. Kolmas osa tuottaa uutta ymmärrystä tilanteisiin, joissa organisaation aiemmin usein tehtäväkohtaiset ja rajatut viestintävastuut ovat muuttuneet matalan kynnyksen someviestinnässä. Hanke käynnistyy huhtikuussa 2018 ja verkko-sivuston pilottiversio valmistuu 2018 vuoden lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sikke Leinikki

Tiedote

Häiritsevä palaute -sivusto antaa ohjeita ja tukea vihapuheen käsittelyyn

31.8.2019

Tiivistelmä

TJS Opintokeskus ja Osuuskunta Mediakollektiivi ovat julkaisseet Häiritsevä palaute -verkkosivuston.
Sivusto tarjoaa apua työhön liittyvän kuormittavan palautteen käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn. Sivusto korostaa, että häiritsevä palaute ei ole yksittäisen työntekijän ongelma, vaan koskee koko organisaatiota. Yhteiskunnassa käytävän julkisen keskustelun kannalta on tärkeää, että häiritsevästä palautteesta huolimatta asiantuntijat osallistuvat keskusteluun ja päätöksentekoon.
Helposti saavutettavalle ohjemateriaalille on suuri tarve, sillä mediavälitteinen häiritsevä palaute on lisääntynyt monissa työtehtävissä sosiaalisen median aikakaudella. Sivusto selkiyttää työntekijän, lähiesimiehen, työsuojeluorganisaation ja johdonkin rooleja.

Tausta

Hankkeen taustalla on yleistynyt vihapuhe, joka yllättää kohteensa ja loukkaa saajan asiantuntijuutta syvästi, kuormittaa arkista työtä ja haittaa työyhteisöä. Ilmiö koskee kaikkia työelämän aloja, vaikka eniten sitä on toistaiseksi käsitelty akateemisilla aloilla.
Yhteiskunnan tiedonsaannin ja tietojohtamisen kannalta on hyvin haitallista, jos negatiivisen julkisuuden pelko estää asiantuntijoita osallistumasta julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Aineisto

Verkkokysely tutkijoiden asiantuntijaroolissaan saamasta palautteesta (1.3.2017)
http://tjnk.fi/fi/verkkokysely-tutkijoiden-asiantuntijaroolissaan-saamasta-palautteesta
Tutkijoiden kokema häirintä: TJNK:n kyselyn tulokset (22.12.2015)
http://tjnk.fi/fi/tutkijoiden-kokema-häirintä-tjnkn-kyselyn-tulokset

Menetelmät

Verkko-oppimisaineiston pedagogisena ideana on vertaisoppiminen ja oppijan minäpystyvyyden vahvistaminen. Vertaistoiminta perustuu kokemusten, tiedonkeruun ja reflektoinnin avulla luotuun asiantuntijuuteen. Se perustuu käsitykseen yksilön omista voimavaroista, jotka voidaan saada käyttöön yhteistyön kautta. Vertaistoiminnan keskeisiä arvoja ovat tasa-arvoisuus ja toisen kunnioitus. (Laimio & Karnell 2011, 12)

Tulokset

Hanke tuotti verkko-oppimisaineiston, joka tarjoaa valmiuksia selviytyä sosiaalisen median asiantuntijatyöhön tuomista haasteista. Valmiuksia lisäämällä kehitetään ammattilaisten dialogitaitoja ja heidän ammattitaitonsa avulla myös ennaltaehkäistään vihapuheen syntyä. Verkko-oppimisaineisto on kaikkien asiantuntijoiden saatavilla mm. TJS Opintokeskuksen sekä Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENK) sivuilla. Löytyy osoitteella häiritseväpalaute.fi

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Ratkaisukeskeinen verkko-oppimisaineisto sopii sekä itsenäiseen opiskeluun että yhteiseen opetuskäyttöön työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Se sisältää käytännön esimerkkejä ja tietopaketteja sekä videoituja vertaispuheenvuoroja. Materiaali on suunniteltu käytettäväksi mobiilisti tai perinteisen tietokoneen kautta. Vastaavaa ei ole aiemmin ollut tarjolla.

Aineisto

Häiritseva palaute -verkkosivusto, https://häiritseväpalaute.fi/