Miten työssä opitaan oppimisen ohjaajaksi? Ohjausosaaminen ja ammatillinen toimijuus.

Hanketiedot

Hankenumero
210331

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Sanna Vehviläinen
sanna.vehvilainen@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
171 567 euroa

Tulokset valmistuneet
12.3.2024

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan ammattilaisten ohjausosaamista kahdessa kontekstissa, sosiaalityön käytännön opetuksessa ja työterveyslääkärien erikoistumiskoulutuksessa. Ohjausosaamisen avulla tuetaan oppimisprosesseja työssä. Vertailevan asetelman avulla tunnistetaan ilmiön yleisiä piirteitä. Ohjausosaamista tutkitaan koulutus- ja kehittämisprosessien yhteydessä, tutkitaan, miten sitä opitaan sekä kehitetään professioaloille ohjauskoulutuksen konsepti ja ohjausosaamisen arviointiväline.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Vehviläinen

Tiedote

Ohjausosaaminen ja ammatillinen toimijuus. Miten työssä opitaan oppimisen ohjaajaksi?

12.3.2024

Tiivistelmä

Vaativaa asiantuntijatyötä opitaan suuressa määrin työpaikoilla erilaisissa harjoitteluissa. Harjoittelujen ohjaajat tarvitsevat tuekseen ohjausosaamista. Myös työpaikat tarvitsevat yhteisöinä taitoa tukea oppimista työssä. Hankkeessa tarkasteltiin ammattilaisten ohjausosaamista kahdessa kontekstissa. Sosiaalityön osalta kohderyhmä oli SOSNET-verkoston ohjauskoulutukseen osallistuneet sosiaalityöntekijät. Työterveyslääkärien osalta kohderyhmänä olivat kouluttajalääkärit että erikoistujat viiden yliopiston piiristä. Ohjausosaamista tarkasteltiin koulutus- ja kehittämisprosessien yhteydessä, tutkittiin, miten sitä opitaan sekä kehitettiin professioaloille ohjauskoulutuksen konsepti ja jäsennys ohjausosaamisen karttumisen askelista.

Lähtökohdat

Työssä oppimisen tukeminen on enenevästi kaikkien työpaikkojen yksi perustehtävä, mutta välineitä ja osaamista ei aina löydy. Hankkeen taustalla vaikutti ohjausosaamisen suuri tarve asiantuntija-aloilla. Haluttiin luoda ohjausosaamisen tukemisen tapa, joka tukisi sekä opiskelijoiden oppimista työpaikoilla että työntekijöiden yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Hankkeessa nojattiin laaja-alaisen ohjaustoiminnan malliin, kohteellisen toiminnan teoriaan sekä ammatillisen toimijuuden käsitteeseen.

Aineisto

Sosiaalityön ohjaajakoulutuksen osalta kerättiin käytännön opettajilta alkukysely, koulutukseen kytkeytyviä reflektiopäiväkirjoja kahdessa vaiheessa koulutusta, koulutuksen ohjausvuorovaikutusjaksoa koskeva keskustelutallenne sekä 15 yksilöhaastattelua, joissa käsiteltiin näkemyksiä sosiaalityöntekijäksi kasvamisesta ja tähän ohjaamisesta. Työterveyden kouluttajalääkärien ja erikoistujien osalta puolestaan kerättiin kyselyaineisto, jossa kartoitettiin kokemuksia ohjauksesta ja ohjauskäsityksiä.

Menetelmät

Hankkeessa hyödynnettiin laadullisia menetelmiä, lähinnä teoriaohjaavaa temaattista analyysiä. Tutkimuksen tiedonkeruu rakentui sosiaalityön osalta osaksi koulutusprosessia. Työterveyslääkärien osalta se puolestaan pohjusti uudenlaisen koulutuksen luomista. Aiemmin kouluttajalääkäreille on tarjottu ohjauskoulutusta, mutta nyt sitä tulee tarjota myös erikoistujille. Hankkeen työskentelyssä hankkeen ideoita vietiin keskusteluun ja kommentoitavaksi myös kouluttajalääkärien työpajoihin.

Tulokset ja johtopäätökset

Päätulokset: 1) Kuvaus ohjausosaamisen askelittaisesta karttumisesta ja tavoista tukea osaamisen karttumista. 2) Jäsennys työpaikan rajoitetusta vs. laajasta ohjaustoimijuudesta ja näiden osatekijöistä. Työterveyden osahankkeessa kuvattiin erikoistujien ja kouluttajalääkärien hahmottamaa 3) ohjauksen nykytilaa. Ohjaus koetaan antoisana työn osana, mutta se hahmottuu vielä korostuneesti yksilöohjaajan työnä, ja työpaikan yhteistyön osuutta voisi vahvistaa. 4) Ohjauskoulutuksen konsepti.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työssä oppimisen näkökulmasta hanke korosti ohjausosaamisen merkitystä ja näytti konkreettisin askelin, miten siihen päästään. Ainutlaatuista hankkeessa on ajatus nk. ohjauksen kaksoistehtävästä. Ohjausosaaminen edistää opiskelijan oppimista ja kasvupolkua, mutta vaikuttaa suotuisasti myös työyhteisöön. Ohjauskoulutusten anti muistuttaakin työnohjauksen antia: se tukee perustehtävän kirkastamista, kollegiaalisuutta ja omaa ammatillista kasvua. Siksi ohjausosaamiseen panostaminen kannattaa.

Aineisto

Posteri: Ohjausosaaminen ja ammatillinen toimijuus Avaa

Julkaisuluettelo Avaa

Rekry-liite, juttu hankkeesta Avaa

Talentia-lehden juttu Avaa

Vehviläinen, Sanna; Enroos, Rosi; Jokinen, Arja; Juvonen, Tarja; Karjalainen, Pilvi; Nuutinen, Ulla; Oksanen, Tuula; Ruotsalainen, Elina; Rytkönen, Marianne. Ohjausosaaminen ja ammatillinen toimijuus Miten työssä opitaan oppimisen ohjaajaksi. Loppuraportti.
Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology, 25.
ISBN: 978-952-61-5098-7 (PDF)
ISSNL: 1798-5641
ISSN: 1798-565X (PDF) Avaa