Miten kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma kehittää suomalaista työelämää

Hanketiedot

Hankenumero
110293

Hakija
Kemijärven kaupunki

Toteuttaja
Kemijärven kaupunki

Lisätietoja
Tomi Timonen
tomi.timonen@kemijarvi.fi

Toteutusaika
15.5.2010 - 30.4.2011

Työsuojelurahaston päätös
2.6.2010
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2011

Tiivistelmä

MITEN KUNTA-ALAN STRATEGISEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA KEHITTÄÄ SUOMALAISTA TYÖELÄMÄÄ

Hanke kytkee työhyvinvoinnin edistämisen osaksi kunnan strategisia ydintoimintoja, vahvistaa johtamista työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen osa-alueilla, kehittää työhyvinvoinnin eri toimintojen priorisointia ja kehittää tietoisuutta työhyvinvoinnin investointien tuottavuudesta.

Kuntien taloudellinen tilanne, Kemijärvi mukaan lukien, edellyttää henkilöstökustannusten kurissa pitämistä, työkyvyttömyys- ja sairauskustannusten hallintaa sekä työhyvinvoinnin resurssien tehokasta hyödyntämistä.

Hankkeen avulla luodaan kunta-alalle selkeä strategisen hyvinvoinnin viitekehys, jossa työhyvinvointia johdetaan kunnan strategisia tavoitteita tukien. Tavoitteena on luoda Kemijärven kaupungille toimintamalli työhyvinvoinnin kehittämiseksi suunnittelusta käytännön toimenpiteisiin ja tulosten mittaamiseen. Viitekehyksen avulla rakennetaan työhyvinvoinnille selkeät tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet, joita seurataan hankkeessa muodostuvien mittareiden avulla.

Hankkeen kokonaiskesto on kolme vuotta ja tässä kehittämisavustushankkeessa toteutettavat toimenpiteet ajoittuvat näistä ensimmäiselle vuodelle, aikavälille 15.5.2010 – 30.4.2011.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tomi Timonen
Kemijärven kaupunki
P. 040 730 0236

Hankkeen vastuuhenkilö

Tomi Timonen

Tiedote

Kemijärvelle hyviä eväitä hyvinvoinnin kehittämiseen

30.4.2011

Kemijärven kaupunki käynnistää syksyllä 2011 pitkäjänteisen ja
suunnitelmallisen henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn
parantamisohjelman. Näin päätettiin Työsuojelurahaston tukeman
hankkeen tuloksena. Kemijärvi osallistui strategisen hyvinvoinnin
kehittämisohjelmaan vuosina 2010–2011.

Ohjelman tavoitteena oli luoda kunta-alalle selkeä strategisen
hyvinvoinnin viitekehys, jonka avulla kunnan henkilöstön
hyvinvointia voidaan johtaa kunnan keskeisiä tavoitteita tukien.
Kehittämisohjelman taustalla oli Excenta Oy:n tekemä tutkimus
Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2009.

Kemijärvellä hyvinvoinnin kehittäminen rakentuu selvityksen mukaan
neljän peruspilarin varaan. Näitä ovat hyvä johtaminen, työn
vaatima osaaminen, työyhteisön toimivuus sekä riittävä resurssit.
Kehittämisalueita oli samoin neljä: asiakaslähtöinen toimintamalli,
vuorovaikutteisen, muutoshalukkaan ja avoimen ilmapiirin luominen,
henkilöstöhallintomallin selkeyttäminen ja hyvinvointitoiminnan
tehostaminen sekä hyvinvointiosaaminen parantaminen kaupungin
kaikilla toimialoilla.

Kehittämisohjelmaa toteutetaan neljässä
kaupungissa

Kehittämisohjelmaan osallistuivat myös Helsinki (110189), Hyvinkää
(110448) ja Kotka (110449).

Hyvinvointijohtamisen tuloksia tarkasteltiin Excentan kehittämän
hyvinvoinnin johtamisen mallin avulla. Kaupunkien henkilöstö ja
hyvinvointiasiantuntijat vastasivat arviointikyselyyn; lisäksi
analysoitiin erilaisia dokumentteja ja tehtiin lukuisia
haastatteluja. Kuntien johto ja esimiehet osallistuivat myös
hyvinvointijohtamista selvittävään tutkimukseen.

Kokonaisuudessaan Kemijärven saavuttama tulos jäi alle kunta-alan
keskiarvon: kaupungin strategisen hyvinvoinnin johtamisen
indeksiksi (SHJI) saatiin 32 prosenttia. Sen sijaan johdon ja
esimiesten hyvinvointijohtamisen osaaminen oli Kemijärvellä hyvässä
kuosissa. Indeksiksi saatiin 42 osa-alueen keskiarvon ollessa 35
prosenttia.

Monipuolista valmennusta esimiehille ja
työntekijöille

Kemijärvellä hyvinvoinnin kehittämisessä lähdetään liikkeelle koko
henkilöstön hyvinvointikartoituksesta. Kartoitus tehdään syksyllä
2011 ja toistetaan vuonna 2013.

Hyvinvointikartoituksessa löydetyille kriittisille ryhmille
järjestetään valmennusta, jonka avulla muun muassa työssä
jaksaminen helpottuu ja työn tuottavuus paranee.

Samoin syksyllä 2011 käynnistyy tiedottamiseen ja
vuorovaikutustaitoihin keskittyvä koulutus. Kohderyhmään kuuluvat
sekä esimiehet että työntekijät. Koulutuksessa ja aiheeseen
liittyvissä tapahtumissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja
sovitaan toimivista pelisäännöistä.

Vuonna 2012 käynnistyy johtamisen ja henkilöstöresurssien
toimintamallien kehittäminen. Tähän kuuluu muun muassa yhteisten
raportointi- ja mittarointikäytäntöjen luominen ja tulospalkkauksen
käyttöönotto kaupungin palkkausjärjestelmässä.

Samalla on tarkoitus jatkaa esimiesten valmennusta, jossa
panostetaan erityisesti työkyvyn, jaksamisen ja hyvinvoinnin
tukemiseen. Ongelmien ratkaisuun sopii erinomaisesti toimiva ja
aktiivisesti käytetty varhaisen tuen malli.

Henkilöstöhallintoon lisää resursseja

Selvityksessä kävi ilmi, että Kemijärven kaupunki tarvitsee oman
henkilöstöhallinnon.

Tältä osin päätettiinkin lisätä resursseja siten, että
hallinto-osastolle muodostetaan kaupungin tarpeita vastaava
henkilöstöosasto. Osaston minimivahvuus on kolme henkilöä
(esimerkiksi henkilöstöpäällikkö sekä kaksi -asiantuntijaa).
Organisaatiomuutos käynnistetään aikaisintaan vuonna 2012.

Kaikkia kehittämistoimia tuetaan ja tarkastellaan uuden henkilöstön
kehittämisohjelman avulla. Ohjelma tulee kattamaan
kolmivuotiskauden 2012–2014, ja sen myötä laaditaan Kemijärvelle
oma strategisen hyvinvoinnin toimintamalli. Ohjelman tekijäksi
haetaan ulkopuolista asiantuntijaa.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo