Moniammatillisten sairaalan projektien organisoituminen muutosprosessin aikana -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115476

Hakija
Nina Lunkka

Toteuttaja
Nina Lunkka

Lisätietoja
Nina Lunkka
nlunkka@student.oulu.fi

Toteutusaika
1.9.2016 - 31.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla sairaalan moniammatillisten projektien organisoitumista muutosprosessin aikana. Tutkimuksessa tarkastellaan moniammatillisia muutokseen pyrkiviä sairaalan projekteja prosesseina, joissa otetaan huomioon sairaalan projektien ainutlaatuinen toimintaympäristö ja konteksti. Tutkimus nostaa näkyviin muutosprosesseissa vaikuttavat implisiittiset voimat, jotka ovat sulautuneina niin ammattikuntiin, projekti- kuin sairaalaorganisaatioon, mutta jotka vaikuttavat vahvasti muutosprosessin sujuvuuteen, etenemiseen ja muutoksen rakentumiseen samoin kuin projektiin osallistuvien toimijoiden toimijuuteen.

Väitöskirjatutkimus rakentuu neljästä tieteellisestä artikkelista, joissa hyödynnetään laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksessa sovelletaan Weickiläistä “Sensemaking” –lähetymistapaa yhdistettynä uuteen institutionalismiin, jolloin saadaan esiin ne institutionalisoituneet käytänteet, jotka määrittelevät projektiin osallistuvien toimjoiden toimijuutta. Tutkimuksen aineisto koostuu haastatteluista ja projektidokumenteista.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä terveysalan projekteihin kytkeytyviä muutosprosesseja aikaisempaa tasa-arvoisemmiksi ja aidosti moniammatillisemmiksi ja sitä kautta vaikuttavimmiksi ja tuloksellisemmiksi. Tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä arviolta vuoden 2017 jälkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Nina Lunkka

Tiedote

Sairaalan muutosprojektit edellyttävät uudenlaista johtamista

31.8.2017

Uudistuva terveysala käy läpi toistuvia muutosprojekteja, joiden kuitenkin tiedetään onnistuvan vain harvoin. Aikatauluissa ei pysytä, tavoitteita ei saavuteta.

Nina Lunkan väitöstutkimuksen mukaan ratkaisu voi löytyä uudenlaisesta johtamisesta. Muutoksen johtamisen lisäksi sairaalan projekteissa pitäisi puhua muuttumisen johtamisesta. Siinä lähtökohtana on ymmärrys projektien ja niiden johtamisen dynaamisesta ja inhimillisestä luonteesta. Uudenlaisessa johtamisessa korostuvat muutoksessa mukana olevien läsnäolo sekä rakentava ja arvostava vuorovaikutus.

Lunkka väitteli Oulun yliopistossa 25. toukokuuta 2018 ja valmistui terveystieteiden tohtoriksi kesäkuussa.

Työsuojelurahasto tuki Lunkkaa tutkijastipendillä, jonka avulla hän kirjoitti neljän artikkelin väitöskirjasta kaksi osatyötä.

Paradoksaalisia prosesseja

Lunkka käsittelee sairaalan muutosprojekteja yhdessä yliopistosairaalassa Suomessa. Hän kuvailee ja lisää ymmärrystä eritasoisista sosiaalisista prosesseista, joiden kautta muutosprojektien toimijat hahmottavat ja merkityksellistävät todellisuutta ympärillään. Toimijanäkökulma mahdollistaa prosessien ymmärtämisen sisältä päin.

Pääaineisto koostuu 37 haastattelusta: yli- ja osastonhoitajia sekä muita toimijoita. Haastattelut on analysoitu sisällönanalyysilla sekä diskursiivisella ja narratiivisella analyysilla.

Väitöskirja osoittaa, että sairaalan muutosprojektit aktualisoituvat paradoksaalisina prosesseina, joita leimaa jännite tavoitellun yhteistyön, kilpailun ja kontrollin välillä.

Ristiriitaisuuden kokemusta ylläpitävät muun muassa raja-aidat ammattiryhmien, osastojen ja eri erikoisalojen välillä, kokemus heikosta muutosjohtamisesta sekä projektityöhön liittyvien odotusten heikko toteutuminen käytännössä.

Muuttumista keskustelu keskustelulta

Lunkan mukaan kielen merkityksen ja sen voiman ymmärtäminen on muuttumisen johtamisessa olennaista. Kielen avulla voidaan tukea eri projektitoimijoiden muuttumisen prosessia.

Muuttuminen tapahtuu keskustelu keskustelulta. Kieli tulisikin nähdä muuttumisen kontekstina, ei niinkään muutoksen tekemisen välineenä, kuten perinteisesti ajatellaan.

Tämä vaatii johtajilta aikaa, läsnäoloa ja monien erilaisten äänenpainojen sietämistä sekä erilaisten tunteiden kohtaamista. Taitava johtaja osaa hyödyntää negatiivisten tunteiden ja kriittisten äänenpainojen tietoa muuttumisen johtamisessa.

Lunkan tutkimustuloksia voidaan hyödyntää laajasti terveysalan organisaatioiden muutosprojektien johtamisen ja projektityön käytänteiden kehittämisessä.

   

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Nina Lunkka. . 2018. Acta University Ouluensis D 1464. 112 sivua. Avaa

ISBN 978-952-62-1912-7 (Paperback)ISBN 978-952-62-1913-4 (pdf)ISSN 0355-3221 (Printed)ISSN 1796-2234 (Online)