Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys

Hanketiedot

Hankenumero
180046

Hakija
Tampereen Yliopisto

Toteuttaja
Tampereen Yliopisto

Lisätietoja
Anu Järvensivu
anu.jarvensivu@humak.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 31.5.2021

Työsuojelurahaston päätös
4.12.2018
180 000 euroa

Kokonaiskustannukset
292 682 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan kokonaisvaltaisella otteella monimuotoista ansiotyötä, sen variaatioita eri ammattialoilla, siihen johtaneita tekijöitä ja polkuja sekä sen hyviä ja huonoja puolia. Vastaavaa ei ole aiemmin tehty Suomessa eikä käsityksemme mukaan muuallakaan. Tutkimusongelma on muotoiltu kumppaniliittojen ja vakuutuslaitosten tarpeita kuullen sekä kirjallisuuskatsauksen perusteella. Monimuotoisella ansiotyöllä (multiple job holding) tarkoitetaan toimeentulon hankkimista useista lähteistä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kokoaikaisen tai osa-aikaisen palkkatyön yhdistämistä toiseen palkkatyöhön, sivutoimiseen yrittäjyyteen, apurahalla tehtävään työhön tai vuokratyöhön. Tutkimme ilmiötä monitieteisesti yksilötasolla, alakohtaisesti sekä yhteiskunnan tasolla ottaen huomioon institutionaaliset kytkennät. Hyödynnämme tilasto- ja survey-dataa sekä laadullisia haastattelu- ja kirjoituspyyntöaineistoja. Keräämme aineistoa kokeilevasti myös digitaalisella pelillistetyllä sovelluksella. Tutkimus kontribuoi tilanteeseen, jossa työelämän suhteet ja käytännöt ovat muuttuneet monityösuhteisuuden ja sivutoimiyrittäjyyden lisäännyttyä, mutta institutionaaliset järjestelmät ja käytännöt eivät vastaa muuttunutta tilannetta. Tuloksia voidaan hyödyntää näihin liittyvässä kehitystyössä ja rakennettaessa työhyvinvointia tukevia käytäntöjä monimuotoista ansiotyötä tekeviä työllistäville työpaikoille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anu Järvensivu