Monikulttuurisen toimintamallin ja -kulttuurin kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
114187

Hakija
Novetos Consulting Oy

Toteuttaja
Novetos Consulting Oy

Lisätietoja
Mia Löflund
mia.loflund@helenanvanhainkoti.fi

Toteutusaika
31.3.2014 - 1.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2014
20 750 euroa

Kokonaiskustannukset
54 750 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on luoda sellainen monikulttuurisen työyhteisön malli, jota voidaan hyödyntää kansallisesti koko hoiva-alalla. Tämä on tarpeen, koska monikulttuurisuus hoivatyössä lisääntyy jatkuvasti niin työyhteisöissä kuin asiakaskunnassakin.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Helenan Vanhainkotia varten toimintamalli ja -kulttuuri, joka huomioi sekä asiakkaiden että henkilöstön monikulttuurisuuden.

Helenan työyhteisön uuden toimintakulttuurin ja monikulttuurisen toimintamallin luominen erilaisten kansallisten kulttuurien pohjalta:

– selkiyttää työyhteisön yhteistä arvopohjaa ja vahvistaa sitoutumista yhteiseen toimintatapaan,
– kirkastaa esimies- ja johtamisrooleja siten, että niissä otetaan huomioon monikulttuurisen työyhteisön tarpeet ja luodaan valmentavampaa johtamisotetta kaikille esimiesasteille,
– vahvistaa työyhteisön vastuullisuutta ja aloitteellisuutta ja
– vahvistaa työyhteisön keskinäistä luottamusta.

Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään monenlaista soveltavaa tutkimusta ja kokemuksia parhaista käytännöistä alalla ja kokemuksellista tietoa monikulttuurisissa työyhteisöissä toimimisesta

Hankkeen vastuuhenkilö

Mia Löflund

Tiedote

Vanhainkoti monikulttuurisuuden malliyhteisöksi

1.8.2015

Helsinkiläinen Helenan vanhainkoti kehitti oman monikulttuurisen
toimintamallin, jota voi hyödyntää koko Suomen hoivalaitoksissa.
Tuloksekas toimintamalli selkiyttää työyhteisön arvoja ja vahvistaa
sitoutumista yhteiseen toimintatapaan. Kehittämishanketta johti
johdon konsultti
Tuovi Haikala Novetos Oy:stä. Työsuojelurahasto
rahoitti hanketta.

 

Yli satavuotias Helenan vanhainkoti on Suomessa ainutlaatuinen,
sillä se palvelee kansallisia ja kielellisiä vähemmistöjä.
Monikulttuurista vanhainkotia ylläpitää Helenan vanhainkodin
säätiö.

 

Monikulttuurisuus hoivatyössä lisääntyy niin työyhteisöissä kuin
asiakkaissa. Kuitenkaan edes Helenan vanhainkodissa ei ole totuttu
keskustelemaan kulttuurieroista. Niinpä vanhainkodin johtaja Mia
Löflund esitti keväällä 2014 monikulttuurisuuden kehittämistä.

Koko väen hanke

 

Hankkeessa pyrittiin saamaan koko henkilöstö osallistumaan
hankkeeseen ja keskustelemaan monikulttuurisuudesta. Hanke
käynnistyi syksyllä 2014, jolloin järjestettiin arvotyöpajat koko
henkilöstölle. Väki jaettiin kolmeen ryhmään, ja jokainen ryhmä
kokoontui kahdesti. Henkilöstöä haastateltiin parhaista
käytännöistä.

Konsultti valmensi esimiehiä määrittelemään yhteisen toiminnan
tavoitteita ja jalkauttamaan arvoja. Tulokset arvioitiin koko
henkilöstön tilaisuudessa. Toimintasuunnitelmat tehtiin kesäkuussa
2015.

Hankkeessa sovellettiin terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksessa
käytettävää kulttuurisen kompetenssin mallia (1998) ja
Aulikki Sippolan väitöskirjaan (2007, TSR
104265) perustuvaa monimuotoisuuden johtamisen
mallia.

 

Kyse on monimuotoisuudesta

 

Jatkossa kaikessa esimiestyön pitäisi olla entistä valmentavampaa,
jotta monikulttuurisuus osataan ottaa huomioon. Yleensäkin
työyhteisössä pyritään vahvistamaan vastuullisuutta ja keskinäistä
luottamusta.

 

Hankkeessa kirkastui, että keskittyminen monikulttuurisuuteen on
liian kapea näkökulma. Monikulttuurisuutta on käsiteltävä osana
monimuotoisuuden johtamista.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Tuovi Haikala: Yhteinen Helena -hanke, Novetos Oy 2015, 16 sivua Avaa