Moderni johtaja. Työsuhteiden johtamisesta toiminnan johtamiseen.

Hanketiedot

Hankenumero
220376

Hakija
Kirsi Kallio

Toteuttaja
Kirsi Kallio

Lisätietoja
Kirsi Kallio
kirsi.kallio@helsinki.fi

Toteutusaika
15.10.2022 - 15.1.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2022
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
6 000 euroa

Tulokset valmistuneet
12.4.2023

Tiivistelmä

Kirja käsittelee johtamista moninaistuvassa työelämässä. Alustoilla tapahtuva asiantuntijatyö, osaajien vuokraaminen ja työn ostaminen palveluna yleistyvät vauhdilla. Työtä tehdään yhä enemmän erilaisissa ekosysteemeissä ja verkostoissa. Vallalla olevat johtamisopit kumpuavat kuitenkin suhteellisen pysyvien rakenteiden ja palkkatyösuhteiden maailmasta. Kirja saa lukijansa katsomaan työelämää uusin silmin ja omaksumaan johtamistoimintansa tueksi moderneja, systeemiajatteluun pohjaavia työkaluja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Kallio

Tiedote

MODERNI JOHTAJA. Työsuhteiden johtamisesta toiminnan johtamiseen

12.4.2023

Tiivistelmä

Kirja käsittelee johtamista moninaistuvassa työelämässä. Alustoilla tapahtuva asiantuntijatyö, osaajien vuokraaminen ja työn ostaminen palveluna yleistyvät vauhdilla. Työtä tehdään yhä enemmän erilaisissa ekosysteemeissä ja verkostoissa.Vallalla olevat johtamisopit kumpuavat kuitenkin yhä edelleen suhteellisen pysyvien rakenteiden ja palkkatyösuhteiden maailmasta. Murros vanhasta uuteen tuottaa johtamiseen erilaisia jännitteitä ja ongelmia, joita ei voi ratkoa perinteisten johtamisoppien turvin. Kirja saa lukijansa katsomaan työelämää asiakkaalle arvoa tuottavan toiminnan silmin ja omaksumaan johtamistoimintansa tueksi moderneja, systeemiajatteluun pohjaavia työkaluja.

Lähtökohdat

Työn eri muodot moninaistuvat vauhdilla. Silti kirjallisuutta jatkuvasti muuttuvien yhteisöjen johtamisesta ei juuri ole tarjolla. Kehittävän työntutkimuksen teoria tarjoaa hyödyllisen näkökulman johtaa työtä jatkuvasti kehkeytyvän ja jatkuvasti muuttuvan toiminnan näkökulmasta. Suomenkielistä oppikirjaksi soveltuvaa teosta kehittävästä työntutkimuksesta ei ole kirjoitettu vuosikausiin.

Aineisto -Mitä aineistoja, tutkimuksia yms. hyödynsit tietokirjassasi.

Kirjassa hyödynnetään runsaasti paitsi teoreettista tutkimuskirjallisuutta työn ja johtamisen muutoksista, myös ajankohtaista julkisuudessa esillä ollutta kirjoittelua. Teosta varten on haastateltu eri organisaatioiden asiantuntijoita ja hyödynnetty myös kirjoittajan omaa kokemustaustaa työn tutkijana ja kehittäjänä. Aineistossa on myös hyödynnetty tuoreita tutkimusraportteja, joita on esitelty alan kansainvälisissä konferensseissa.

Menetelmät

Hanke perustuu kehittävän työntutkimuksen teoriaan, joka on Suomessa kehitetty ja maailmalla hyvin tunnettu tapa tutkia ja kehittää työtoimintaa. Teoria perustuu kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan ja sosiopsykologiseen näkökulmaan ihmisen oppimisesta. Teoksessa esiteltyjä haastattelun ja havainnoinnin keinoin koottuja käytännön esimerkkejä tarkastellaan kehittävän työntutkimuksen teorioiden näkökulmasta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työ moninaistuu ja työn organisoinnin muodot muuttuvat. Silti johtamiskirjallisuus kumpuaa vielä vahvasti perinteisiin palkkatyösuhteisiin ja hierarkioihin pohjaavan organisaatiokeskeisen näkökulman puitteista. Teos tarjoaa johtajille käytännöllisiä työvälineitä johtaa omaa ja yhteisönsä toimintaa. Kehittävän työntutkimuksen metodologiaa ei ole aiemmin sovellettu johtamistoiminnan tarkasteluun.

Aineisto

Kirsi Elina Kallio. Moderni johtaja. Työsuhteiden johtamisesta toiminnan johtamiseen. Tiivistelmä. 2023. Avaa