Mitkä yksilötason tekijät vaikuttavat tietotyöntekijän sinnikkyyteen ja luovuuteen

Hanketiedot

Hankenumero
117164

Hakija
Anna-Maija Nisula

Toteuttaja
Anna-Maija Nisula

Lisätietoja
Anna-Maija Nisula
anna-maija.nisula@lut.fi

Toteutusaika
7.6.2017 - 26.6.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
750 euroa

Kokonaiskustannukset
750 euroa

Tulokset valmistuneet
26.6.2017

Tiivistelmä

Matkastipendi mahdollistaa tutkijan osallistumisen tieteellisen IFKAD konfferenssiin, 7.-9.6.2017 Pietarissa. Konfferenssissa esitetään artikkeli Innospring Catch -projektin tutkimustuloksista. Artikkelissa (Tietotyöntekijän luovuuteen ja sinnikkyyteen vaikuttavat yksilötason tekijät) tutkitaan sekä motivaatiotekijöiden että yksilöllisten voimavarojen vaikutusta sekä tietotyöntekijän sinnikkyyteen ja luovuuteen. Tutkimus on ajankohtainen, koska siitä on vähän aiempaa tutkimusta tietotyöntekijöiden kontekstissa. Tietotyön, ja erilaisten epätyypillisten työmuotojen lisääntymisen myötä on tärkeää ymmärtää tietotyöntekijöiden työntekemiseen vaikuttavia tekijöitä. Tietotyö on autonomista ja se mahdollistaa ja stimuloi luovuutta, mutta toisaalta tietotyö voi lisätä myös stressiä, koska jatkuva muutos ja epävarmuus lisääntyy. Toisin sanoen, tietotyö vaatii sekä luovuutta ja sinnikkyyttä. Tutkimustulos osoittaa, että tietotyöntekijän luovuuteen ja sinnikkyyteen vaikuttavat osittain samat tekijät (aikaansaamisen motivaatio (sisäinen motivaatio)) ja minäpystyvyys (self-efficacy) ja osittain eri tekijät. Näistä motivaatiotekijän vaikutus on vahvempi kuin minäpystyvyyden vaikutus. Lisäksi tietotyöntekijän luovuuteen vaikutti materialismi motivaatio (ulkoinen ). Sinnikkyyteen vaikutti yksilön tunne siitä, että kontrolli on hänellä itsellään (internal locus of control). Materialistinen motivaatio ei vaikuttanut sinnikkyyteen. Tutkimustulokset julkaistaan myös tieteellisessä lehdessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Maija Nisula

Tiedote

Tietotyöläisten työssä vapautta ja stressiä – luovuus ja sinnikkyys tarpeen

26.6.2017

Tietotyöläisten luovuus ja sinnikkyys ovat kytköksissä muun muassa aikaansaamisen tarpeeseen ja yksilön uskoon omiin kykyihinsä.

Lappeenrannan Teknillisen yliopiston tutkijatohtori Anna-Maija Nisula esitteli tietotyöläisten sinnikkyyteen ja luovuuteen vaikuttavia tekijöitä 12th International Forum of Knowledge Asset Dynamics (IFKAD) konferenssissa Pietarissa kesäkuussa 2017. Työsuojelurahasto tuki Nisulan konferenssimatkaa matkastipendillä.

Nisula esitti konferenssissa tutkijakollegansa Heidi Olanderin kanssa kirjoittamansa artikkelin, joka pohjautui heidän aiempiin omiin aineistoihin ja tutkimuksiinsa sekä teoreettiseen kirjallisuuteen.

Nisulan ja Olanderin mukaan tietotyöläisten työelämää leimaa kahtiajako: työ on samalla sekä vapauttavaa että stressaavaa. Vapaus mahdollistaa luovuuden, mutta huoli pärjäämisestä ja elannon saannista luo stressiä. Näin ollen luovuus ja sinnikkyys ovat yksilölle välttämättömiä ominaisuuksia. Tietotyöläisten luovuus ja sinnikkyys riippuvat muun muassa yksilön uskosta omiin kykyihinsä ja aikaansaamisen tarpeesta.

Itsenäisinä tietotyöntekijöinä, kuten freelancereina tai osa-aikaisina yrittäjinä, viihtyvät tutkijoiden mielestä parhaiten omiin kykyihin uskovat, aikaansaamiseen motivoituneet yksilöt. 

Nisulan konferenssissa esittelemä artikkeli on julkaistu konferenssin julkaisusarjassa.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Maija Nisula. -abstrakti. 2017 Avaa

Nisulan konferenssissa esittelemä artikkeli on julkaistu konferenssin julkaisusarjassa (eBook ISBN: 978-88-96687-10-9 ISSN: 2280-787X).