Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vaikutukset työhön ja työhyvinvointiin

Hanketiedot

Hankenumero
116104

Hakija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Toteuttaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätietoja
Tarja Heponiemi
tarja.heponiemi@thl.fi

Toteutusaika
1.9.2016 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2016
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
229 996 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Viimeaikoina terveydenhuollon työntekijöitä erityisesti rasittavaksi tekijäksi on noussut huonosti toimivat, paljon aikaa vievät, käyttäjäepäystävälliset ja puutteelliset tietojärjestelmät sekä tiedonkäsittelyn ongelmat. Tämän hankkeen tarkoituksena on pureutua terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöprosesseihin ja niiden ongelmiin osana tavoitteellisia työprosesseja, sekä niiden vaikutuksiin työhyvinvointiin. Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa työntekijöiden työhön ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, jotka liittyvät tietojärjestelmiin ja tutkimustiedon avulla löytää keinoja löydettyjen ongelmien korjaamiseen. Lisäksi tarkoituksena on avustaa työprosessien kehittämistyössä kahdessa kumppanuusorganisaatiossa. Hanke hyödyntää valtakunnallisia lääkäreille ja sairaanhoitajille suunnattuja tietojärjestelmäkyselyjä sekä kerää tietoa fokusryhmä- ja yksilöhaastatteluin. Tulosten pohjalta päätetään 2-3 kehittämiskohdetta per yhteistyökumppani. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivystys sekä Järvenpään kaupungin Sairauden hoito –avainalue. Tutkimuksen aineistoa analysoidaan monipuolisesti kvalitatiivisilla ja kvantitatiivisilla menetelmillä ja tuloksista raportoidaan sekä kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa että kansallisissa tiede- ja ammattilehdissä. Tutkimuksen tulosten julkistaminen alkaa jo hankkeen aikana ja tulokset ovat julkistettavissa välittömästi hankkeen päätyttyä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Heponiemi

Tiedote

Tietojärjestelmät kuormittavat terveydenhuollon ammattilaisia

31.12.2018

Tutkimuksen mukaan terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat usein epäkäytännöllisiä. Hankalat ja puutteelliset tietojärjestelmät rasittavat terveydenhuollon työntekijöitä, esimerkiksi lääkärit kokevat yhä enemmän tietojärjestelmiin liittyvää stressiä.

Terveydenhuollon digitalisoituminen asettaa henkilöstölle uusia työn vaatimuksia. 

Juuri päättyneessä Digityö ja stressi -hankkeessaon selvitetty tietojärjestelmien vaikutuksia terveydenhuollon ammattilaisten työhön jatyöhyvinvointiin. 

Hankkeessa nousivat esiin järjestelmien heikko käytettävyys, käytössä olevien järjestelmien suuri määrä ja tiedonkulun ongelmat. 

– Tulosten perusteella näyttäisi siltä että terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat usein epäkäytännöllisiä ja niiden käytettävyyteen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Tarja Heponiemi.

Lääkäreiden tietojärjestelmästressi lisääntyi

Tutkimushanke toteutettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Järvenpään kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteishankkeena. Hankkeen päärahoittajana toimi Työsuojelurahasto. 

Tutkimushankkeessa voitiin hyödyntää kansallisia kyselyaineistoa. Mm. lääkäreille osoitetuista Lääkärien työolot ja terveys -kyselyistä selvisi, että tietojärjestelmien kuormittavuutta voivat lisätä esimerkiksi kognitiivinen työkuorma, kiire, ryhmätyöongelmat ja johtamisvelvoitteet. 

Lääkärien tietojärjestelmien toimimattomuuteen ja jatkuviin muutoksiin liittyvää stressiä mitattiin vuosina 2006, 2010 ja 2015: joka mittauskerralla lääkärit kokivat tietojärjestelmiin liittyvää stressiä yhä enemmän. 

– Tutkimus osoitti, että tietojärjestelmien käytettävyys on yhteydessä työkiireeseen ja henkilöstön  hyvinvointiin, Heponiemi kertoo.

Lisää tilaajaosaamista ja loppukäyttäjät mukaan suunnitteluun

Hankkeessa saatiin tietoa tietojärjestelmiin liittyvistä käytännöistä terveydenhuollossa – erityisesti tietojärjestelmien ongelmakohdista sekä tietojärjestelmiin liittyvästä henkilöstön hyvinvoinnista ja johtamisesta. 

– Organisaatioissa tarvitaan lisää tilaajaosaamista ja loppukäyttäjät tulisi ottaa mukaan  digitaalisten työkalujensuunnitteluun ja testaukseen. 

Lisääntyvä digitalisaatio terveydenhuollossa haastaa myös päivittäisen johtamisen. 

– Johtajien tulee varmistaa uusien käyttöönottojen ja päivitysten huolellinen suunnittelu, riittävä tiedottaminen sekä henkilökunnan perehdyttäminen, Heponiemi muistuttaa.

Saadun tiedon pohjalta on laadittu suosituksia terveydenhuollon organisaatioille ja johtajille. Suositukset on tehty yhteistyössä kahden muun laajan tutkimushankkeen kanssa (STePSja COPE) sekä asiantuntijamielipiteiden pohjalta.

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineisto

Tuulikki Vehko, Hannele Hyppönen Miia Ryhänen-Tompuri Tarja Heponiemi. i. 2019. 46 sivua. Avaa

ISBN 978-952-343-278-9 (painettu) ISBN 978-952-343-279-6 (verkkojulkaisu) ISSN 2323-363X (verkkojulkaisu) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-279-6

Kehnot tieto­järjestelmät stressaavat lääkäreitä ja hoitajia. Tiedon silta -verkkosivusto. 22.5.2019. https://tiedonsilta.fi/kehnot-tietojarjestelmat-stressaavat-laakareita-ja-hoitajia/