Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys

Hanketiedot

Hankenumero
180046

Hakija
Tampereen Yliopisto

Toteuttaja
Tampereen Yliopisto

Lisätietoja
Anu Järvensivu
anu.jarvensivu@humak.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 31.5.2021

Työsuojelurahaston päätös
4.12.2018
180 000 euroa

Kokonaiskustannukset
292 682 euroa

Tulokset valmistuneet
16.11.2021

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan kokonaisvaltaisella otteella monimuotoista ansiotyötä, sen variaatioita eri ammattialoilla, siihen johtaneita tekijöitä ja polkuja sekä sen hyviä ja huonoja puolia. Vastaavaa ei ole aiemmin tehty Suomessa eikä käsityksemme mukaan muuallakaan. Tutkimusongelma on muotoiltu kumppaniliittojen ja vakuutuslaitosten tarpeita kuullen sekä kirjallisuuskatsauksen perusteella. Monimuotoisella ansiotyöllä (multiple job holding) tarkoitetaan toimeentulon hankkimista useista lähteistä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kokoaikaisen tai osa-aikaisen palkkatyön yhdistämistä toiseen palkkatyöhön, sivutoimiseen yrittäjyyteen, apurahalla tehtävään työhön tai vuokratyöhön. Tutkimme ilmiötä monitieteisesti yksilötasolla, alakohtaisesti sekä yhteiskunnan tasolla ottaen huomioon institutionaaliset kytkennät. Hyödynnämme tilasto- ja survey-dataa sekä laadullisia haastattelu- ja kirjoituspyyntöaineistoja. Keräämme aineistoa kokeilevasti myös digitaalisella pelillistetyllä sovelluksella. Tutkimus kontribuoi tilanteeseen, jossa työelämän suhteet ja käytännöt ovat muuttuneet monityösuhteisuuden ja sivutoimiyrittäjyyden lisäännyttyä, mutta institutionaaliset järjestelmät ja käytännöt eivät vastaa muuttunutta tilannetta. Tuloksia voidaan hyödyntää näihin liittyvässä kehitystyössä ja rakennettaessa työhyvinvointia tukevia käytäntöjä monimuotoista ansiotyötä tekeviä työllistäville työpaikoille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anu Järvensivu

Tiedote

Useaa työtä tekemällä voi rakentaa juuri itselle sopivan työpaletin

16.11.2021

Tiivistelmä

Usean työn tekijöiden työtä ja työuria ei ole tutkittu, vaikka heitä on Suomessa 8 % työllisistä ja määrä kasvaa. Ryhmä osoittautui rekisteriaineistoon ja 45 korkeakoulutetun teemahaastatteluun perustuvassa tutkimuksessa heterogeeniseksi. Työyhdistelmät ovat moninaisia ja muuntuvia. Palkkatyösuhteet ja yrittäjyydet limittyvät. Usean työn tekeminen voi olla taloudellinen pakko. Korkeakoulutetuilla siihen johti usein halu maksimoida merkityksellinen työ, itsellisyys ja kehittymismahdollisuudet. Työnteon tapa näyttäytyi kritiikkinä palkkatyöorganisaatioiden ongelmia kohtaan ja haluna osallistua tulevaisuuden työelämän rakentamiseen. Tulokset ovat hyödynnettävissä niin työttömyys- ja sosiaaliturvan uudistuksissa kuin työelämän kehittämisessä.

Lähtökohdat

Aiempaa monitieteistä monimenetelmäistä tutkimusta usean työn tekijöistä ei löydy Suomesta eikä juuri muualtakaan. Tutkimuksessa vastattiin seuraaviin kysymyksiin: Millaista on eri ammattialoilla tehtävä monimuotoinen ansiotyö, ketkä sitä tekevät sekä miten, miksi ja millaisia polkuja siihen päädytään? Millaisia myönteisiä piirteitä ja toisaalta haasteita ja ongelmia työnteon tapaan liittyy? Millaisin keinoin tutkimuksessa havaittuja ongelmia olisi mahdollista ratkaista?

Aineisto

Kvantitatiivisissa analyyseissa hyödynnettiin Tilastokeskuksen laajaa, edustavaa rekisteripohjaista yksilötason paneeliaineistoa vuosilta 2010-2016. Rekisteriaineiston pääasiallinen tietosisältö pohjautuu Tilastokeskuksen eri FOLK-moduuleihin, joita on täydennetty työtulotietojen osalta Tilastokeskuksen tulonjakotilaston tiedoilla sekä palkansaajien osalta työsuhteen tyyppiä koskevilla tiedoilla Tilastokeskuksen palkkarakenneaineistosta.

Menetelmät

Tutkimuksen laadullinen aineisto koostuu vuosina 2019-2020 toteutetuista 45:stä teemahaastattelusta. Haastateltavat tavoitettiin kumppaniliittojen ja yliopiston tiedotuksen kautta, sosiaalisen median kautta sekä lumipallomenetelmällä. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyyttisesti. Niistä tehtiin ratkottavana olevien tutkimuskysymysten mukaan painottuneita useita analyysejä. Lisäksi toteutettiin metodinen chatbot-kokeilu.

Tulokset ja johtopäätökset

Usean työn tekijät ja heidän työyhdistelmänsä ovat heterogeenisia. Yhdistelmätyöhön johtavat erilaiset urapolut ja motiivit taloudellisista motiiveista erityisesti korkeakoulutetuilla korostuvaan työn merkityksellisyyden ja kehittymismahdollisuuksien tavoitteluun. Korkeakoulutetut myös siirtyvät yhdistelmätyöhön palkkatyöorganisaatioiden kielteisten piirteiden vuoksi. Vaikka ansainnantapa koettaisiin itselle sopivaksi, työn epävarmuutta lisäävät sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyvät ongelmat.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus valotti kuvaa usean työn tekijöistä, joita on Suomessa 8 % työllisistä. Tarkemmin tutkittujen alojen korkeakoulutettujen todettiin olevan eräänlaisia eliittioppijoita ja varsin tyytyväisiä työnteon tapaansa. Tämä on uusi näkökulma ”silpputyökeskusteluun”. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää työttömyys- ja sosiaaliturvaa uudistettaessa sekä työelämän kehittämismenetelmien kehitystyössä.

Aineisto

Anu Järvensivu, Arja Haapakorpi, Merja Kauhanen ja Harri Melin. Tampereen yliopisto. Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys. Loppuraportti.
ISBN 978-952-03-1977-9 Avaa

Usean työn tekijät haastavat käsityksen normityöstä. Anu Järvensivun haastattelu julkaistu Tiedon silta -verkkolehdessä. 27.9.2021.
https://www.tsr.fi/tiedon-silta/usean-tyon-tekijat-haastavat-kasityksen-normityosta/