Mobiilipelien käytettävyys ja hyödyllisyys hoitotyössä: alustavat tulokset pilottitutkimuksesta

47th Biennial Convention Sigma Theta Tau, San Antonio, 11.-15.11.2023, Texas, USA elillistäminen

Hanketiedot

Hankenumero
230243

Hakija
Vuokko Pihlainen

Toteuttaja
Vuokko Pihlainen

Lisätietoja
Vuokko Pihlainen
vuokko.pihlainen@gmail.com

Toteutusaika
11.11.2023 - 15.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 850 euroa

Tulokset valmistuneet
29.11.2023

Tiivistelmä

Pelillistämisen hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä on tutkittu vielä vähän hoitotyön taitojen harjoittelemisessa ja se on melko uusi menetelmä osaamisen varmistamisessa. Pelillistämisen hyötyjä ovat ajasta ja paikasta riippumattomuus sekä lisäksi pelillistäminen mahdollistaa myös suuret osallistujamäärät. Pelit on rakennettu suomalaiselle Seppoalustalle yhteistyössä koulutussuunnittelijan, kliinisten hoitotyön asiantuntijoiden ja asiantuntijasairaanhoitajien toimesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Vuokko Pihlainen

Tiedote

Mobiilipelien käytettävyys ja hyödyllisyys hoitotyössä: pilottitutkimuksen alustavia tuloksia

29.11.2023

Tiivistelmä

Hoitotyössä tarvitaan jatkuvaa ammatillisten taitojen ylläpitämistä tilanteissa, joissa osaamista on syvennetttävä tai laajennettava työtehtävien muuttuessa uusia taitoja harjoittelemalla. Näihin tarkoituksiin mobiilipelejä voidaan hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatta suurille ryhmille. Alustavien tulosten perusteella mobiilipelit osoittautuivat hyödyllisiksi erilaisten hoitotyön taitojen harjoittelussa ja mobiilipelien aiheiden ja sisältöjen suunnitteluun tarvitaan asiantuntijasairaanhoitajia ja kliinisen hoitotyön asiantuntijoita pedagogisen ja teknologisen osaamisen ohella. Sigma Theta Tau 47th Biennial Convention 11.11.-15.11. 2023 San Antoniossa Teksasissa Yhdysvalloissa posterissa esiteltiin ja keskusteltiin osallistujien kanssa.

Tausta

47th Biennial Convention posteriesityksessä kuvattiin pilottitutkimuksen alustavana tutkimustuloksena mobiilipelien hyödyllisyys hoitotyön taitojen harjoittelussa. Tavoitteena oli esittää tulokset osana konferenssin hoitotyön koulutuskategoriaa ja päästä keskustelemaan kansainvälisen tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen asiantuntijoiden kanssa sekä mahdollisten muiden mobiilipelien kehittämisen tai käyttämisen parissa työskentelevien kanssa.

Aineisto

Pilottitutkimus on tutkimuksellista työn kehittämistä ja systeemisen palautteen perusteella mobiilipelejä parannetaan ja kehitetään edelleen. Mobiilipelien käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä arvioivat palautekyselyyn osallistuneet vastaajat (n=23) ja heidän vastauksiaan käytettiin posteriesityksen aineistona. Puolella vastanneista oli aikaisempaa kokemusta peleistä.

Tulokset ja johtopäätökset

Pilottitutkimuksen alustavien tulosten perusteella mobiilipelit osoittautuivat hyödyllisiksi hoitotyön taitojen harjoittelemisessa. Mobiilipelien sisällön kehittämisessä tarvitaan hoitotyön asiantuntijasairaanhoitajia, hoitotyön kliinisiä asiantuntijoita sekä teknistä ja pedagogista koulutusasiantuntijan osaamista, jotta se vastaa hoitotyön käytännön taitojen harjoittelemisen tarpeisiin toimivalla tavalla.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Osallistuminen kansainväliseen konferenssiin toi minulle uusia verkostoja ja kontakteja kehittämistyöhön ja mahdollisti oman posteriesityksen tulosten esittelyn. Lisäksi osallistuminen mahdollisti myös perehtymisen muihin ajankohtaisiin kansainvälisiin konferenssissa esiteltyihin kehittämishankkeisiin ja tutkimustuloksiin.

Aineisto

Feasibility and usefulness of mobile games in nursing: the preliminary results of the pilot study Avaa

Konferenssiesitys Avaa

Posteriesityksen kuva Avaa