Moniammatillisen yhteistyön erityispiirteet erityistason palliatiivisessa hoidossa

Sigma's 34th International Nursing Research Congress, Sigma Global Nursing Excellence, 20-23.7.2023, Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

Hanketiedot

Hankenumero
230075

Hakija
Pauliina Kesonen

Toteuttaja
Pauliina Kesonen

Lisätietoja
Pauliina Kesonen
pauliina.kesonen@tuni.fi

Toteutusaika
15.1.2023 - 23.7.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
1 350 euroa

Kokonaiskustannukset
1 985 euroa

Tulokset valmistuneet
9.8.2023

Tiivistelmä

Moniammatillinen yhteistyö on välttämätöntä sosiaali- ja terveysalalla, jotta potilaat ja heidän läheisensä saavat vaikuttavaa ja yksilöllistä hoitoa. Palliatiivisessa hoidossa hoitosuhde päättyy väistämättä potilaan kuolemaan, jolloin ammattilaisten yhteistyön laatu on erityisen tärkeää, että potilas hyötyy hoidosta rasittumisen sijaan. Tämän suullisen esityksen tavoitteena on lisätä palliatiivisessa hoidossa työskentelevien ammattilaisten yhteistyöosaamista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pauliina Kesonen

Tiedote

Moniammatillisen yhteistyön erityispiirteet erityistason palliatiivisessa hoidossa

9.8.2023

Tiivistelmä

Eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö on välttämätöntä palliatiivisessa eli elämän loppuvaiheen hoidossa. Yhteistyön tulee olla hyvää, koska potilaille ja heidän läheisilleen tieto kuoleman läheisyydestä voi olla erityisen raskasta. Moniammatillisuutta ei ole juurikaan tutkittu erityistason palliatiivisessa hoidossa, jossa potilaan hoidon tarpeet ovat monimutkaisempia. Potilaan hoidon lisäksi yhteistyö vaikuttaa myös ammattilaisten työoloihin, kuten työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, resurssien optimoimiseen ja työkuorman jakautumiseen. Organisaatiotasolla on mahdollista saavuttaa esimerkiksi taloudellisia säästöjä, kun työn teko tehostuu ja potilaille tarjotaan vain niiden ammattilaisten apua, jota he tarvitsevat.

Tausta

Tohtoriopinnoissa väitöskirjatutkijalta edellytetään kansainvälistä yhteistyötä ja oman tutkimuksen näkyväksi tekemistä, mikä oli konferenssissa mahdollista. Sain kokemusta kansainvälisessä tiedeyhteisössä toimimisesta ja sain luotua kontakteja eri puolille maailmaa. Lisäksi koen, että englannin kielen osaaminen parani ja sain esiintymisrohkeutta lisää.

Aineisto

Esitetyn tutkimuksen tavoite oli kuvata moniammatillisen yhteistyön erityispiirteitä erityistason palliatiivisessa hoidossa Suomessa. Tutkimus koostui kahdesta aineistosta tehdystä synteesistä: integratiivinen kirjallisuuskatsaus ja palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden haastatteluaineisto. Aineistot on analysoitu erikseen induktiivisella sisällönanalyysillä ja tuloksista tehtiin synteesi.

Tulokset ja johtopäätökset

Moniammatillista yhteistyötä kuvattiin sekä potilaan että hoitavan henkilökunnan näkökulmasta. Niissä oli havaittavissa samankaltaisuuksia, mutta ammattilaiset kuvasivat yhteistyötä potilaita syvällisemmin. Potilaan lähestyvä kuolema vaikuttaa moniammatilliseen yhteistyöhön ja kokeneetkin ammattilaiset tarvitsevat tukea kohdatessaan kuolemaa ja surevia läheisiä. Potilaiden vointi tulee ottaa huomioon hoitoa annettaessa, ettei potilas rasitu eri ammattilaisten tarjoamasta hoidosta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Lisää kokemusta kansainvälisissä tapahtumissa toimimiseen ja mahdollisuuden tuoda suomalaista hoitotieteellistä tutkimusta näkyväksi maailmalla. Eri esitysten kuunteleminen ja keskusteluun osallistuminen lisäsi tietoani alan eri ilmiöistä. Vaikka palvelu- ja koulujärjestelmät eroavatkin osin toisistaan eri maiden välillä, on niissä myös samankaltaisuuksia ja luomalla yhteistyökontakteja pystymme jatkossa ratkomaan pulmia yhteistyöllä.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa