Modernia turvallisuusoppimista rakennusalalle (Modern safety learning for construction) – MoSaC

Hanketiedot

Hankenumero
117306

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Maria Tiikkaja
maria.tiikkaja@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 29.5.2020

Työsuojelurahaston päätös
30.1.2018
170 000 euroa

Kokonaiskustannukset
284 273 euroa

Tulokset valmistuneet
4.6.2020

Tiivistelmä

Voiko virtuaaliympäristöissä oppia turvallisuusasioita paremmin? Vahvistaako inhimillisten tekijöiden analysointi turvallisuusosaamista? Tutkimuksissa on havaittu, että esimerkiksi rakennusalalla turvallisuuskoulutuksen puutteet ovat tärkeä syy heikkoon turvallisuustasoon. Teknologian kehittyessä mm. virtuaalitodellisuuden (VR) käyttö tekee tuloaan turvallisuuskoulutuksiin, mutta toistaiseksi on vain vähän tutkimusnäyttöä VR-ympäristöjen hyödyistä turvallisuusoppimisessa. Ennen kuin virtuaalinen turvallisuuskoulutus lisääntyy, tarvitaan tutkimustietoa vaikutuksista ja vaikutusmekanismeista.

Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää VR-oppimisympäristön vaikutuksia turvallisuusosaamiseen ja turvallisuusajatteluun. Hankkeeseen osallistuu noin 100 koehenkilöä eri rakennusalan yrityksistä . Koehenkilöt harjoittelevat interaktiivisessa VR-ympäristössä simuloituja työturvallisuustilanteita vuorovaikutuksessa oppimisympäristön kanssa, ja saavat välitöntä palautetta toiminnastaan. Modernin turvallisuusajattelun mukaan inhimillisten tekijöiden hallinta on keskeinen osa turvallisuutta. Tavoitteenamme on myös tuottaa tietoa inhimillisten tekijöiden työkalun vaikutuksista turvallisuuteen ja inhimillisiin tekijöihin liittyvään osaamiseen. Hanke suuntautuu rakennusalalle, mutta tuloksia voidaan hyödyntää muilla toimialoilla turvallisuusoppimisen ja -koulutuksen uudistamiseen.
Hankkeesta tiedotetaan sen edetessä ja lopulliset tulokset julkaistaan hankkeen loppuessa vuoden 2020 alussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Tiikkaja

Tiedote

Virtuaalitodellisuus haastaa perinteisen työturvallisuuskoulutuksen

4.6.2020

Tiivistelmä

Tavoitteena oli kehittää ja tutkia VR-oppimisympäristön ja inhimillisten tekijöiden (HF) koulutuksen vaikutuksia työturvallisuusosaamiseen ja -ajatteluun. Aineisto muodostui kyselyistä, VR-alustan datasta, koulutustilanteiden havainnoinnista sekä haastatteluista ja se analysoitiin tilastollisesti ja laadullisesti. VR:ssä toteutettu koulutus vahvisti turvallisuusosaamista ja -valmiuksia perinteistä koulutusta enemmän ja osallistujat kokivat sen innostavaksi koulutusmuodoksi. Valituilla menetelmillä ei nähty HF-koulutuksella olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta. Kehitetty VR-oppimisalusta osoittautui toimivaksi työturvallisuuden aktivoivaan harjoittelemiseen ja VR on lupaava menetelmä perinteisten turvallisuuskoulutusten rinnalle.

Lähtökohdat

Hanke käynnistyi tarpeesta saada tutkittua tietoa uusien koulutusmenetelmien vaikutuksista turvallisuusoppimiseen ennen kun niitä otetaan yleisesti käyttöön. Teknologian kehittyessä VR:n käyttö lisääntyy turvallisuuskoulutuksissa, mutta sen vaikutuksista työturvallisuusoppimiseen on vain vähän tutkimusnäyttöä. Myös tietoutta ihmisen toimintaan vaikuttavista tekijöistä koettiin tärkeäksi saada mukaan työturvallisuuskoulutukseen.

Aineisto

Hanke toteutettiin yhdeksällä työpaikalla kahdeksassa suomalaisessa rakennusyrityksessä ja siihen osallistui tutkittavina 120 rakennustyöntekijää. Lisäksi aineistoa kerättiin yrityskohtaisissa arviointityöpajoissa, jotka toteutuivat viidessä yrityksessä. Arviointityöpajoihin osallistui rakennustyöntekijöiden lisäksi myös turvallisuudesta- ja koulutuksesta vastaavia henkilöitä, luottamushenkilöitä sekä esimiehiä.

Menetelmät

Hanke toteutettiin satunnaisotantaan perustuvana kenttäkoetutkimuksena. Hankkeessa toteutettiin kaksi uudenlaista turvallisuuskoulutusta: työturvallisuuskoulutus VR-ympäristössä ja HF-koulutus ihmisen toiminnan taustalla vaikuttavista tekijöistä. Tutkimusaineisto muodostui tutkimuskyselyistä, VR-alustan harjoituksen kulusta keräämästä datasta, koulutustilanteiden havainnoinnista ja puhelinhaastatteluista. Aineisto analysoitiin sekä tilastollisin että laadullisin menetelmin.

Tulokset ja johtopäätökset

VR-koulutus vahvisti turvallisuusosaamista luentokoulutusta enemmän. Kehitetty VR-oppimisalusta osoittautui toimivaksi työturvallisuuden aktivoivaan harjoittelemiseen ja sitä hyödyntävä VR-oppiminen on lupaava menetelmä perinteisten koulutusten rinnalle. Lyhyellä HF-koulutuksella ei nähty olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta verrattuna vertailuryhmään, mutta tutkittavat arvioivat koulutusta pääsääntöisesti positiivisesti.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työterveyslaitos tarjoaa kaikille yrityksille hankkeen pohjalta kehitettyjä sisältöjä sekä uusia, erilaisia työturvallisuustarpeita vastaavia VR-sisältöjä kehittämänsä Virtuario™-oppimisalustan kautta. Harjoitussisällöt ovat saatavilla palveluna, johon kuuluu kaikki nykyiset ja tulevat VR-sisällöt vapaasti käytettäviksi. HF-koulutuksen osalta tulokset viittaavat siihen, että positiivisten vaikutusten saamiseksi tarvitaan kokonaisvaltaisempaa eri organisaatiotasoille kohdennettua lähestymistapaa.

Aineisto

Maria Tiikkaja, Vuokko Puro, Tarja Heikkilä, Henriikka Kannisto, Eero Lantto, Kristian Lukander, Mikko Nykänen, Tuula Räsänen, Frans Simpura ja Jose Uusitalo. Modernia turvallisuusoppimista rakennusalalle (MoSaC). Loppuraportti. Työterveyslaitos. Helsinki.2020.

ISBN 978-952-261-929-7(nid.)
ISBN 978-952-261-930-3(PDF) Avaa