Mobiilivalmennus työyhteisön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantamiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
113050

Hakija
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Toteuttaja
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Lisätietoja
Marja Harjumaa
marja.harjumaa@vtt.fi

Toteutusaika
1.9.2013 - 31.5.2014

Työsuojelurahaston päätös
5.8.2013
53 800 euroa

Kokonaiskustannukset
81 217 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2014

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan stressinhallintataitoja opettavan mobiilivalmennusohjelman vaikutuksia työyhteisön kokonaishyvinvointiin ja työntekijöiden yksilölliseen hyvinvointiin IT-alan yrityksissä. Lisäksi selvitetään ohjelman käyttöön ja hyväksyttävyyteen vaikuttavia seikkoja.

Työperäinen stressi ja sosiaalisen tuen puute työyhteisössä ovat merkittävimpiä syitä mielenterveysongelmiin, jotka puolestaan ovat yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Siksi ongelmien ennaltaehkäisy stressinhallinta- ja vuorovaikutustaitoja parantamalla on ensiarvoisen tärkeää, mutta haasteena on kustannustehokkaiden, helppojen ja houkuttelevien valmennusmenetelmien löytäminen. Mobiiliteknologia voi mahdollistaa stressinhallintataitojen harjoittelun osana päivittäistä elämää.

Tutkimus toteutetaan yrityksissä 3-4 kk mittaisena interventiotutkimuksena, jossa kaikille työntekijöille tarjotaan mahdollisuus ottaa mobiilivalmennusohjelma käyttöönsä. Tutkimuksen tarkka kulku suunnitellaan yhdessä yritysten kanssa. Tiedonkeruumenetelmiä ovat kyselyt, haastattelut ja sovelluksen käyttölokit.

Tutkimus tuottaa näyttöä valmennusohjelman hyödyistä työympäristössä sekä yleisemmin tietoa mobiilimenetelmien soveltuvuudesta mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn. Tulosten perusteella ohjelmaa voidaan jatkokehittää ja ottaa laajamittaisemmin käyttöön työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Tulokset ovat käytettävissä toukokuussa 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Harjumaa

Tiedote

Mobiilivalmennuksen käyttöönotto edellyttää organisaation tukea

31.5.2014

Hyvinvointia parantavan mobiili- ja verkkovalmennuksen käyttöönoton onnistuminen edellyttää koko organisaation ja myös johdon tukea.

Tulokseen päätyi Teknologian tutkimuskeskus VTT, joka tutki stressinhallintataitoja opettavan mobiili- ja verkkovalmennuksen käyttöä it-alan yrityksissä.

Tutkimuksessa haluttiin selvittää etenkin valmennusohjelman käyttöön ja hyväksyttävyyteen vaikuttavia esteitä ja mahdollistajia.

Työperäiseen stressiin tartuttava

Työperäinen stressi ja sosiaalisen tuen puute työyhteisössä ovat merkittäviä syitä mielenterveysongelmiin. Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Siksi ongelmien ehkäisy stressinhallinta- ja vuorovaikutustaitoja parantamalla on ensiarvoisen tärkeää.

Haasteena on kustannustehokkaiden, helppojen ja houkuttelevien valmennusmenetelmien löytäminen. Mobiili- ja verkkovalmennus voi mahdollistaa stressinhallintataitojen harjoittelun osana päivittäistä elämää.

Oiva-sovelluksesta apua

Tutkimukseen osallistuneet työntekijät kahdesta it-alan yrityksestä saivat käyttää Oiva-mobiilisovellusta ja sen verkkoversiota vapaasti.

Oivan ovat kehittäneet yhteistyössä VTT ja Jyväskylän yliopisto.

Oivan kaltaisia hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) perustuvia valmennusohjelmia stressin ja sen haitallisten seurausten vähentämiseksi on viime vuosina tutkittu paljon. Niiden on osoitettu lievittävän stressiä ja parantavan hyvinvointia.

Aikaisemmissa tutkimuksissa Oivasta on havaittu, että sen hyväksyttävyys on hyvä, sen käyttö koetaan hyödylliseksi ja että se sitouttaa käyttäjänsä hyvin.

Käyttöönotto nähtävä prosessina

Tässä tutkimuksessa osanottajamäärä jäi suhteellisen pieneksi ja käyttöaktiivisuuskin vähäiseksi. Tulosten perusteella ei pysty arvioimaan valmennuksen vaikuttavuutta työkontekstissa.

Kun valmennusohjelma oli vapaasti saatavilla, ja kuka tahansa sai halutessaan osallistua tutkimukseen, käyttäjien rekrytoiminen ja tutkimuksen tekeminen osoittautuivat haasteellisemmaksi kuin perinteisissä tutkimusasetelmissa.

Hyvinvointivaikutuksia ei päästy tutkimaan, mutta tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää uusien työyhteisön hyvinvointia parantavien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Sen lisäksi, että käyttöönotossa tarvitaan koko organisaation ja myös johdon tukea, valmennuksen sisällön, toiminnallisuuden ja käyttötapojen sopivuus työympäristöön vaikuttaa siihen, miten työntekijät ottavat valmennuksen käyttöön.

Lisäksi valmennusinterventio on hyödyllistä nähdä prosessina, jota arvioidaan kokonaisuutena eikä vain lopputulosten perusteella. Silloin pystytään tunnistamaan tekijöitä, jotka ovat ratkaisevia sovelluksen käyttöönotolle.
 
 
 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Harjumaa Marja, Muuraiskangas Salla, Kaipainen Kirsikka. 2014. Mobiilivalmennus työyhteisön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantamiseksi. VTT TECHNOLOGY 184. ISBN 978-951-38-8154-2 http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T184.pdf Avaa