Modulaarisuus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteena -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115466

Hakija
Mervi Vähätalo

Toteuttaja
Mervi Vähätalo

Lisätietoja
Mervi Vähätalo
mervi.vahatalo@utu.fi

Toteutusaika
17.12.2015 - 16.2.2016

Työsuojelurahaston päätös
6.11.2015
3 500 euroa

Kokonaiskustannukset
3 500 euroa

Tulokset valmistuneet
16.2.2016

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat organisaatiot toimivat kompleksisessa ja alati muuttuvassa ympäristössä. Viimeaikoina on herännyt kiinnostus arvioida, voivatko sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot hyödyntää modulaarisuutta toimintaympäristön muutoksiin sopeutumisessa. Modulaarisuus käsitteenä on peräisin valmistavasta teollisuudesta, mutta sitä on sovellettu myös muilla aloilla. Modulaarisuuden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuoltoon on toistaiseksi vain vähän tietoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin lisätä ymmärrystä modulaarisuudesta ja mahdollisuuksista soveltaa modulaarisuutta sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Lisäksi tavoitteena on tuoda esille näkökulmia, joiden huomioon ottaminen on tärkeää pohdittaessa modulaarisuuden käyttöönottoa sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida miten modulaariset rakenteet näyttäytyvät sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi tarkoituksena on analysoida, mitä etuja modulaarisuudella voidaan saavuttaa ja mitä mahdollisia esteitä sen käyttöönotolle voi olla. Lisäksi tarkastellaan, mitä johtamiseen liittyviä näkökulmia modulaarisuuden soveltamisessa tulisi huomioida.
Näkökulmien monipuolisuuden turvaamiseksi, tutkimuksessa hyödynnetään useita erilaisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksessa käytetään mm. systemaattista kirjallisuuskatsausta, teoreettista päättelyä ja laadullista haastattelututkimusta. Tutkimus valmistuu keväällä 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Vähätalo

Tiedote

Modulaarisuus tunnistettava sote-palveluissa

16.2.2016

Nykyisten monituottajamallilla tuotettujen sosiaali- ja
terveyspalveluiden modulaarisuus pitäisi tunnistaa aikaisempaa
paremmin, toteaa
Mervi Vähätalo väitöstutkimuksessaan.

Vähätalon mukaan tuotteiden, palveluiden, prosessien ja
organisaatioiden rakenteet ovat varsin modulaarisia sosiaali- ja
terveydenhuollossa – jopa siinä määrin, että on syntynyt kokemus
palveluiden pirstaleisuudesta.

Rakenteiden pilkkominen pieniin osakokonaisuuksiin onkin
jokseenkin yksinkertaista. Sen sijaan haasteita ilmenee erityisesti
osien liittämisessä yhteen asiakkaan tarpeita vastaavalla
tavalla.

Terveystieteiden maisteri Vähätalo työskentelee
projektitutkijana Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.
Väitöskirjaansa varten hän on tutkinut, miten modulaarista
organisointitapaa ja siihen liittyvää johtamista voidaan hyödyntää
sosiaali- ja terveyshuollossa.

Väitöstilaisuus on Turun yliopistossa 29.4.2016.
Työsuojelurahasto on tukenut työn valmistumista
loppuunsaattamisstipendillä.

Etuja ja haittoja

Modulaarisuus käsitteenä on peräisin valmistavasta
teollisuudesta, mutta sitä on sovellettu myös muilla aloilla, muun
muassa tietotekniikassa ja logistiikassa. Modulaarisuuden
hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi
ollut vain vähän tietoa.

Modulaarisuus tarkoittaa, että tuotteet, palvelut tai
organisaatiot ovat pilkottavissa osiin ja liitettävissä uudelleen
yhteen asiakkaan tarpeen mukaan.

Vähätalo toteaa sekä teoreettisen että empiirisen tarkastelun
perusteella, että modulaarisuus soveltuu sosiaali- ja
terveydenhuoltoon melko hyvin.

Modulaarisuus voi auttaa kohtaamaan joitakin sosiaali- ja
terveydenhuoltoon kohdistuvista haasteista, esimerkiksi asiakkaiden
heterogeenisiin tarpeisiin vastaamista voidaan tukea modulaaristen
rakenteiden avulla.

Toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteet voivat
kuitenkin estää tai merkittävästi haastaa modulaarisuuden
soveltamista. Esimerkiksi tiedon epäsuhta, negatiiviset
ulkoisvaikutukset ja alan voimakas sääntely heikentävät
modulaarisuudesta saatavia hyötyjä.

Vaikutuksia johtamiseen

Tutkimuksen tulokset paljastavat lisäksi modulaarisuuden
vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen.

Modulaarisuus voi edistää uusien palveluiden kehittämistä ja tukea
tuotteiden ja palveluiden alihankintaa.

Tulokset avaavat uusia näkökulmia verkostojohtamiseen ja
edistävät erilaisten verkostojohtamisstrategioiden
ymmärtämistä.

Standardointi sosiaali- ja terveydenhuollossa on mittavaa.
Modulaarisuuden avulla voidaan löytää uusia keinoja hyötyä
standardisoinnista.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Vähätalo Mervi. 2016. Modularity in Health and Social Services: Perspectives on Organization and Management. Annales Universitatis Turkuensis E 1. ISBN 978-951-29-6428-4 (print) ISBN 978-951-29-6429-1 (PDF) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6429-1 Avaa